Thursday, October 3, 2013

19. Heaven, the Believer’s Home ယံုၾကည္သူရဲ႕ အိမ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေကာင္းကင္ဘံု by Dr. Curtis Hutson (BURMESE)

----------------------------------------------------------------------------------------
အခန္း ၁၉
-----------------------------------------------------------------------------------------


DR. CURTIS HUTSON
ေကာင္းကင္အေၾကာင္း ေမးေလ့ေမးထအရွိဆံုး ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအေျဖမ်ား
“တဖန္တံုေယ႐ႈက၊ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္း မရွိေစႏွင့္။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ ငါ႔ကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ ငါ႔အဘ၏ အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္း အမ်ားရွိ၏။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔အား ငါမေျပာဘဲမေန။ သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ ငါသြားရ၏။ ငါသည္သြား၍ သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္လာျပန္၍၊ ငါရွိရာအရပ္၌ သင္တို႔ရွိေစျခင္းငွါ သင္တို႔ကို ငါ႔ထံသို႔ သိမ္းဆည္းမည္။” ေယာ ၁၄း၁-၃
ငယ္ငယ္တုန္းက တရားေဟာဆရာတပါး ေကာင္းကင္ဘံုအေၾကာင္းေဟာတာ ၾကားဖူးတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြေသရင္ ေကာင္းကင္တက္ သြားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ညအိပ္ယာဝင္တိုင္း စဥ္းစားမိတယ္။ ေကာင္းကင္ဆိုတာ တကယ္ရွိသလား? ရွိရင္ ဘယ္နားမွာလဲ? ခရစ္ယာန္အျဖစ္နဲ႔ေသရင္ ေကာင္းကင္ကို ခ်က္ျခင္းသြားရမလား? သြားရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ သြားရမလဲ? ေကာင္းကင္ေရာက္ရင္ သူငယ္ခ်င္းေတြကို သိပါဦးမလား? သူတို႔ကေကာ ျပန္သိၾကပါ႔မလား? ေကာင္းကင္မွာ ကၽြန္ေတာ္က ဘယ္လိုပံု ျဖစ္ေနမလဲ? ကိုယ္ခႏၶာရွိမလား? စားေသာက္လို႔ရမလား? ခ်စ္ခင္သူေတြက သိၾကပါ႔မလား? ခ်စ္ခင္သူေတြကို ကၽြန္ေတာ္က ျပန္သိပါ႔မလား? ေကာင္းကင္ေရာက္ႏွင့္ၿပီျဖစ္တဲ့ အဘိုးနဲ႔အဖြားကို ကၽြန္ေတာ္သိပါ႔မလား? ဒီလိုေမးခြန္းမ်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီးေတြးေနမိတယ္။ ေသျခင္းနဲ႔ေကာင္းကင္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ့အတြက္ နက္နဲလွပါတယ္။
ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူေတြေသဆံုးတဲ့အခါ ဝမ္းနည္းရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုကေတာ့ ေသျခင္းအေၾကာင္း နားမလည္လို႔ပါ။ ၁သက္ ၄း၁၃ မွာ “ညီအကိုတို႔၊ ေျမွာ္လင့္ျခင္းမရွိေသာ အျခားသူတို႔သည္ ဝမ္းနည္းသကဲ့သို႔၊ သင္တို႔သည္ ဝမ္းမနည္းမည္အေၾကာင္း၊ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတုိ႔၏ အမူအရာကို မသိဘဲေနေစျခင္းငွါ ငါတို႔အလိုမရွိ။” ဒီေန႔မွာေတာ့ ေကာင္းကင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳးစား ေျဖသြားပါမယ္။

၁။ ေကာင္းကင္ဆိုတာ တကယ္ရွိသလား? Is Heaven a Real Place?

ရွိပါတယ္။ ေကာင္းကင္ဆိုတာ တကယ္အတိအက် ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ကို ရွိတယ္လို႔ က်မ္းစာက သြန္သင္ပါတယ္။ သခင္ေယ႐ႈက ေယာဟန္ ၁၄း၂-၃ မွာ “ငါ႔အဘ၏ အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္းမ်ားရွိ၏။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔အား ငါမေျပာဘဲမေန။ သင္တို႔ ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ ငါသြားရ၏။ ငါသည္သြား၍ သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္လာျပန္၍၊ ငါရွိရာအရပ္၌ သင္တို႔ရွိေစျခင္းငွါ သင္တို႔ကို ငါ႔ထံသို႔ သိမ္းဆည္းမည္။”
တခ်ဳိ႕က ေကာင္းကင္ဆိုတာ စိတ္အထင္ တစ္ခုပါကြာလို႔ ထင္ၾကတဲ့အတြက္ တကယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာရတာပါ။ သခင္ေယ႐ႈက “သံေခ်း၊ ပိုးရြ ဖ်က္ဆီး၍ သူခိုးထြင္းေဖာက္ခိုးယူရာ ေျမႀကီးေပၚမွာ ဘ႑ာကို မဆည္းဖူးၾကႏွင့္။ သံေခ်း၊ ပိုးရြ မဖ်က္ဆီး၍ သူခိုးမထြင္း မေဖာက္မခိုးယူရာ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ ဘ႑ာကိုဆည္းဖူးၾကေလာ့။”
ေကာင္းကင္ဟာ တကယ္အတိအက်၊ ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ရွိေၾကာင္း ေျပာျပထားတယ္။ အခ်ိန္ရလို႔ ဗ်ာဒိတ္၂၁နဲ႔ ၂၂ ကို ဖတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကယ္တင္ျခင္းရသူေတြရဲ႕ ထာဝရေနအိမ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႕ေတာ္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သစ္ရဲ႕ အလွအပကို ျမင္ေတြ႔လာမွာပါ။ အဲဒီက်မ္းပိုဒ္ေတြအရ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြရွိတယ္။ အဖိုးတန္ေက်ာက္ေတြနဲ႔ အလွဆင္ထားတယ္။ ၿမိဳ႕႐ိုးက နဂါးသြဲ႔ေက်ာက္လို႔ ဆိုတယ္။ ၿမိဳ႕တံခါးက အေရွ႕ သံုးေပါက္၊ အေနာက္သံုးေပါက္၊ ေျမာက္သံုးေပါက္၊ ေတာင္းသံုးေပါက္ရွိၿပီး၊ တံခါးေတြကို ပုလဲနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတယ္။ တံခါးတစ္ခ်ပ္- ပုလဲတျပားပါဘဲ။
ဆိုေတာ့၊ ေကာင္းကင္ဟာ စိတ္အထင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ တကယ့္ အတိအက်ေနရာ ျဖစ္တယ္။ ဗ်ာဒိတ္ ၂၁နဲ႔ ၂၂ မွာ သန္႔ရွင္းတဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ အတိုင္းအတာကိုေတြ႔ရတယ္။ အေတာင္ကို ေပဖြဲ႔ၿပီးမွ မိုင္ဆက္ဖဲြ႔ရင္ သန္႔ရွင္းတဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သစ္က စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၁,၅၀၀ ရွိတယ္။ ေလးဖက္ေလးတန္ မိုင္ေပါင္း ၁,၅၀၀ စီရွိတယ္။ လူ႔စိတ္အထင္ဆိုရင္ ဒီလုိအတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘူး။ တကယ့္အတိအက်ရွိတဲ့ ေနရာမဟုတ္ရင္ အတိုင္းအတာဆိုတာ ရွိလာမွာမဟုတ္ဘူး။

၂။ ဘယ္လိုေနရာမ်ဳိးလဲ? What Kind of Place is Heaven?

၁။ ေျပာမျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လွတဲ့၊ ဘုန္းအသေရ ေတာက္ပတဲ့ေနရာပါ။ ၁ေကာ၂း၉ မွာ “က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာ သူတို႔အဘို႔အလိုငွါ၊ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာအရာကို လူမ်က္စိျဖင့္မျမင္၊ နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္မၾကံစည္ေသး။”
က်မ္းစာက လူ႔စိတ္နဲ႔ မၾကံစည္ဘူးတဲ့ေနရာလို႔ ဆုိတယ္။ ေကာင္းကင္ရဲ႕အလွကို ေျပာျပမွန္းဆႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဗ်ာဒိတ္ ၂၁နဲ႔ ၂၂ ကိုဖတ္ၾကည့္ပါ။ ေကာင္းကင္ရဲ႕အလွကို နည္းနည္းကေလး ရိပ္မိ႐ံုဘဲရွိမွာပါ။
တညမွာ ေကာင္ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔အဘိုးနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္တယ္။ သိပ္လွတဲ့ ညတညပါ။ ေကာင္းကင္က တအား ျပာေနၿပီး သိန္းသန္းခ်ီတဲ့ၾကယ္ကေလးေတြက တန္းစီၿပီး ဟန္ေရးျပေနတယ္လို႔ ထင္ရတယ္။ ေကာင္ကေလးက သူ႔အဘိုးရဲ႕အကၤ် ီစကိုဆြဲၿပီး “ဘိုးဘိုး၊ ဘိုးဘိုး၊ ေကာင္းကင္ကအျပင္ဘက္မွာ တအားလွရင္ အတြင္းမွာဆို ဘယ္လိုေနမလဲေနာ္?” လို႔ ေျပာတယ္။
သီခ်င္းေရးဆရာ တေယာက္ေရးတဲ့ သီခ်င္းကေလး သိပ္မွန္ပါတယ္။
လွလြန္းတဲ့ ေကာင္းကင္ဟာ
တို႔အတြက္ ၾကည္ႏူးစရာ အိမ္ကေလးပါ။
ေကာင္းကင္ဟာ ေျပာမျပႏိုင္ေအာင္ လွတဲ့အရပ္၊ ဘုန္းအသေရ ေတာက္ပတဲ့ေနရာ ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းကင္ဟာ အျပည့္အဝ အနား ယူရာ ေနရာလည္းျဖစ္တယ္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၄း၁၃ မွာ “တဖန္တံု၊ ေကာင္းကင္အသံကား၊ ယခုမွစ၍ သခင္ဘုရား၌ေသေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏ဟု ေရးထားေလာ့ဟု ေျပာဆိုသည္ကို ငါၾကား၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္ကလည္း၊ ထိုသို႔မွန္ေပ၏။ ထိုသူတို႔သည္ပင္ပန္းျခင္းၿငိမ္းမည္အေၾကာင္းရွိ၍၊ သူတို႔၏ အက်င့္တို႔ သည္လည္း သူတို႔ႏွင့္အတူ လိုက္ၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”
လူအမ်ားစုက လံုးဝ နားတယ္ဆိုတာကို သိပ္မသိ၊ သိပ္နားမလည္ၾကဘူး။ စိုးရိမ္ျခင္းမရွိေတာ့ဘူး။ လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဇယားေတြ မရွိဘူး။ မနက္ေစာေစာထဖို႔ ႏိုးစက္နာရီေတြ မရွိဘူးဆိုတဲ့ အနားယူျခင္းမ်ဳိးကို လူေတြမခံစားဖူးၾကဘူး။
အေမေသေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က သက္ေသခံထြက္ေနခ်ိန္မွာ မိတ္ေဆြတခ်ဳိ႕ ကၽြန္ေတာ့ကို လာရွာၿပီး၊ အေမဆံုးၿပီလို႔ ေျပာတယ္။ အိမ္ကို အျမန္ျပန္ၿပီး အေမ ေနမေကာင္းတုန္းကေနတဲ့ အိပ္ခန္းရွိရာကို ဝင္သြားလိုက္တယ္။ အိပ္ယာေပၚမွာ အေမ့အေလာင္းကို ျပင္ထားၿပီ။ အေမ့ကို ျမင္ရခ်ိန္မွာ ပထမဦးဆံုး ဝင္လာတဲ့အေတြးက “ကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာ အေမ အနားယူတာကို ဒီတခါ ပထမဆံုးျမင္ရတာပါလား အေမ” လို႔ ေတြးမိပါတယ္။ အၿမဲတမ္း တစ္ခုခု လုပ္ေနတတ္တဲ့ အေမဟာ အခုအနားယူေနပါၿပီ။ အလုပ္တာဝန္ေတြ ၿပီးဆံုးပါၿပီ။
ေကာင္းကင္ဟာ ေျပာမျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္လွတဲ့ ေနရာ၊ အျပည့္အဝနားတဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းကင္ဟာ အသိအျမင္ စံုလင္ရာ ေနရာလည္းျဖစ္တယ္။
“ေကာင္းကင္ေရာက္ရင္ သခင္ဘုရားကို ေမးခ်င္တာေတြရွိတယ္။” လို႔ ေျပာၾကတယ္။ အမွန္က ေကာင္းကင္ေရာက္ရင္ သခင္ဘုရား သိသလုိ သိလာလိမ့္မယ္။ ဘာမွေမးေနစရာမလိုေတာ့ဘူး။
ဒီေလာကမွာ ရွင္းျပလို႔မရႏိုင္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ လူငယ္ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ေယာက္မွာ သားသမီး ၃ ေယာက္ ရွိတယ္။ ကေလး တေယာက္ ဆံုးပါးသြားလု႔ိ သၿဂၤဳ ိလ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ့ကို ေခၚတယ္။ ေနာက္လအနည္းငယ္ၾကာေတာ့ ဒုတိယကေလး ထပ္ဆံုးပါးပါတယ္။ ေနာက္တႏွစ္ မျပည့္ခင္မွာဘဲ တတိယကေလး ဆံုးပါးတယ္။ ေရာဂါတမ်ဳိးစီနဲ႔ ေသၾကတာပါ။ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရွင္းမျပတတ္ဘူး။ ေနာက္ဆံုး ေသတဲ့ကေလးကုိ သၿဂၤဳ ိလ္ၿပီးအျပန္မွာ အေမျဖစ္သူက ငိုၿပီး ေျပာတယ္။ “ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရတာလဲ၊ ရွင္းျပပါဆရာ။ သူမ်ား မိသားစုေတြမွာ ကေလး တေယာက္မွ မေသဘဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္မကေလးေတြအားလံုး အေခၚခံရလဲ?”
ကၽြန္ေတာ္ ရွင္းမျပတတ္ဘူး။ အစကေန အဆံုးထိ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ႏိုင္စြမ္းမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္ သိပါတယ္။ ေရာမ ၈း၂၈ လည္း မွန္ပါတယ္။ ဘုရားေျပာတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ ခံယူသင့္တဲ့စကားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ “ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူ- - - တို႔၏ အက်ဳိးကို ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္ တညီတၫြတ္တည္း ျပဳစုၾက၏။” အဲဒီလူငယ္ ဇနီေမာင္ႏွံကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့စကားကေတာ့ “ဘုရားသခင္လက္ရာကို အၿမဲတမ္း ရိပ္စား မိႏိုင္စြမ္း မရွိေပမယ့္ အၿမဲတမ္းေတာ့ အားကိုးႏိုင္ပါတယ္။”
ငါ႔အဘနည္းက တြန္႔လိမ္ လွည့္ေျပာင္းေနေတာ့
ငါ႔ႏွလံုးသားက တြန္႔ေၾက အက္ေၾကာင္းေတြနဲ႔ေပါ႔- - .
ဒါေပမယ့္ေလ ….  ငါေပ်ာ္ပါတယ္ ...
ဘုရားသခင္မွာ အမွားအစဥ္အလာ မရွိခဲ့ပါဘူး။
ဘုရားက သူ႔အလုပ္သူ သိပါတယ္။ ဘုရားျမင္သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မျမင္္ေတာ့ အစစအရာရာကို ရွင္းျပႏိုင္စြမ္း မရွိဘူးေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းကင္ေရာက္ရင္ သိလာပါလိမ့္မယ္။ ေကာင္းကင္ဆိုတာ ဖံုးအုပ္ျခင္းမဲ့တဲ့ အသိအျမင္စံုလင္ရာ အရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အရာအားလံုးကို နားလည္လာ လိမ့္မယ္။ ၁ေကာ ၁၃း၁၂ မွာ “ယခုတြင္ ငါတို႔သည္ မွန္အားျဖင့္ ရိပ္မိလွ်က္သာ ေနၾက၏။ ထိုအခါမူကား၊ မ်က္ေမွာက္ထင္ထင္ ျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ ယခုတြင္ ငါ႔အသိအျမင္ မစံုမလင္ျဖစ္၏။ ထိုအခါမူကား၊ သူတပါးသည္ ငါ႔ကိုသိသကဲ့သို႔ ငါသိရလိမ့္မည္။”
အဂၤလန္ျပည္က လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ဖတ္ရတယ္။ အေဖေသခါနီးလို႔ ေက်ာင္းထြက္ၿပီး မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ရရွာတယ္။ မိသားစုအတြက္၊ အေမ့ကိုကူဖို႔ သတင္းစာေရာင္းရခ်ိန္မွာ ၁၀ႏွစ္အရြယ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ တေန႔ၿပီးတေန႔ သတင္းစာေရာင္းရင္းနဲ႔ အိမ္အျပန္လမ္းမွာရွိတဲ့ ကစားစရာ အ႐ုပ္စတိုးဆိုင္က လွလွပပေဆးခ်ယ္ထားတဲ့ စစ္သား႐ုပ္ ကေလးေတြကို ျပတင္းေပါက္ကေန ရပ္ၿပီး ေငးၾကည့္ေနတတ္တယ္။ ဒါကို ဆိုင္ရွင္က ရိပ္မိတယ္။
တေန႔ အဲဒီလူငယ္ကေလးကို မေတြ႔ရတဲ့အတြက္ ဆိုင္ရွင္က လမ္းထဲကလူေတြကို “ဆိုင္မွာ စစ္သား႐ုပ္ကေလးေတြကို လာရပ္ၾကည့္ တတ္တဲ့ သတင္းစာေရာင္းတဲ့ ကေလးကို ေတြ႔မိၾကလား?” လို႔ စံုစမ္းတယ္။ တေယာက္က “ဟာ၊ ခင္ဗ်ားမၾကားဘူးလား? တေန႔က ကားတိုက္လို႔ေလ။ ေဆး႐ံုေပၚမွာ သတိေမ့ေနတယ္။” လို႔ ေျပာတယ္။ ဆိုင္ရွင္က စိတ္ထိခိုက္သြားတယ္။ စစ္သား႐ုပ္ကေလးေတြကို စုသိမ္းၿပီး ေဆး႐ံုကိုယူသြားတယ္။ ေကာင္ကေလးဟာ ေန႔တိုင္း စစ္သား႐ုပ္ ကေလးေတြကို မက္မက္ေမာေမာ လာလာၾကည့္တဲ့အေၾကာင္း အေမျဖစ္သူကို ေျပာျပၿပီး၊ အ႐ုပ္ကေလးေတြကို ေပးခြင့္ျပဳဖို႔ ေတာင္းဆိုတယ္။  
ေကာင္ကေလးက သတိလစ္တုန္းပါ။ ဒါနဲ႔ ဆိုင္ရွင္က စစ္သား႐ုပ္လွလွကေလးေတြကို ကုတင္ေျခရင္းဘက္မွာ တန္းစီၿပီး တင္ထားလိုက္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ရက္အေတာ္ၾကာသြားတယ္။
ေကာင္ကေလး သတိျပန္ရတဲ့ တမနက္မွာေတာ့ သူပထမဦးဆံုးျမင္လိုက္ရတာက၊ စစ္သား႐ုပ္ကေလးေတြပါ။ သူ႔မ်က္စိကို သူမယံုႏိုင္ရွာဘူး။ ေရွ႕ကို တျဖည္းျဖည္း တိုးလာတယ္။ တျဖည္းျဖည္း နီးလာၿပီး၊ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ လက္နဲ႔ စစ္သား႐ုပ္ကေလးေတြကို ကိုင္ဆုပ္မိ သြားတယ္။ ျပဳံးၿပီးေတာ့ “အိုး! ၾကည့္စမ္းပါဦး အေမ၊ ၾကည့္စမ္းပါဦး၊ စစ္သား႐ုပ္ကေလးေတြပါလား။ မွန္တံခါးႀကီး ကာမထားေတာ့ဘူးေနာ္။” လို႔ ဝမ္းသာအားရ ဆိုတယ္။

၃။ ကယ္တင္ျခင္းရသူေတြ ေကာင္းကင္ကို ခ်က္ျခင္းသြားရသလား? Do the Saved Go to Heaven Immediately?

ခ်က္ျခင္း ေရာက္ပါတယ္။ က်မ္းစာက ၂ေကာ ၅း၈ မွာ “ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ကြာေဝးရာအရပ္သို႔သြား၍” ဆိုတာဟာ  “သခင္ဘုရားထံေတာ္၌ ေနၿမဲေနျခင္း” လို႔ ဆိုတယ္။
ခရစ္ယာန္တေယာက္အတြက္ ေနစရာ ၂ ခု ရွိတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာ၌ ေနျခင္းနဲ႔ သခင္ဘုရားထံေတာ္၌ ေနျခင္း တို႔ျဖစ္တယ္။ ဖိလိပၸိ ၁း၂၃  မွာ ရွင္ေပါလုက “ထိုအက်ဳိးႏွစ္ပါး၏အၾကား၌ ငါသည္ယခုက်ဥ္းေျမာင္းစြာေနရ၏။ စုေတ့၍ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူေနျခင္းငွါ ေတာင့္တလိုခ်င္ေသာ စိတ္ရွိ၏။ သာ၍အလြန္ထူးျမတ္ေသာ အက်ဳိးျဖစ္၏။” ေသၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူေနရပါတယ္။ လူဆိုတာ ကိုယ္ခႏၶာမဟုတ္ဘူး။ ဝိညာဥ္ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ခႏၶာကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရထားတာသာ ျဖစ္တယ္။ က်မ္းစာက လူကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ ပံုေတာ္နဲ႔အတူ ဖန္ဆင္းထားတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ လူ႔ႏွာေခါင္းထဲကို အသက္မႈတ္သြင္း ေပးလို႔ လူဟာ သက္ရွိဝိညာဥ္ ျဖစ္လာတယ္။ (ကမာၻ ၂း၇) ကၽြန္ေတာ့ကိုယ္ခႏၶာဟာ ကၽြန္ေတာ္မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ပိုင္ခြင့္ရထားတာသာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ပိုင္တဲ့အရာသာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့ေခါင္းကို ကၽြန္ေတာ္ထုလိုက္ရင္ “ငါ႔ေခါင္းကို ထုမိတယ္” လို႔ ေျပာတယ္။ ငါ႔ေခါင္း၊ ငါ႔လက္၊ ငါ႔ေျခ၊ ငါ႔နား . . စသည္ျဖင့္ေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ ငါ႔နာရီ၊ ငါ႔အကၤ်ီ ဆိုတာလည္း ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အကၤ် ီဟာ ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ျဖစ္သလုိ၊ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္ခႏၶာဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ ျဖစ္တယ္။ ဒီကိုယ္ခႏၶာဟာ ကၽြန္ေတာ္ေနတဲ့ အိမ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္ႏိႈက္ကေတာ့ အထဲမွာရွိတဲ့ စိတ္ဝိညာဥ္ျဖစ္တယ္။ ၁သက္ ၅း၂၃ မွာ ရွင္ေပါလုက “ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ သင္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ဝိညာဥ္အေပါင္းကို အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစျခင္းငွါ ေစာင့္မေတာ္မူပါေစေသာ။” လူေသရင္ သူ႔စိတ္နဲ႔ဝိညာဥ္ဟာ ကိုယ္ခႏၶာကိုခြာၿပီး ခရစ္ေတာ္ထံ ခ်က္ျခင္း သြားတယ္။
အဂၤလန္ျပည္၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ သမ႐ိုးက်မဟုတ္တဲ့ သခၤ်ဳိင္းေက်ာက္စာတခုရွိပါတယ္။ Solomon Peas- ဆိုတဲ့သူက သူ႔သခၤ်ဳိင္းဂူမွာ ေရးဖို႔ သူမေသခင္ေပးထားခဲ့တဲ့ စကားေတြပါ။ ( သူ႔ကို ေရွာလမုန္-ပဲ-လို႔ ဆုိပါစို႔။)
ဒီမိုးတိမ္ေအာက္၊ သစ္ပင္ေအာက္မွာ
ေဆာ္လမြန္-ပီးရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာဟာ လွဲေနတယ္။
ဒါဟာ ပဲဆိုတဲ့ ငါမဟုတ္၊ ပဲမ်ဳိးထည့္တဲ့အိုးပါ။
ပဲက အခြံကြာၿပီး၊ ဘုရားသခင္ထံ လြတ္ပ်ံသြားၿပီ။
ဒီစကားေတြကို ဖတ္ရေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္လည္း  Solomon Peas ျဖစ္ခ်င္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အုတ္ဂူမွာ အဲဒီစကားမ်ဳိး ေရးခ်င္လာတယ္။ ခရစ္ယာန္ေသရင္၊ ခရစ္ေတာ္ထံ ခ်က္ျခင္းေရာက္ပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာကေနခြါၿပီး၊ သခင္ဘုရားထံ ေရာက္ခြင့္ရပါတယ္။

၄။ ေကာင္းကင္မွာ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ သိၾကမလား? Will We Know Each Other In Heaven?

သိလိမ့္မယ္လို႔ က်မ္းစာက ေျပာတယ္။ “ထိုအခါ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္ မွစေသာ ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ထဲသို႔ ဝင္၍၊” ဆိုေတာ့ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္တို႔ကို သိရလိမ့္မယ္။
သခင္ေယ႐ႈ အေရာင္အဝါ ေျပာင္းလဲေတာ့၊ ေမာေ႐ွနဲ႔ဧလိယ ထင္ရွားလာတယ္။ ေမာေရွဆိုတာ ဧလိယ မေမြးခင္မတည္းက အသက္ရွင္ၿပီး၊ ေသလြန္ခဲ့သူပါ။ ဒါေပမယ့္ သခင္ေယ႐ႈ အေရာင္အဝါေျပာင္းလဲတဲ့ ေတာင္ေပၚမွာ ေမာေရွက ဧလိယကို သိေနတယ္။ ဧလိယကလည္း ေမာေရွကို သိေနတယ္။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ သိၾက႐ံုမွ်မကဘူး။ နာမည္ေတြကလည္း အရင္အတိုင္းပဲရွိေနတယ္။
တခ်ဳိ႕က “နာမည္ေတြက ေကာင္းကင္မွာ ဒီအတိုင္းဘဲရွိမွာလား?” လို႔ ေမးတယ္။ မသိပါဘူး။ ေမာေရွကိုေတာ့ ေမာေရွလိုပဲ ဆက္ေခၚပါတယ္။ ဧလိယလည္း ဧလိယပါပဲ။ အာျဗဟံက အာျဗဟံ။ ဣဇာက္က ဣဇာက္။ ယာကုပ္က ယာကုပ္ လို႔ ဆက္ေခၚပါတယ္။ အားလံုးလဲ ဒီအတိုင္းဘဲ ျဖစ္ေနမွာေပါ႔။ ကၽြန္ေတာ္လည္း Curtis Hutson ဘဲ ဆက္ျဖစ္ေနႏိုင္တယ္။
ေကာင္းကင္မွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သိၾကမလား။ သိ္မွာပါ။ ေမာေရွက ဧလိယကို သိတယ္။ ဧလိယကလည္း ေမာေရွကို သိတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေျမႀကီးေပၚမွာတုန္းက တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ေတြ႔ဖူးၾကတာမဟုတ္ဘူး။ အခ်င္းခ်င္း သိၾက႐ံုမွ်မက ေနာင္မွာဘာျဖစ္မယ္  ဆိုတာကိုလည္း သိေနၾကတယ္။ လုကာ ၉မွာ သူတို႔ဟာ သခင္ေယ႐ႈ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕မွာ အေသခံမယ့္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ၁ေကာ ၁၃း၁၂မွာ “ယခုတြင္ ငါတို႔သည္ မွန္အားျဖင့္ ရိပ္မိလွ်က္သာ ေနၾက၏။ ထိုအခါမူကား၊ သူတပါးသည္ ငါ႔ကိုသိသကဲ့သို႔ ငါသိရလိမ့္ မည္။”
ေကာင္းကင္ေရာက္ရင္ ကၽြန္ေတာ့အေမကို ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိေနမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္က ေသသြားခဲ့တဲ့ အဘုိးကိုလည္း သိေနမွာပါ။ အသက္ ၉၉ႏွစ္အထိ အသက္ရွင္ခဲ့တဲ့ အဘြားကိုလည္း သိေနပါလိမ့္မယ္။

၅။ ေကာင္းကင္မွာ ကိုယ္ခႏၶာရွိမွာလား? Will We Have A Body In Heaven?

ကိုယ္ခႏၶာရွိမယ့္သေဘာ က်မ္းစာမွာေတြ႔ရတယ္။ လုကာ ၁၆မွာ လာဇ႐ုေသေတာ့ ေကာင္းကင္တမန္ေတြက အာျဗဟံရင္ခြင္ကို ပို႔ေပးၾကတယ္။ သေဌးႀကီးက ေခ်ာက္ႀကီးတဖက္ကေန ေျမွာ္ၾကည့္တယ္။ အာျဗဟံရဲ႕ရင္ခြင္မွာ လာဇ႐ုကို ေတြ႔တယ္။ အာျဗဟံနဲ႔စကားေျပာတဲ့အခါ လာဇ႐ုရဲ႕ လက္ဖ်ားကို ေရမွာႏွစ္ၿပီး လာတိုက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတယ္။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ လာဇ႐ုမွာ ကိုယ္ခႏၶာရွိေၾကာင္း သိႏိုင္တယ္။
၂ေကာ ၅း၁မွာ ရွင္ေပါလုက “ယာယီတဲျဖစ္ေသာငါတို႔ ေျမအိမ္သည္ပ်က္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ လူ႔လက္ျဖင့္ မလုပ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ နိစၥထာဝရ အိမ္ရွိေၾကာင္းကို ငါတို႔သိၾက၏။” ေကာင္းကင္မွာရမယ့္ ကိုယ္ခႏၶာကို ဒီေလာကမွာကတည္းက ေတာင့္တေနရမယ္လို႔ ေျပာေနတာပါ။ က်မ္းစာက ေသျခင္းနဲ႔ ထေျမာက္ျခင္းၾကားမွာ ကိုယ္ခႏၶာတမ်ဳိးရွိမယ္လို႔ ဆိုတယ္။ သခင္ေယ႐ႈၾကြလာၿပီး ကိုယ္ခႏၶာမထေျမာက္ခင္ အခ်ိန္အထိ ပိုင္ဆိုင္ရမယ့္ ခႏၶာကိုယ္တမ်ဳိးပါ။
သခင္ေယ႐ႈ ၾကြလာမယ္။ ၾကြလာတဲ့အခါ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာေတြဟာ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္လိမ့္မယ္။ ၁သက္ ၄း၁၆ မွာ “သခင္ဘုရားသည္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မင္းအသံေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ တံပိုးေတာ္ကို မႈတ္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ကိုယ္တိုင္ ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍၊ ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ အဦးထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။” ခရစ္ယာန္ေတြဟာ သခၤ်ဳိင္းတြင္းက ထြက္လာရလိမ့္မယ္။
က်မ္းစာက တမန္ ၂၄း၁၅ မွာ “ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္ဟူ၍၊ သူတို႔ ေျမွာ္လင့္သည္နည္းတူ၊ အကၽြႏ္ုပ္လည္း ဘုရားသခင္ကို အမွီျပ၍ ေျမွာ္လင့္ပါ၏။”
ေယာဟန္ ၅း၂၈-၂၉ မွာ သခင္ေယ႐ႈက “ဤအမႈအရာကို အံ့ဩျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ သခၤ်ဳိင္းမ်ားမွာ ရွိေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ သားေတာ္၏ စကားသံကိုၾကား၍၊ ထြက္ရမည့္အခ်ိန္ ကာလ ေရာက္လတံ့။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတို႔သည္ အသက္ရွင္ရာ ထေျမာက္ျခင္း သို႔၎၊ ဆိုးယုတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာ သူတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ရာ ထေျမာက္ျခင္းသို႔၎ ထြက္ရၾကလတံ့။”
ေယာဘ ၁၉း၂၅-၂၇ မွာ ေယာဘက “ငါ႔ကို ေရြးႏႈတ္ေသာသခင္သည္ အသက္ရွင္၍၊ ေနာက္ကာလ၌ ေျမမႈန္႔အေပၚမွာ ေပၚလာေတာ္ မူမည္ ဟူ၍၎၊ ငါ႔အေရကုန္ၿပီးမွ ဤကိုယ္ကိုပင္ ဖ်က္ဆီးေသာ္လည္း၊ ငါသည္ကိုယ္ခႏၶာ၌ ဘုရားသခင္ကို ျမင္မည္ဟူ၍၎ ငါသိ၏။ ငါ႔ဘက္၌ ေနေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ငါျမင္မည္။ သူတပါးျမင္သည္သာမက၊ ငါသည္ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ဖူးျမင္မည္။ ထိုသို႔ ေျမွာ္လင့္၍ ငါ႔ေက်ာက္ကပ္သည္ ပ်က္လွ်က္ရွိ၏။”
လူေသရင္ သူ႔စိတ္ဝိညာဥ္ဟာ ကိုယ္ခႏၶာကိုခြာၿပီး ခရစ္ေတာ္ထံ ခ်က္ျခင္းေရာက္သြားတယ္လို႔ က်မ္းစာက သြန္သင္ပါတယ္။ ၂ေကာ ၅ ကို အေျချပဳလိုက္ရင္ ေသျခင္းနဲ႔ထေျမာက္ျခင္းၾကား၊ ထေျမာက္ျခင္းကို ေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္မွာ စိတ္ဝိညာဥ္ဟာ ယာယီခႏၶကိုယ္တစ္ခုကို ရထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂ေကာ ၅က ခႏၶာကိုယ္ဟာ ေသျခင္းနဲ႔ ထေျမာက္ျခင္းၾကားမွာ ယံုၾကည္သူရတဲ့ ယာယီကိုယ္ခႏၶာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သခင္ေယ႐ႈ ၾကြလာတဲ့အခါ ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္သူေတြက အဦးဆံုးထေျမာက္ ၾကလိမ့္မယ္။ ထေျမာက္လာတဲ့အခါ၊ ခရစ္ေတာ္နဲ႔တူတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာရမယ္လို႔ ဆိုတယ္။
၁ေယာ ၃း၂မွာ “ခ်စ္သူတို႔၊ ယခုတြင္ ငါတို႔သည္ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾက၏။ ေနာက္မွ အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္မည္ဟု မထင္ရွားေသး။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ ထင္ရွားေပၚထြန္းေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ တူၾကလတံ့ဟု ငါတို႔သိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္အတိုင္းကို ငါတို႔သည္ ျမင္ရၾကလတံ့။”
ဖိလိပၸိ ၃း၂၀-၂၁ မွာ “ငါတို႔ က်င့္ေသာအက်င့္မူကား၊ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္စပ္ဆိုင္လွ်က္ရွိ၏။ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ၊ အရွင္သခင္ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ၾကြလာေတာ္မူမည္ဟု ငါတုိ႔သည္ ေျမွာ္လင့္လွ်က္ ေနၾက၏။ ထိုသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာကိုပင္ မိမိေအာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ျပဳျပင္အားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ယုတ္ညံ့ေသာ ငါတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာကိုပင္၊ ဘုန္းအသေရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ကိုယ္ခႏၶာေတာ္၏ နည္းတူ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ အသစ္ ျပင္ဆင္ေတာ္မူလတံ့။”
ျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ခရစ္ယာန္ေသရင္ စိတ္ဝိညာဥ္က ကိုယ္ခႏၶာကို စြန္႔ခြာၿပီး ခရစ္ေတာ္ထံ ခ်က္ျခင္း ေရာက္ပါတယ္။ သူ႔အေလာင္းကို သၿဂၤဳ ိလ္တယ္။ ေျမမႈန္႔ျပန္ျဖစ္သြားတယ္။ ခရစ္ေတာ္မလာမွီ အႏွစ္တစ္ရာ (သို႔) အႏွစ္တေထာင္ ၾကာႏိုင္တယ္။ တဖက္ကလည္း တစ္ႏွစ္ (သို႔) တစ္ရက္ပဲလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဘယ္အခ်ိန္လာမလဲ ဘယ္သူမွမသိႏိုင္ဘူး။ သခင္ေယ႐ႈၾကြလာတဲ႔အခါ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မင္း အသံေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ တံပိုးေတာ္ကို မႈတ္ျခင္းနဲ႔ ၾကြလာၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္သူေတြ အဦးဆံုး ထေျမာက္ၾကလိမ့္မယ္။ ေသလြန္တဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာေတြ ေသရာမွ ျပန္ထလာမယ္။ ေသခ်ိန္ကတည္းက ခရစ္ေတာ္ထံေရာက္သြားတဲ့ စိတ္ဝိညာဥ္ဟာ တဖန္ ျပန္ေရာက္လာမယ္။
 “ညီအကိုတုိ႔၊ ေျမွာ္လင့္ျခင္းမရွိေသာ အျခားသူတို႔သည္ ဝမ္းနည္းသကဲ့သို႔၊ သင္တို႔သည္ ဝမ္းမနည္းမည္အေၾကာင္း၊ အိပ္ေပ်ာ္ေသာ သူတို႔၏ အမႈအရာကို မသိဘဲေနေစျခင္းငွါ ငါတို႔အလိုမရွိ။ ေယ႐ႈသည္ ေသၿပီးမွ တဖန္ ထေျမာက္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔သည္ယံုလွ်င္၊ ထိုနည္းတူ ေယ႐ႈ၌ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႔ကိုလည္း၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။” ၁သက္ ၄း ၁၃-၁၄
သခင္ေယ႐ႈၾကြလာတဲ့အခါ ေသလြန္ၿပီးတဲ့ သန္႔ရွင္းသူေတြလည္း အတူပါလာမယ္။ ကိုယ္ခႏၶာထေျမာက္ၿပီး စိတ္ဝိညာဥ္က ထေျမာက္တဲ့ ကိုယ္နဲ႔ျပန္ေပါင္းမယ္။ ထာဝရကာလတေလွ်ာက္လံုး ခရစ္ေတာ္နဲ႔ အတူေနရမယ္။ ၁သက္ ၄း၁၇ မွာ “သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ ေနရၾကလိမ့္မည္။” ေနာက္ေမးခြန္းတခုက-               

၆။ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီး ေကာင္းကင္ေရာက္သူေတြဟာ ေျမႀကီးေပၚက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို သိေနၾကမလား?

Do the Saved In Heaven Know What Is Happening On Earth?

သိေနၾကမွာပါ။ က်မ္းစာခ်က္တခ်ဳိ႕ ျပပါမယ္။ ေကာင္းကင္ေရာက္သူေတြဟာ သိျမင္ သြားလာေနၾကတယ္။ လူေသရင္ အိပ္ေပ်ာ္ၿပီး ထေျမာက္ျခင္းမေရာက္မွီအထိ၊ ဘာမွမသိေတာ့ဘူးလို႔ တခ်ဳိ႕ထင္ၾကတယ္။ အိပ္ေပ်ာ္တယ္လို႔ က်မ္းစာက ေျပာေပမယ့္၊ အိပ္ေပ်ာ္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ခႏၶာကိုပဲ ရည္ၫႊန္းတာပါ။
၁သက္ ၄း၁၃ မွာ “အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႔၏ အမႈအရာကို မသိဘဲေနေစျခင္းငွါ ငါတို႔အလိုမရွိ။” ေယာဟန္ ၁၁ မွာ သခင္ေယ႐ႈက လာဇ႐ုအိပ္ေပ်ာ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းကင္ေရာက္သူေတြဟာ ေျမႀကီးေပၚက ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို သိေန၊ ျမင္ေနၾကတယ္ဆိုတဲ့ တျခားက်မ္းခ်က္ေတြ ရွိပါေသးတယ္။
က်မ္းစာကို အနက္ဖြင့္ရင္ လိုက္နာစရာေကာင္းတဲ့ မူတခုရွိပါတယ္။ ရွင္းေနတဲ့က်မ္းခ်က္ကို ႐ႈပ္ေအာင္၊ နားမလည္တဲ့က်မ္းခ်က္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မသံုးပါနဲ႔။ ေကာင္းကင္ေရာက္သူေတြ သိေန၊ ျမင္ေန သြားလာေနတယ္ဆိုတဲ့ က်မ္းခ်က္ေတြျပပါမယ္။
လူကာ ၁၅း၇-၁၀ မွာ ေနာင္တရစရာမရွိတဲ့ လူကိုးဆယ့္ကိုးေယာက္ထက္ ေနာင္တရတဲ့အျပစ္သား တစ္ေယာက္အေပၚ ေကာင္းကင္မွာ ပုိဝမ္းေျမာက္ၾကတယ္။ ဝမ္းေျမာက္သူေတြဟာ ေကာင္းကင္တမန္ေတြမဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းကင္တမန္ေတြက ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း မသိဘူး။ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း သိသူေတြသာ ဝမ္းေျမာက္တာပါ။ သူတို႔က ေကာင္းကင္ကေန ေျမႀကီးေပၚကို ငံု႔ၾကည့္တယ္။ မိတ္ေဆြေတြ ခ်စ္ခင္သူေတြ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံၾကတာ ျမင္ၾကတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရၾကလို႔ ဝမ္းသာၾကတယ္။
ဗ်ာဒိတ္ ၆း ၉-၁၀ မွာ ၅-ခုေျမာက္တံဆိပ္ကို ဖြင့္ေတာ့ “ပဥၥမတံဆိပ္ကို ဖြင့္ေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေၾကာင့္၎၊ မိမိတို႔ သက္ေသခံခ်က္ေၾကာင့္၎၊ အေသသတ္ျခင္းကိုခံရေသာသူတို႔၏ ဝိညာဥ္မ်ားကုိ ယဇ္ပလႅင္ေအာက္၌ ငါျမင္၏။ သူတို႔ကလည္း၊ သန္႔ရွင္း ဟုတ္မွန္၍ အစိုးပိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ေျမေပၚမွာေနေသာသူတို႔သည္ ငါတို႔အေသြးကို သြန္းၾကေသာအျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ဒဏ္မေပးဘဲ အဘယ္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ေနေတာ္မူမည္နည္းဟု ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။”
ေကာင္းကင္က အဲဒီလူေတြဟာ မာတုရအျဖစ္ အသတ္ခံရတဲ့သူေတြပါ။ သူတို႔က အသံက်ယ္ႀကီးနဲ႔ ေအာ္ဟစ္ၾကတယ္။ အိပ္မေနဘူးေပါ႔။ သခင္ဘုရားကို စကားေျပာၾကတယ္။ သူတို႔ကို သတ္တဲ့သူေတြအေပၚ တစ္ခုခုမလုပ္ဘဲ ဘယ္ေလာက္ၾကာေနအံုးမွာလဲလို႔ ေမးၾကတယ္။
စဥ္းစားစရာ အခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ေကာင္းကင္ေရာက္သူေတြဟာ ေျမႀကီးေပၚကို ငံု႔ၾကည့္ၾကတယ္။ သူတို႔ကို သတ္ခဲ့တဲ့သူေတြဟာ အျပစ္ေပးမခံရဘဲ ေကာင္းစားေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ သူတို႔ကလည္း - - အစိုးပိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ေျမေပၚမွာ ေနေသာသူတို႔သည္ ငါတို႔ အေသြးကို သြန္းၾကေသာအျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ဒဏ္မေပးဘဲ အဘယ္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုးေနေတာ္မူမည္နည္း” လုိ႔ ေမးတယ္။
ေနာက္တခ်က္၊ အငယ္ ၁၁ မွာ သခင္ဘုရားက သူတို႔ကို ျပန္ေျပာတယ္။ “ထိုသူတုိ႔၌ ျဖဴေသာဝတ္လံုကို ေပးေတာ္မူ၏။ သူတို႔နည္းတူ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရလတံ့ေသာ မိမိလုပ္ေဘာ္ေဆာင္ဘက္ ညီအစ္ကိုတို႔သည္ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ မေရာက္မွီ၊ ခဏၿငိမ္သက္စြာ ေနရၾကဦးမည္ဟု သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။”
ေကာင္းကင္ေရာက္သူေတြဟာ ေျမႀကီးေပၚကအျဖစ္အပ်က္ေတြကို သိေနၾကသလား?
ေဟၿဗဲ ၁၂း၁ မွာ “ထို႔ေၾကာင့္၊ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာသက္ေသအေပါင္းတုိ႔သည္ ငါတို႔ကို ဝိုင္းရံလွ်က္ရွိၾကသည္ျဖစ္၍”  အဲဒီ သက္ေသခံေတြဟာ ေဟၿဗဲ ၁၁ မွာ ေျပာထားတဲ့သူေတြပါ။ အနည္းဆံုးနာမည္ ၁၇ ခုေလာက္ပါ ပါတယ္။ ၿပီးမွ ေဟၿဗဲ ၁၂ ကိုစတဲ့အခါ “ထို႔ေၾကာင့္၊ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ သက္ေသအေပါင္းတို႔သည္ ငါတို႔ကို ဝိုင္းရံလွ်က္ရွိၾကသည္ျဖစ္၍ …”
မူရင္းက်မ္းစာလိပ္ေတြမွာ အခန္းႀကီး၊ အခန္းငယ္ခြဲထားျခင္း မရွိဘူး။ လူကခြဲ ေပးလိုက္တာပါ။ က်မ္းစာကို အခန္ႀကီး၊ အခန္းငယ္ခဲြတဲ့ လူေတြကို Spurgeon က အျပစ္တင္တယ္။ သူအျပစ္ေျပာတာ ဟုတ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ေဟၿဗဲ ၁၁ အဆံုးမွာ ရပ္ထားလိုက္ရင္၊ ေဟၿဗဲ ၁၂း ၁ မွာရွိတဲ့ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု လြတ္သြားႏိုင္တယ္။ အဲဒီက်မ္းပုိဒ္မွာ ေကာင္းကင္ေရာက္သူေတြဟာ ေျမႀကီးေပၚက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို သိေနတယ္လုိ႔ သြန္သင္ထားတယ္။ သက္ေသခံေတြအမ်ားႀကီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဝိုင္းရံထားတာလို႔ သြန္သင္ထားတယ္။
ေျမႀကီးေပၚက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ေကာင္းကင္လူေတြ သိၾကသလား? သိပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္သိသလဲ? အျပစ္အားလံုး၊ ဒုကၡအားလံုး၊ သိမသိ မေသခ်ာဘူး။ လူသတ္မႈအားလံုး၊ ဆိုးညစ္မႈအားလံုး၊ သိသလားလို႔ မေသခ်ာပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကယ္တင္ျခင္း မရသူေတြ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္အားကိုးတာကိုေတာ့ သိၾကတာ ေသခ်ာပါတယ္။ အေၾကာင္းက လုကာ ၁၅း၁၀ မွာ သူတုိ႔ဟာ ေနာင္တရတဲ့အျပစ္သား တေယာက္အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းကင္တမန္ေတြေရွ႕မွာ ဝမ္းေျမာက္ၾကတယ္လို႔ ေျပာလို႔ပါ။
လူ႔ဘဝျဖစ္တည္မႈကို ယခုကာလ၊ ၾကားကာလ၊ ထာဝရကာလ ဆိုၿပီးသံုးပိုင္း ပိုင္းႏိုင္ပါတယ္။ ယခုကာလဆိုတာ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆံုးခ်ိန္ထိ ျဖစ္တယ္။ ၾကားကာလဆုိတာ ေသဆံုးခ်ိန္မွ ထေျမာက္ခ်ိန္ထိ ျဖစ္တယ္။ ထာဝရကာလဆိုတာ ထေျမာက္ခ်ိန္မွ ထာဝရကာလ တေလွ်ာက္လံုးအထိ ျဖစ္တယ္။ လူဟာ ထေျမာက္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ထာဝရ တည္ၿမဲသြားပါၿပီ။
ယခုကာလမွာ အသက္ရွင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေသသြားရင္ စိတ္ဝိညာဥ္က  ကိုယ္ခႏၶာကို ခြာၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ထံ ေရာက္သြားတယ္။ အေလာင္းကို သၿဂၤဳ ိလ္ၾကမယ္။ ေသျခင္းနဲ႔ ထေျမာက္ျခင္းၾကားမွာ ခရစ္ေတာ္ၾကြလာျခင္းကို ေစာင့္စားရင္း ၾကားကာလၾကံဳမယ္။
ၾကားကာလနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က ဝိညာဥ္အိပ္တယ္။ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို မသိေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုိတယ္။ ကာသိုလစ္ မိတ္ေဆြေတြက ေကာင္းကင္မဝင္ခင္၊ မဝန္ခံရေသးတဲ့ အျပစ္ေတြေဆးေၾကာဖို႔ ငရဲကေလးရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ္းစာက ေသျခင္းန႔ဲ ထေျမာက္ျခင္းၾကားမွာ လူဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူရွိတယ္။ သိေန၊ ျမင္ေနရတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာရွိတယ္၊ ေျမႀကီးေပၚက အျဖစ္ အပ်က္ေတြကုိ သိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေကာင္းကင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ေမးခြန္း တစ္ခုရွိတယ္။

၇။ ေကာင္းကင္ဘံု ဘယ္မွာရွိသလဲ? Where Is Heaven?

ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္တုန္းက “ေကာင္းကင္ေပၚကို တက္မယ္” လို႔ ေျပာေလ့ရွိဖူးတယ္။ လူငယ္ဘဝေရာက္ေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ေသၿပီး အေပၚတက္သြားရင္ အေမရိကမွာ ေသၿပီးအေပၚတက္မယ့္လူနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ လူတေယာက္က သတိေပးပါတယ္။ ကမာၻႀကီးကလံုးၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ကလည္း တဖက္ျခမ္းမွာ ရွိတဲ့အတြက္ သူ႔ေျပာစကားက ဟုတ္သလိုလို ထင္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ္းစာကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ေကာင္းကင္ဟာ အျမင့္ဆံုးၾကယ္ေတြထက္ ပိုေဝးတဲ့ ေျမာက္ဘက္ အရပ္မွာတည္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။
စိတ္ဝင္စားစရာ က်မ္းခ်က္တခုက “အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္အရပ္တို႔တြင္ အဘယ္အရပ္မွ် ေက်းဇူးမျပဳႏိုင္။ ဘုရားသခင္သည္ စီရင္ပိုင္ေတာ္မူ၏။ တေယာက္ကို ႏွိမ့္ခ်၍၊ တေယာက္ကို ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူ၏။” ဆာလံ ၇၅း ၆-၇။ ေျမာက္အရပ္ ဆိုတဲ့စကားမပါတာ အံ့ဩစရာျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ? ေက်းဇူးျပဳျခင္းဟာ ေျမာက္အရပ္က လာတဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္ထံမွလာပါတယ္။ “တစ္ေယာက္ကို ႏွိမ့္ခ်၍ တေယာက္ကို ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူ၏။”
ေဟရွာယ ၁၄း၁၂-၁၇ မွာ *စာတန္ျဖစ္လာတဲ့ လူစီဖာ အေၾကာင္း* ေတြ႕ရတယ္။ သူက “ဘုရားသခင္၏ ၾကယ္တို႔အေပၚမွာ ငါ႔ပလႅင္ကို ငါခ်ီးေျမွာက္မည္။” လို႔ ေျပာတယ္။ “မိုဃ္းတိမ္ထိပ္ေပၚသို႔ ငါတက္မည္။” “ေျမာက္မ်က္ႏွာဘက္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေပၚမွာ ငါထိုင္မည္။” လို႔ ေျပာတယ္။
ေကာင္းကင္ဟာ ေျမာက္အရပ္ဘက္မွာ ရွိပါတယ္။ ေဟရွာယ ၁၄ အရ အျမင့္ဆံုးၾကယ္ရဲ႕ အစြန္းတဖက္မွာ ရွိတယ္။ ေဟရွာယ ၁၄ မွာ စာတန္က “ေကာင္းကင္ေပၚသို႔ ငါတက္မည္။ ဘုရားသခင္၏ ၾကယ္တို႔အေပၚမွာ ငါ႔ပလႅင္ကို ငါခ်ီးေျမွာက္မည္။” လို႔ ဆိုတယ္။ တကယ္ၾကယ္ေတြကိုသာ ေျပာလုိက္တာဆိုရင္ ဒုတိယ ေကာင္းကင္လို႔ဆိုတဲ့ အရပ္ရဲ႕ အျပင္ဘက္ကို ေျပာတာပါ။
ေကာင္းကင္ သံုးထပ္ရွိပါတယ္။ ရွင္ေပါလုက ၂ေကာ ၁၂း ၂၊ ၄ မွာ “တစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္အထက္က၊ ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ လူတေယာက္ကို တတိယေကာင္းကင္သို႔တိုင္ေအာင္  ခ်ီေဆာင္သည္အေၾကာင္းကို ငါသိ၏။ ထိုအခါသူ၌ ကိုယ္ခႏၶာပါသည္ မပါသည္ကို ငါမသိ။ ဘုရားသခင္သိေတာ္မူ၏။ ထိုသူသည္ ပရဒိသုဘံုသို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံရ၍၊ လူမေျပာအပ္ မေျပာႏိုင္ေသာ စကားကုိ ၾကားသည္အေၾကာင္းကို ငါသိ၏။ ထိုအခါ ကိုယ္ခႏၶာပါသည္ မပါသည္ကိုငါမသိ။”
တတိယေကာင္းကင္ရွိေနရင္ ပထမနဲ႔ ဒုတိယေကာင္းကင္လည္း ရွိပါတယ္။ ပထမေကာင္းကင္ဟာ ငွက္ေတြပ်ံသန္းတဲ့ ေလထု ေကာင္ကင္ ျဖစ္တယ္။ ၂ေပ ၃း၁၀ မွာ “မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ ႀကီးစြာေသာအသံႏွင့္ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။” ေလထုေကာင္းကင္ကို ေျပာတာပါ။ ဆာလံ ၁၉း၁ မွာ “မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ၾကားေျပာ၍ …” ဒါက ဒုတိယေကာင္းကင္- ၾကယ္ေတြ၊ ၿဂိဳလ္ေတြရွိတဲ့ ေကာင္းကင္ကို ေျပာတာပါ။ တတိယေကာင္းကင္ကေတာ့ ခရစ္ယာန္ေတြေရာက္တဲ့ သခင္ေယ႐ႈရွိရာအရပ္၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ပရဒိသုဘံု ျဖစ္ၿပီး၊ ၾကယ္စင္ေတြရဲ႕အစြန္း၊ ဒုတိယေကာင္းကင္ (သို႔) ၾကယ္တာရာ ေကာင္းကင္ရဲ႕ အစြန္းမွာရွိတယ္။
လူေတြျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အေဝးဆံုးၾကယ္ဆိုတာ အားအေကာင္းဆံုးတယ္လီစကုပ္ နဲ႔ၾကည့္ရင္ အလင္းႏွစ္သန္းေပါင္း ၅၀၀ အကြာအေဝး မွာရွိတယ္လို႔ သိရတယ္။ အလင္းဆိုတာက တစကၠန္႔ကို မိုင္ေပါင္း ၁၈၆,၀၀၀ အသြားႏႈန္းရွိပါတယ္။ ရွိပါတယ္လို႔ လူသိခြင့္ရတဲ့ အေဝးဆံုး ၾကယ္ကိုေရာက္ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္းသန္း ၅၀၀ ၾကာပါလိမ့္မယ္။ ေကာင္းကင္ဆိုတာက အဲဒီထက္ပိုေဝးပါေသးတယ္။ ေဟရွာယ ၁၄ အရ ေျမာက္ဘက္ အစြန္မွာရွိတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကေလးဘဝတုန္းက “ေကာင္းကင္ေပၚတက္မယ္” လို႔ ေျပာတဲ့စကားဟာ နားမလည္ေပမယ့္ မွန္ပါတယ္။ ေျမာက္ဘက္ကို သြားေလေလ အျမင့္ကို တက္ေလေလပါဘဲ။ လူတိုင္းက “အထက္ကိုေျမာက္၊ ေအာက္ကိုေတာင္၊” လို႔ ေျပာတတ္ပါတယ္။ ေျမာက္ဝန္႐ိုး စြန္းဟာ ကမာၻရဲ႕ ထိပ္ဆံုးဖ်ားပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဘံုဟာ အထက္အရပ္မွာ ရွိပါတယ္။ ေကာင္းကင္ဟာ တကယ္ရွိပါတယ္။ အျမင့္ဆံုးၾကယ္ရဲ႕အစြန္ ေျမာက္ဖက္အရပ္ေဒသမွာ တည္ရွိပါတယ္။

၈။ ေကာင္းကင္ကိုဘယ္သူေရာက္မလဲ? Who Is Going To Heaven?

ေကာင္းကင္ကိုဘယ္သူေရာက္မလဲလို႔ ေမးမယ္ဆိုပါစို႔။ တခ်ဳိ႕က က်မ္းစာဖတ္ ဆုေတာင္းတဲ့သူေတြေပါ႔ လို႔ ေျပာပါလိမ့္မယ္။ တခ်ဳိ႕က ေကာင္းေကာင္းေနၿပီး ပညတ္ေတာ္ ၁၀ပါး ေစာင့္ထိန္းသူေတြလို႔ ေျပာမယ္။ တခ်ဳိ႕က ဘုရားေက်ာင္း မွန္မွန္တက္သူ (သို႔) ႏွစ္ျခင္းခံၿပီးသူလို႔ ေျပာၾကမယ္။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ေလာကမွာ ဒုကၡအျပည့္အဝခံသြားမွ ေသရင္ ေကာင္းကင္ေရာက္မယ္လို႔ ေျပာတာမ်ဳိးေတာင္ ၾကားဖူးတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ကေလးဘဝက ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္၊ အက္တလန္တာမွာ မီးအႀကီးအက်ယ္ ေလာင္တယ္။ ဝိုင္းေကာ့ဟိုတယ္ မီးေလာင္တယ္။ လူေတြအမ်ားႀကီး ေသတယ္။ လူတစ္ေယာက္က ဝိုင္းေကာ့မီးအေၾကာင္း သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ေရးတယ္။ သီခ်င္းစာသား တပိုဒ္ကေတာ့ ………
ေကာင္းကင္ဆိုတာ ရွိေနေတာ့
ဒီလိုနည္းနဲ႔ ေသသူေတြအတြက္
ျပန္ေတြ႔ဖို႔ အိမ္ျပန္ၾကတဲ့အခါ
ခ်ိဳၿမိဳန္သာယာတဲ့ ေကာင္းကင္ေန႔ရက္မွာ ……. 
သူဆိုလိုခ်င္တာက မီးထဲမွာ ဒုကၡခံစားၾကရတဲ့အတြက္ ေကာင္းကင္ေရာက္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ ေကာင္းကင္သြားဖို႔ အယူအဆေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတတ္ၾကတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ စာတိုက္႐ံုးမွာ အလုပ္လုပ္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးႀကီး တစ္ေယာက္က “ေကာင္းကင္ဆိုတာလဲ အခု အလုပ္လိုပါဘဲ။ ဒီမနက္ စာတုိက္႐ံုးကို အားလံုး ေရာက္လာၾကတယ္။ ႐ွင္က ေကာ္ဗင္တန္လမ္းမႀကီးက လာၿပီး ကင္တလာလမ္းက ျဖတ္ေတာ့ ႐ံုးကိုေရာက္တယ္။ တျခားတစ္ေယာက္ကေတာ့ ပင္သာေဗးလ္ကလာၿပီး ႐ံုးကိုေရာက္တယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ အေရွ႕ကန္သာပန္းျခံလမ္းကလာၿပီး၊ ႐ံုးကို ေရာက္တယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ တျခားလူေတြအားလံုး စာတိုက္႐ံုးႀကီးကုိ ဘယ္လိုေရာက္လာၾကတယ္ဆိုတာ ေျပာျပပါတယ္။ တလမ္းတည္း မလာၾကဘူးေပါ့။ ဒါနဲ႔သူက “ေကာင္းကင္ဆိုတာလည္း ဒီလိုဘဲေပါ႔။ ကၽြန္မတို႔အားလံုး တစ္ခုတည္းေသာ အရာအတြက္ဘဲ ႀကိဳးစားၾကတာပဲ။ ႐ိုးသားၾကမယ္ဆိုရင္၊ ေသရင္အားလံုး ေကာင္းကင္ေရာက္မွာေပါ႔ ႐ွင္ဘယ္လိုထင္သလဲ?” လို႔ ေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က “တစ္ခုပဲ မွားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ေသရင္ စာတိုက္ႀကီးကို လာၾကရမွာမဟုတ္ဘူး။” လို႔ ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။
စာတုိက္ႀကီးေရာက္ဖို႔ လမ္းေတြအမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္၊ ေကာင္းကင္သြားဖို႔ တလမ္းပဲရွိပါတယ္။ ေယာဟန္ ၁၄း၆ မွာ “ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ႔ကိုအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔ မေရာက္ရ။” တမန္၄း၁၂ မွာ “ထိုသခင္၏ နာမေတာ္မွတပါး ငါတို႔ကိုကယ္တင္ႏိုင္ေသာ နာမတစံုတခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္ လူတို႔တြင္ မေပၚမရွိ။”
ကဲ၊ ေကာင္းကင္ကိုဘယ္သူေရာက္မလဲ? က်မ္းစာေျပာတာကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ ဗ်ာဒိတ္ ၇ မွာ ေကာင္းကင္ျမင္ကြင္းကို ေတြ႔ရပါတယ္။ မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ မ်ားစြာေသာသူေတြဟာ ျဖဴစင္ေသာ ဝတ္ရံုေတြ ဝတ္ဆင္ထားတယ္။ ဗ်ာဒိတ္ ၇း၁၃ မွာ “အသက္ႀကီးသူတပါးကလည္း ျဖဴေသာဝတ္လံုကို ဝတ္ဆင္ေသာ ဤသူတို႔သည္ အဘယ္သူနည္း။ အဘယ္အရပ္ကလာၾကသနည္းဟု ငါ႔အားေမးျမန္းလွ်င္”
အသက္ႀကီးသူက “သူတို႔ဘယ္လိုေရာက္လာလဲ? ဘယ္ကဘာၾကတာလဲ?” လုိ႔ ေမးတာပါ။ ေယာဟန္က အငယ္၁၄ မွာ “သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သိပါ၏ဟု ျပန္ေလွ်ာက္၏။ သူကလည္း၊ ဤသူတို႔သည္ ႀကီးစြာေသာ ဒုကၡဆင္းရဲအထဲက ထြက္ေျမာက္၍ မိမိတို႔ဝတ္လံုကို သိုးသငယ္၏ အေသြး၌ ေလွ်ာ္၍ ျဖဴေစေသာသူ ျဖစ္ၾကသတည္း။” လို႔ ေျဖထားပါတယ္။ ေကာင္းကင္ေရာက္သူေတြဟာ သူတို႔အဝတ္ကို သိုးသငယ္အေသြးမွာ ေဆးေၾကာျဖဴစင္ ေစခဲ့လို႔ ေရာက္ရတာပါ။ အေသြးေတာ္မွာ ေဆးေၾကာၿပီးသူေတြသာ ေကာင္းကင္ေရာက္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေသြးေတာ္မွာ ေဆးေလွ်ာ္တယ္ဆိုတာက ဘာလဲ? သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ အေသြးကိုယူၿပီး အင္တံုထဲမွာထည့္၊ လက္ေဆးဖို႔ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ အေသြးေတာ္ကိုလည္း ျမင္ဖူးၾကတာ မဟုတ္ဘူး။
နည္းနည္း ရွင္းျပပါမယ္။
အားလုံးဟာ အျပစ္သားေတြလို႔ က်မ္းစာကဆိုတယ္။ ေရာမ ၃း၂၃မွာ “လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရိုက္္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ” ေရာမ ၃း၁၀ မွာ “က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမရွိ တေယာက္မွ်မရွိ၊ ျပဳမိတဲ့အျပစ္ခ်င္းမတူ၊ အျပစ္အနည္းအမ်ား မတူၾကေပမယ့္၊ အားလံုးအျပစ္ျပဳပါတယ္။ အားလံုးအျပစ္သားျဖစ္လို႔ အျပစ္ေၾကြးေတြ ကိုယ္စီတင္ေနၾကတယ္။ အျပစ္က အခကို ေတာင္းတယ္။ ေယဇေက်လ ၁၈း၄ မွာ “ျပစ္မွားေသာ ဝိညာဥ္သည္ အသက္ေသရမည္” ေရာမ ၆း၂၃ မွာ “ အျပစ္တရား၏အခကား ေသျခင္း ေပတည္း” ။ ယာကုပ္ ၁း ၁၅ ဒုစရိုက္သည္လည္း ျပည့္လွ်င္ ေသျခင္းကို ဘြားတတ္၏။”
ကဲ- ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က အျပစ္သား။ အျပစ္ျပဳခဲ့မိၿပီဆိုေတာ့ အျပစ္ေၾကြးတင္ေနၿပီ။ အျပစ္အတြက္အခဟာ ေသျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေသျခင္းဟာ ေသနတ္ဒဏ္ရာ (သို႔) ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ ေသရတာထက္ ပိုတယ္။ ဒါကိုက်မ္းစာက ဒုတိယေသျခင္း၊ ငရဲမီးအိုင္လို႔ ေခၚတယ္။ ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၄မွာ “ထုိအခါ မရဏာႏွင့္ မရဏာႏိုင္ငံကို မီးအိုင္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ေလ၏။ ထိုေသျခင္းကား ဒုတိယေသျခင္း ျဖစ္သတည္း။”  အျပစ္သားတေယာက္အေနနဲ႔ အျပစ္ေၾကြးကို ေပးဆပ္ရမယ္ဆိုရင္ ငရဲသြားၿပီး အဲဒီမွာ ထာဝရေနဖို႔ဘဲ ရွိေတာ့တယ္။
ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္းတရား တခုလည္းရွိပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လြန္က်ဴးခဲ့၊ ေနာင္လည္း လြန္က်ဴးမိဦးမယ့္ အျပစ္ရွိသမွ်ကို လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ႏွစ္ေထာင္တုန္းက၊ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕အေပၚမွာ ဘုရားသခင္က ယူတင္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ ဒါကတရားေဟာဆရာက ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ သမၼာက်မ္းစာက အတိအက်ေျပာတာပါ။ ေဟရွာယ ၅၃း၆ မွာ “ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို သူ႔အေပၚ၌ တင္ေတာ္ မူ၏။” လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္- ႏွစ္ေထာင္တုန္းက ဘုရားသခင္က အခ်ိန္ဆိုတဲ့မွန္ေျပာင္းနဲ႔ လွမ္းၾကည့္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔လြန္က်ဴးၾကမယ့္ အျပစ္ေတြအားလံုးကို ျမင္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအျပစ္ေတြကို ယူၿပီး သခင္ေယ႐ႈအေပၚမွာ တခုခ်င္းတခုခ်င္း တင္ေပးပါတယ္။ ၁ေပ ၂း ၂၄ မွာ “ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သစ္တိုင္မွာ ခံေတာ္မူၿပီ။” ၂ေကာ ၅း၂၀ မွာလည္း “ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသူကို ငါတုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ ထုိသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ျဖစ္မည့္အေၾကာင္းတည္း။”
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လြန္က်ဴးခ့ဲတဲ့ အျပစ္ေတြအားလံုး၊ ေနာင္အႏွစ္တစ္ေထာင္ အသက္ရွင္ရရင္လည္း လြန္က်ဴးမိဦးမယ့္ အျပစ္ေတြ အားလံုးကို ဘုရားသခင္ယူၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္-ႏွစ္ေထာင္မွာ သခင္ေယ႐ႈအေပၚကို တင္ေပးခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ခ်င္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ သခင္ေယ႐ႈက သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ခႏၶာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပစ္ေတြကိုယူေဆာင္ခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားအျပစ္ေၾကြးဆပ္ဖို႔ ဒဏ္ခတ္လိုက္ၿပီ။
တခ်ိဳ႕က ယုဒလူေတြ သတ္တာလို႔ဆိုတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေရာမစစ္သားေတြ သတ္တာလို႔ဆိုတယ္။ မွားပါတယ္။ က်မ္းစာက “ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။” ေရာမ ၈း၃၂ မွာ “မိမိသားေတာ္ရင္းကို မႏွေျမာဘဲ၊ ငါတို႔ရွိသမွ် အဘို႔အလို႔ငွါ၊ စြန္႔ေတာ္မူေသာသူသည္”။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္စား အျပစ္ေၾကြးဆပ္ဖို႔ သခင္ေယ႐ႈကို ဘုရားသခင္က အျပစ္ေပးလိုက္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေသရင္ အျပစ္ေၾကြးဆပ္စရာမလိုေတာ့ဘူး။
ဒါဆုိရင္ လူတုိင္းကယ္တင္ျခင္းရမသြားဘူးလား? လူတိုင္းအတြက္ အေသခံေပးတာဆိုေတာ့၊ လူတိုင္း ေကာင္းကင္မေရာက္ဘူးလား? မေရာက္ပါဘူး။ ေယ႐ႈခရစ္ ကားတိုင္မွာ အေသခံေပးျခင္းဟာ အားလံုးအတြက္ လံုေလာက္ေပမယ့္ ယံုၾကည္ေသာသူေတြအတြက္သာ ထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။
အေၾကာင္းက ဒီလိုပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပစ္ေတြကို ဘုရားသခင္က ခရစ္ေတာ္ထံ လြဲေျပာင္း တင္တားလိုက္ပါတယ္။ ေယ႐ႈခရစ္က ကားတုိင္မွာ အေသခံေပးတယ္။ အေသြးသြန္းတယ္။ ဝတ္ျပဳရာ ၁၇း၁၁ မွာ “ ကိုယ္ခႏၶာအသက္သည္ အေသြး၌တည္၏။” ကိုယ္ခႏၶာထဲမွာ အေသြး ရွိေနတာဟာ အဲဒီလူအသက္ရွင္ေနတယ္လုိ႔ ဆိုလိုတယ္။ အေသြးသြန္းလိုက္ျခင္းဟာ ေသတယ္လို႔ဆုိလိုတယ္။ သခင္ေယ႐ႈအေသြး သြန္းခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အသက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္သမွ် အျပစ္ေၾကြးကို ဆပ္ေပးလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခံစားရမယ့္ ေဝဒနာေတြကို ခံစားခဲ့တယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုၾကတဲ့ သီခ်င္းကေလးမွာလည္း ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
ငါ႔အျပစ္စြန္းေဆးအံ့ငွါ
ရွင္ေယ႐ႈအေသြးတတ္စြမ္းေလ-
ေဟၿဗဲ ၉း၂၂ မွာ “အေသြးမသြန္းေလာင္းဘဲ အျပစ္လြတ္ျခင္းမရွိ။” သခင္ေယ႐ႈ ကိုယ္စားအေသခံေပးခ်ိန္မွာ အေသြးသြန္းခဲ့တယ္။ “မိမိတို႔ ဝတ္လံုကို္ သိုးသငယ္၏အေသြး၌ ေလွ်ာ္၍ ျဖဴေစေသာသူ” လို႔ ဆိုတာ ဒီသေဘာပါဘဲ။ သူတုိ႔က ေယရႈခရစ္ အေသခံေပးတာ၊ အျပစ္ေၾကြးေတြ ဆပ္ေပးတာကို ယံုၾကည္တယ္။ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ အားကိုးၾကတယ္ လို႔ ဆိုလိုတာပါ။
အတိုခ်ဳပ္ျပန္ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အျပစ္သားေတြပါ။ အျပစ္ေၾကြးတင္ေနတယ္။ အဲဒီအျပစ္ေတြကို ဘုရားသခင္က သခင္ေယ႐ႈ အေပၚကို လြဲေျပာင္းတင္လိုက္တယ္။ သခင္ေယ႐ႈ အေသြးသြန္းရတယ္။ ကားတိုင္မွာ အေသခံတယ္။ အျပစ္ေၾကြးကို ဆပ္ေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကားတိုင္မွာ “အမႈၿပီးၿပီ” လို႔ ေၾကြးေၾကာ္တယ္။ အေသြးေတာ္မွာ ေဆးေလွ်ာ္ဖို႔ (သို႔) အျပစ္ေၾကြးဆပ္ေပးတာကို လက္ခံဖို႔ဆိုရင္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ရႏိုင္တယ္။ ေယာဟန္ ၃း၁၆မွာ “ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။”
အေရးႀကီးတာက “ယံုၾကည္” ဆိုတဲ့စကားလံုးကေလး ျဖစ္ပါတယ္။ “ငါခရစ္ေတာ္ကို ယံုတာပဲ၊ ဘုရားမဲ႔မဟုတ္ဘူး” လို႔ လူတုိင္းေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ္းစာထဲက “ယံုၾကည္တယ္” လို႔ ဆိုတဲ့စကားဟာ သခင္ေယ႐ႈလာၿပီး အေသခံခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို သမိုင္းအရ လက္ခံတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ “ယံုၾကည္တယ္” ဆိုတာဟာ ကိုးစားတယ္၊ မွီခိုတယ္၊ အမွီျပဳတယ္လို႔ ဆိုလိုတယ္။
ယံုၾကည္ျခင္းကို ေလယာဥ္ပ်ံနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ခဏခဏ ႏိႈင္းျပဖူးပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ေလယာဥ္ကြင္းကို သြားတယ္။ “အဲဒါေလယာဥ္ပ်ံလား?” လို႔ ေမးရင္- “ဟုတ္ကဲ့” လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျဖမယ္။
“ေလယာဥ္ပ်ံ- ပ်ံမယ္လို႔ ယံုသလား?”
 “ယံုတယ္”
 “ေလယာဥ္ပ်ံက ကယ္လီဖိုးနီးယား အေရာက္ပို႔ေပးမယ္လို႔ ယံုသလား?”
 “ယံုတယ္၊”
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္လိုက္မသြားဘူး။ ေလယာဥ္ပ်ံျဖစ္တယ္။ ပ်ံႏိုင္တယ္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားအထိ ေရာက္မယ္လို႔ ယံု႐ံုနဲ႔မရဘူး။ အခ်ိန္မွီ လာ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာအသက္အတြက္၊ ေလယာဥ္ပ်ံနဲ႔ ေလယာဥ္ေမာင္းသူအေပၚ လံုးဝအားကိုးမလား- ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္။ ေလယာဥ္ပ်ံေပၚ လိုက္ပါလာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ကယ္လီဖိုးနီးယားေရာက္ဖို႔ ေလယာဥ္ပ်ံေမာင္းတဲ့သူကို အားကိုးေနရတာေပါ႔။ ကၽြန္ေတာ့္္ခႏၶာအသက္က သူ႔လက္ထဲမွာရွိတယ္။
ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္တယ္ဆိုတာလည္း ဒီလုိပါဘဲ။ အျပစ္သားျဖစ္တာကို ဝန္ခံ၊ အျပစ္ေၾကြးရွိတာကိုလက္ခံ၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ အေသခံေပးတာ- အျပစ္ေၾကြးေတြဆပ္ေပးတာကို လက္ခံ။ ေကာင္းကင္ေရာက္ဖို႔ သူ႔ကို လံုးလံုး အားကိုးဖို႔လုိတယ္။ လိုရာခရီးေရာက္ဖို႔ ကိုယ္ခႏၶာအသက္ကို ေလယာဥ္ေမာင္းတဲ့သူ လက္ထဲ ထည့္ထားရသလုိ၊ ေကာင္းကင္ေရာက္ဖို႔ ထာဝရနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အသက္ကုိ သခင္ေယ႐ႈလက္ထဲ ထည့္ထားရမယ္။
အခုဆုေတာင္းခ်က္ကေလးကို ႐ိုးသားစြာ လိုက္ေတာင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္- ေသရင္ေကာင္းကင္ေရာက္ဖို႔၊ ဂတိေတာ္ရွိတယ္။ “သခင္ေယ႐ႈဘုရား၊ ကၽြန္ေတာ္အျပစ္သားပါ။ ကၽြန္ေတာ့အတြက္ အေသခံေပးတာ ယံုပါတယ္။ အခု ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ အားကိုးပါၿပီ။ အခုခ်ိန္ကစၿပီး ေကာင္းကင္ေရာက္ဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ကို လံုးလံုးအားကိုးပါၿပီ။”
ကိုယ္ေတာ္ကို္ အားကိုးလိုက္ရင္ ထာဝရအသက္ရတယ္။ ေသရင္ေကာင္းကင္ေရာက္မယ္လို႔ သိႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ သိႏိုင္သလဲ? ေယာဟန္ ၃း ၃၆ မွာ သခင္ေယ႐ႈက “သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ကုိ ရ၏။” ဘုရားသခင္ ေျပာတာပါ။ ဘုရားသခင္ မညာဘူး။ ေဟၿဗဲ ၆း၁၈ မွာ ဘုရားသခင္ ညာလို႔မရဘူးလို႔ ဆိုတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔၊ ကိုယ္ေတာ္ကို အျပည့္အဝအားကိုးရင္ ထာဝရအသက္ရပါတယ္။ က်မ္းစာကဒီလုိဘဲ ေျပာထားပါတယ္။                           ။