Tuesday, June 30, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 06

ထာဝရဘုရား ၾကြေတာ္မူရာလမ္းကို ျပင္ၾကေလာ့ . .

 “ဘုန္းႀကီးေသာရွင္ဘုရင္ ဝင္ေတာ္မူမည္။”

(ဆာလံ ၂၄း၉ )   ေဟရွာယ  ၄ း ၁-၁၁။       လု  ၃း၃-၁၈
ထာဝရဘုရားအတြက္ လမ္းခရီးေတာ္ျပင္ဆင္ဖို႔ ႏွစ္ျခင္းဆရာေယာဟန္က ေတာမွာ ဟစ္ေၾကာ္ခဲ့တယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ လူေတြရဲ႕စိတ္ႏွလံုးေတြကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္မလဲ။ ကၽြန္ေတာ့စိတ္ႏွလံုး ေျခာက္ေသြ႕လြင္ျပင္ကို ဥပမာအေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ျပပါမယ္။

 ( ၁) ခ်ိဳင့္ဝွမ္းရာရွိသမွ်ကို ဖို႔ရမယ္။

ဘုရားသခင္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ သိမ္ငယ္၊ နိမ့္က်ေနတဲ့ အေတြးေတြကို ဖ်က္စီးပစ္ရမယ္။ သံသယနဲ႔ စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့တာေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ရမယ္။ အတၱႏွင့္ ဇာတိပကတိ အလိုဆႏၵေတြကိုလည္း စြန္႔လႊတ္ရမယ္။ ဒီလို ေမွာင္မိုက္ နက္ရႈိင္းတဲ့ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေတြတေလွ်ာက္မွာ ထာဝရဘုရားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ တင့္တယ္တဲ့ လမ္းကေလး ေပၚလာရမယ္။

 ( ၂ ) ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္ရွိသမွ်ကို ၿဖိဳရမယ္။

ကိုယ္ကိုကိုယ္ အထင္ႀကီး၊ ကိုယ္ေျဖာင့္မတ္တာကို ဝါၾကြားေနတာေတြ ႏွိမ့္ခ်လိုက္ၿပီး၊ ရွင္ဘုရင္ ၾကြရာ မင္းလမ္းအျဖစ္ ညီညာေစရမယ္။ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူတဲ့ ရွင္ဘုရင္ဟာ မာနေထာင္လႊားသူ၊ ဘဝင္ျမင့္ေနသူေတြကို သနားမွာ မဟုတ္ဘူး။ သခင္ဘုရား ခ်ီးက်ဴးမွာက စိတ္ႏွိမ့္ခ်သူနဲ႔ စိတ္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သူေတြသာ ျဖစ္တယ္။ စိတ္မသာ ညဥ္းတြား လာတတ္ဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ ညွိညႊတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ေနျမင့္သူေတြကိုေတာ့ ထာဝရဘုရား ရြံရွာေတာ္မူပါတယ္။

 ( ၃ ) ေကာက္တဲ့လမ္းေတြ ေျဖာင့္ရမယ္။

လွိဳင္းခတ္လို႔ လွဳပ္ရွားသလို ေကြ႕ေကာက္တတ္တဲ့စိတ္ဟာ ဘုရားသခင္အတြက္ ရွင္းလင္း ေျဖာင့္တန္း ေနရမယ္။ တကယ္ သန္႔ရွင္းတဲ့ အသက္တာျဖစ္ပါေစ။ စိတ္ႏွစ္ခြရွိသူဟာ သမၼာတရားရဲ႕ ဘုရားသခင္ကို တကယ္ မသိကၽြမ္းပါဘူး။ သတိျပဳပါ။ ဝိညာဥ္အရာအားလံုးကို သိျမင္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္မွာလို အရာရာမွာ ရိုးသား မွန္ကန္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။

 ( ၄ ) ၾကမ္းတမ္းတဲ့လမ္းေတြလည္း သုတ္သင္ျပင္ဆင္ရမယ္။

အျပင္ဖက္က ခလုပ္ခသင္းေတြကို ရွင္းလင္းပစ္ရမယ္။ ပုန္ကန္ျခင္း ဆူးပင္၊ ေတာရိုင္းပင္ေတြကို ဆြဲႏွဳတ္ပစ္ရမယ္။ သခင္ဘုရားဟာ သန္႔ရွင္းသူတို႔နဲ႔ ၾကြလာတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ခ်ီးမြမ္းမယ္။ ေရြးႏွဳတ္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ သင့္စိတ္ႏွလံုးထဲမွ လမ္းကေလးကို ကိုယ္ေတာ္ ေတြ႕ျမင္ပါေစ။ သင့္စိတ္ဝိညာဥ္ ထာဝရ ေကာင္းႀကီးခံစားဖို႔ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဘုန္းအသေရႏွင့္တကြ ကိုယ္ေတာ္ ဝင္ေရာက္လာပါေစေသာ။
 ေမးခြန္း ။            ။ သင့္စိတ္ႏွလံုး အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီလား။
 ဆင္ျခင္ရန္။         ။  ရွင္ဘုရင္ၾကြလာလုနီးၿပီ။

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 05

အလံုးစံုတို႔၌ အလံုးစံုျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္

ေဟရွာယ ၄၉း ၅ - ၁၂                                                     ဧဖက္ ၁း ၁၅ - ၁၃
ယံုၾကည္သူတိုင္းကို ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္ဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ပါပဲ။ သခင္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ရရွိသမွ်ကုိ ေရတြက္လို႔ ရႏိုင္မလား။  “အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ ျပည့္စံုျခင္းအေပါင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ကိုယ္ထင္ရွား၍ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူ၏။” ( ေကာ ၂း ၉) ခဏဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ ယံုၾကည္သူေတြမွာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ရထားတဲ့ စစ္မကုန္၊ ေျပာလို႔မမွီတဲ့ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဧမာေႏြလျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၌ ရွိသမွ်ကို သင္ ပိုင္ဆိုင္တယ္။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။ ခရစ္ေတာ္ပိုင္သမွ် အရာအလံုးစံုတို႔ကို ထာဝရပိုင္ဆိုင္ရဖို႔ ဘုရားသခင္ သနားလို႔၊ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူလို႔ ျဖစ္တယ္။
“အလံုးစံု” ဆိုတာကို ေရတြက္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ “တန္ခုိးေတာ္” ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ “ေကာင္းကင္ဘံု၌၎၊ ေျမႀကီးေပၚ၌၎၊ စီရင္ပိုင္ေသာ အခြင့္တန္ခိုးရွိသမွ်တို႔ကို ငါခံရၿပီ။”  (မႆဲ ၂၈း ၁၈) အဲဒီတန္ခိုးဟာ သင့္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကို ခြန္အားနဲ႔ ျပည့္စံုေစၿပီး၊ အခက္အခဲေတြကို ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္လႊားေစမယ္။ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း ေတြကို ေအာင္ျမင္ေစၿပီး၊ ဘုရားသခင္နဲ႔အတူ တည္ၾကည္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းေစကာ အိမ္ေတာ္သို႔တိုင္ ပို႔ေဆာင္မယ့္ တန္ခိုးေတာ္ ျဖစ္တယ္။ ေမတၱာေတာ္ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ အနႏ ၱေမတၱာေတာ္ကို အသင့္ျပင္ထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ သြန္းေလာင္းေတာ္မူတဲ့အခါ၊ သင္က “ေမတၱာေတာ္ဟာ ငါ႔အတြက္ပါ” ဟု ေျပာမွာပါ။ အဲဒီေနာက္ - သင့္ထံမွ အျခားသူေတြထံ ကိုယ္ေတာ္ေမတၱာ စီးထြက္ေနပါလိမ့္မယ္။
တရားေတာ္မူျခင္းကိုလည္း ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါဦး။ ဒီေလာက္ ျမင့္ျမတ္လွတဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ဟာ သင့္အတြက္ ျဖစ္ပါ႔မလား။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးထင္ရေပမယ့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင့္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားေတာ္မူတဲ့ အဘဘုရားဟာ သင့္ကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ေစမယ့္ ဂတိေတာ္ရွိသမွ်ကို တည္ေစေတာ္မူမယ္။  “စံုလင္ေသာလူသား” အျဖစ္ သခင္ေယရႈမွာ ရွိခဲ့သမွ်ဟာ သင့္အတြက္ ျဖစ္တယ္။ ခမည္းေတာ္ လက္ခံေတာ္မူတဲ့အတြက္ သင့္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရွ႕ေတာ္မွာ ရပ္ခဲ့တယ္။ ခ်စ္ေသာစာရႈသူ၊ ခရစ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ လက္ခံျခင္းဟာ သင့္ကို လက္ခံျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္အေပၚ၌ တည္ေနတဲ့ ခမည္းေတာ္ရဲ႕ ေမတၱာဟာ သင့္အေပၚမွာလည္း ယခုပင္ တည္ေနပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ျပဳခဲ့သမွ်ဟာ သင့္အတြက္ ျဖစ္သလို၊ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ စံုလင္တဲ့ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဟာ “ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္” သင့္အေပၚမွာ တည္လာပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ အလံုးစံုတို႔၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အလံုးစံုျဖစ္ေတာ္မူပါတယ္။ (အရာရာမွာ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္ ျပည့္စံုသြားပါတယ္။)

Monday, June 29, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 04

ခြန္အားရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္

ေဟရွာယ ၄၀း၂၆- ၄၁း၄။  ၂ေကာ ၁၂း၉-၁၀ ။
“ငါ့ေက်းဇူးသည္ သင့္အဖို႔ ေလာက္ေပ၏။”
ကမာၻေပၚရွိ အရာဟူသမွ် အသစ္ျပဳျပင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဖန္ဆင္းထားတဲ့အရာမွန္သမွ် ကိုယ္ပိုင္ ရပ္တည္ ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္း မရွိဘူး။ အဝတ္အတြက္ မပူရ၊ ဒုကၡေၾကာင့္ အသက္မတိုရတဲ့ သစ္ပင္မ်ားပင္လွ်င္၊ ေျမဆီလႊာမွ အဟာရစုပ္ယူၿပီး

ေကာင္းကင္မိုးေရအားျဖင့္ လန္းဆန္းလာရျပန္တယ္။ ၾကာရွည္ ႀကီးထြားေပမယ့္လည္း၊ တေန႔ေတာ့ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးၾကရတယ္။
လူအသက္ဟာ ဘုရားသခင္ထံက အသစ္ျပဳျပင္မခံရဘဲ မတည္ႏိုင္ဘူး။ တေန႔ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီးမယ္။ မျမင္ရတဲ့ အတြင္း စိတ္ဝိညာဥ္ကေတာ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အစာစားျခင္း၊ တရားေဒသနာ ၾကားနာျခင္း၊ ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ျခင္း အားျဖင့္သာ တည္ေနႏိုင္တယ္။ ဒါက ဘုရားေပးတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္နည္းလမ္းပါပဲ။ ဒီနည္းကို စြန္႔ပယ္ထားရင္ ဝိညာဥ္ ဆင္းရဲမယ္။ အသင္းေတာ္ဟာ ဝိညာဥ္ ပိန္လွီအားျပတ္၊ ခ်ိနဲ႔ေနမွာလည္း အံ့ဩစရာ မဟုတ္ဘူးေပါ႔။
သန္႔ရွင္းသူတို႔ ႏိုးထၾကစို႔။ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ ေန႔စဥ္ မေလ့လာ။ ေန႔စဥ္ ဆုမေတာင္းဘဲ အသစ္ျပဳျပင္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ အားအင္လည္း

ျပည့္မလာႏိုင္ဘူး။ ဝိညာဥ္ အားနည္းေနတာဟာ ပင္ကိုယ္ဗီဇေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္တိုင္ ဂရုမစိုက္လို႔ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းမခံရဘဲ၊ မရဏာႏိုင္ငံ တန္ခိုးကို ဖ်က္ခ်ိဳးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဖဘုရား စိတ္နာက်င္တဲ့ အခ်ိန္ကာလကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရဲမွာ မဟုတ္ဘူး။
အို၊ သစ္ပင္ငယ္၊ လာမယ့္ ေလြေပြသရမ္းဒဏ္ကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ဖို႔ရာ သင့္အၿမစ္ေတြကို ေက်ာက္ေပၚမွာ စြဲၿမဲစြာ ကုပ္တြယ္ထားၿပီလား။ အိုသေဘာၤငယ္၊ အသက္တာရဲ႕ ၿပင္းထန္တဲ့ မုန္တိုင္းေတြၾကားမွာ ေဘးကင္းဖို႔ရာ ေက်ာက္ဆူးကို ေက်ာက္ေပၚမွာ စြဲၿမဲထားၿပီလား။ ခြန္အားဆိုတာ ကိုယ့္ထံက မလာ။ ဗီဇေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ပါ။ ထာဝရဘုရားထံမွသာ ရပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္တပါးတည္းသာ ခြန္အားနဲ႔ အသက္ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္တပါးတည္းသာ ေန႔တိုင္း အသစ္ျပဳျပင္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။
 ဆင္ျခင္ရန္ ။           ။ “ထာဝရဘုရားကို ေျမာ္လင့္ေသာသူတို႔မူကား အားျပည့္ၾကလိမ့္မည္။” -ေဟရွာယ ၄၀း၃၁

Sunday, June 28, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 03

ဆုေတာင္းပဌာနာျပဳျခင္းအမႈ (ကို) အၿမဲျပဳ၍- -

ဆာလံ ၅၅း ၁ - ၁၇                          ေကာေလာသဲ ၄း ၂
“စိတ္ဝိညာဥ္ကား ေစတနာရွိျငားေသာ္လည္း၊ ကိုယ္မူကား အားနည္းသည္။” (မာကု ၁၄း ၃၈) သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ဆုေတာင္းျခင္းဖို႔ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ ဆုေတာင္းဖို႔ အားေပးတဲ့ တရားစကားေတြ၊ ဘုရားရဲ႕ ဂတိေတာ္ေတြ စသည္ျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ ပါပါတယ္။ က်မ္းစာအုပ္ကို ဖြင့္ၾကည့္ရင္ ကမာၠ ၄း၂၆ မွာ “…. ထိုကာလ၌ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ကိုးကြယ္စျပဳၾကေလ၏။”  “Then began men to call upon the name of the Lord.”  လို႔ စတင္ ေတြ႔ရတယ္။ ဆုေတာင္းသူေတြကိုလည္း သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ေနရာတိုင္း အမွတ္မထင္ ေတြ႔ရတတ္တယ္။ ယဗုတ္ေခ်ာင္းနားမွာ နပမ္းလံုးၿပီး ဆုေတာင္းတဲ့ ယာကုပ္ (က ၃၂း ၂၄ -၃၀)၊ ျပဳတင္း တံခါးဖြင့္ၿပီး တေန႔ သံုးႀကိမ္ ဆုေတာင္းတဲ့ ဒံေယလ (ဒံ ၆း ၁၀ - ၁၁)၊ ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ေအာ္ဟစ္တဲ့၊ ကၠုသေရလအမ်ိဳး၌ ခ်ဳိၿမိန္စြာ သီခ်င္းဆိုတဲ့ ဒါဝိဒ္။ ဒီ့ျပင္ ဧလိယက ကရေမလေတာင္ထိပ္မွာ၊ ေပါလုနဲ႔ သိလတို႔က အခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာ ဆုေတာင္းခဲ့တယ္။
 

ဂတိေတာ္မ်ားစြာႏွင့္ အမိန္႔ေတာ္မ်ားစြာ ဘုရားသခင္ ေပးသနားထားတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဆုေတာင္းဖို႔ လိုတယ္၊ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို သြန္သင္ခ်င္လို႔ ျဖစ္တယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲမွာ ထင္ရွားစြာ ျပဳေတာ္မူသမွ်ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာမွာလည္း အထင္အရွားျဖစ္ေစလိုတာ
 ေသခ်ာတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း အမ်ားႀကီး မိန္႔ေတာ္မူ ထားတာဟာ ဆုေတာင္းဖို႔ သိပ္လိုအပ္လို႔ ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းကင္မေရာက္မွီအထိ မျခားမလပ္ ဆုေတာင္းေနဖို႔ ဝိညာဥ္ေရးမွာ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းစရာအေၾကာင္း မရွိဘဲ ျဖစ္ေနသလား။ ကိုယ္ဆင္းရဲတာ ကိုယ္မသိဘဲ ေနမွာ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ထံမွာ အသနားခံစရာ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနသလား။ ကိုယ့္သနားစရာအျဖစ္ကို ဘုရားသခင္ျပေတာ္မူပါေစ။ ဆုမေတာင္းတဲ့သူဟာ ခရစ္ေတာ္ကို မရတဲ့သူပါ။ ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ယံုၾကည္သူ ကေလးငယ္ရဲ႕ စကား မပီကလာ ေျပာတဲ့အသံ ျဖစ္သလို၊ ခရစ္ယာန္စစ္သူရဲရဲ႕ ေၾကြးေၾကာ္သံလည္း ျဖစ္တယ္။ သခင္ေယရႈထံပါး ဝပ္တြားေနတဲ့ ေသလုဆဲ သန္႔ရွင္းသူရဲ႕ ေအာ္ဟစ္ ငိုေၾကြးသံလည္း ျဖစ္တယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းဟာ စစ္မွန္တဲ့ ယံုၾကည္သူရဲ႕ ခြန္အား၊ ဂုဏ္အသေရနဲ႔ သက္သာျခင္း ျဖစ္သလို၊ အသက္ရွဴျခင္းနဲ႔ စကားဝွက္လည္း ျဖစ္တယ္။ ဘုရားသားမွန္ရင္ ဆုေတာင္းရင္း ခမည္းေတာ္ မ်က္ႏွာကုိ ေန႔တိုင္း ရွာပါ။ အသက္တာမွာ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ စိတ္အားႀကီးျခင္းနဲ႔ သည္းခံျခင္း ရွိဖို႔ ေက်းဇူးေတာ္ ပလႅင္ရင္းကို တိုးဝင္၊ ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ဆင္ျခင္ရန္။         ။ မျခားမလပ္ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ. . . . မျပတ္မလပ္ ေကာင္းႀကီး ေပးေတာ္မူပါတယ္

Saturday, June 27, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 02
သခင္ဘုရား၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း


သီခ်င္း ၁း၁-၇                                     ဖိလိပၸိ ၄း၄-၉
“ ကၽြန္မတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကမည္။”  ( သီခ်င္း ၁း၄ )
ဘုရားသခင္၏သားမွန္္သမွ်က အာမင္ လို႔ ဝန္ခံၾကပါေစ။ ဆာလံဆရာႏွင့္အတူ “လာၾက။ ထာဝရဘုရားအား ရႊင္လန္းစြာသီခ်င္း ဆိုၾကကုန္အံ့။ ငါတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရာေက်ာက္ကို က်ဴးဧကုန္အံ့။” ( ဆာလံ ၉၅း၁ ) ေရြးေကာက္ခံရသူ၊ ယံုၾကည္သူ ဘုရားသားေတြအေနနဲ႔ ဝမ္းနည္းစိတ္ကို ေနရာမေပးဘဲ၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ နာမေတာ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်တဲ့ အလံကိုသာ တလူလူလႊင့္ထားၾကမယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိတဲ့သူေတြ ႀကံဳရတဲ့ ဒုကၡေၾကာင့္ ညည္းသလို မညည္းဘဲ ၊ သက္သာျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ ဘုရားသခင္ကိုပဲ ခ်ီးမြမ္းေနမယ္။
ယံုၾကည္သူေတြဟာ ဆုေက်းဇူးေတြ ေပးသနားေတာ္မူတဲ့ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား က်ိန္းဝပ္ရာ ဗိမာန္ေတာ္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ကယ္တင္ရွင္ရဲ႕ နာမေတာ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး၊ ဝတ္ျပဳၿမဲ ျပဳေနမယ္။ သခင္ေယရႈဘုရားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ရႊင္လန္းျခင္းသရဖူကို ေဆာင္းေတာ္မူရမယ္။ ေရွ႕ေတာ္မွာ ညဥ္းညဴၿပီး  ကိုယ္ေတာ္ကို မကဲ့ရဲ့ဘူး။ ဂတိေတာ္က  … “ ငါသည္လည္း ကပ္ကမာၻကုန္သည္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ရွိသည္။” ( မႆဲ ၂၈း၂၀ ) သခင္ဘုရား ေရြးႏႈတ္ထားတဲ့သူေတြ ….. “အစဥ္မျပတ္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ရွိၾကေလာ့” လို႔ အမိန္႔ေတာ္ရွိပါတယ္။ ထာဝရ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရာသီခ်င္းေတြ သီဆိုက်ဴးဧရမယ့္ေန႔ဟာ  မေဝးေတာ့ဘူး။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕သစ္မေရာက္မွီ ယခုမွစၿပီး၊ ခ်ီးမြမ္းက်င့္ က်င့္ထားႏွင့္ၾကပါစို႔။
“ …. ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကမည္။”  ဒီေလာကမွာ အသက္ရွင္စဥ္ သခင္ဘုရား၌ ဝမ္းေျမာက္ေနတဲ့ စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဖို႔ လိုသလား။ ေက်းဇူးတရားေအာက္ရွိ သားေတြလို “နာဒုပင္၊ ဟနၤာေတာ၊ ႀကံပင္၊ သစ္ၾကပိုးပင္”  တို႔ထက္ သာတဲ့၊ အဘိုးထိုက္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ကို မရွာဘဲေနသလား။ (သီခ်င္း ၄း၁၃၊၁၄ ) မျခားမလပ္ ခ်ီးမြမ္းၿပီး၊ ဝမ္းေျမာက္ေနရမယ္ မဟုတ္လား။ ထာဝရ ေစာင့္စားခံစားထိုက္တဲ့ “အလံုးစံု”  ကို သခင္ေယရႈအားျဖင့္ ရတယ္ မဟုတ္လား။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ေကာင္းျမတ္တဲ့ အရာအလံုးစံုတို႔ရဲ႕ မူလျဖစ္တယ္။ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ရွိသမွ်တို႔ရဲ႕ စမ္းေရတြင္းလည္း ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထာဝရ ခံစားရာ အဖို႔လည္း ျဖစ္ေတာ္မူတယ္။ ဒီႏွစ္ တႏွစ္လံုး ေန႔တိုင္း ကိုယ္ေတာ့္ေၾကာင့္ ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ၾကပါစို႔။
ဆုေတာင္း ။            ကိုယ္ေတာ္၌ အစဥ္ဝမ္းေျမာက္ေနမယ့္အေၾကာင္း ၊ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ႀကီးျမတ္ျခင္းေတြကို ျပေတာ္မူပါ ထာဝရဘုရား။

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 01Charles Spurgeon ကို Prince of Preachers တရားေဟာဆရာ- မင္းသားတပါး၊ ၁၉- ရာစု တမန္ေတာ္၊ ဝိညာဥ္ေရး စာေရးဆရာ၊ အသင္းေတာ္မ်ားစြာ တည္ေထာင္သူ၊ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို ကြယ္ကာသူ၊ သခင္ေယရႈခရစ္ရဲ႕ ကၽြန္ …. စသည္ျဖင့္ တင္စားၾကတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဧဝံေဂလိလမ္းေၾကာင္းတခုကုိ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ လင္းေစခဲ့သူလည္း ျဖစ္တယ္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာျဖစ္တဲ့ Metropolitan Tabernacle မွာ လူ ၅၀၀၀- ၆၀၀၀ ခန္႔ကို တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၀- ေက်ာ္ တရားေဟာခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻတဝွမ္းရွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ ေကာင္းႀကီးခံစားရဖို႔ရာ သူ႔တရားေဒသနာေတြနဲ႔ ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ စာအုပ္ေတြကို ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကား ဒါဇင္မ်ားစြာနဲ႔ ျပန္ဆိုခဲ့ရတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀-ခန္႔ၾကာပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အရပ္ရပ္က ခရစ္ယာန္ေတြက သူ႔စာအုပ္ေတြကို ဖတ္ရႈေနရဆဲ ျဖစ္လို႔ ……..

Spurgeon … ကား `ေသေသာ္လည္း ယခုပင္တရားေဟာေသး၏။” (ေဟၿဗဲ ၁၁း၄)

သူဟာ Calvinist တဦးျဖစ္ၿပီး၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္သူလည္း ျဖစ္တယ္။ သူ႔ေခတ္မွာ အသင္းေတာ္ေတြကို ေမွာက္လွန္ေနတဲ့ ….. “New Theology” ေခၚ ေႃမြဆိုးအဆိပ္အေတာက္ Liberalism ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ျပတ္သားျပတ္သား ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ ဩဝါဒ ဒီေရေတြၾကားထဲမွာ သူ႔သခင္အတြက္ သစၥာရွိရွိ တစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ကာ သမၼာတရားလမ္းမွ လြဲသြားသူေတြနဲ႔ မေပါင္းဘဲ သီးျခားရပ္တည္ခဲ့တယ္။

သူက …

“ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘယ္သူ႔ ရန္သူမွ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ထာဝရဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ သြန္သင္ခ်က္ေတြ အားလံုးကိုေတာ့ ရန္သူပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒါေတြနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မိတ္မဖြဲ႕ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ဆီမွာ လွိမ္႔ဝင္လာေနတဲ႔ အဲဒီေၾကာက္စရာ ဒီေရလွိဳင္းေတြကို ခင္ဗ်ား တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါေစ။ ….. ”

Spurgeon စကားေတြက ဒီေန႔ေခတ္အထိ ျပတ္ျပတ္သားသား တရားေဟာေနတုန္းပါပဲ။

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံႏြမ္းလ်သူကို ေစာင့္ႀကိဳေနေသာ- - ခ်မ္းသာ


“. . . . . ငါ႔ထံသို႔ လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္။“ (မႆဲ ၁၁း၂၈)

ေယာရႈ ၅း ၁ - ၁၂                                                       ေဟၿဗဲ ၃း ၁၂ - ၁၉

သေရလလူေတြ ေတာထဲမွာ ပင္ပန္းစြာ လွည့္လည္ရခ်ိန္ လြန္သြားတဲ့အခါ . . တဲရွင္ေတြ မလိုေတာ့ဘူး။ ေတာနက္ေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ မီးေျမြေတြနဲ႔ ရန္သူေတြလည္း မေတြ႔ရေတာ့ဘူး။ ႏို႔နဲ႔ပ်ားရည္ စီးရာျပည္ျဖစ္တဲ့ ဂတိေတာ္ရွိတဲ့ ခ်မ္းသာထဲကို အႏွစ္ ၄၀- အၾကာမွာ ဝင္စားရတယ္။ ဒီစာဖတ္သူမ်ားထဲက တခ်ဳိ႕လည္း ဒီႏွစ္မွာပဲ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ခ်မ္းသာထဲကို ဝင္စားရမယ္။ အဲဒီခ်မ္းသာဟာ တန္ခိုးႀကီးတဲ့ကယ္တင္ရွင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္သူတိုင္းရဲ႕ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ေျမာ္လင့္ျခင္းပဲ မဟုတ္လား။ ဘုရားသားေတြအတြက္ သိုထားတဲ့ ခ်မ္းသာထဲမွာ သခင္ဘုရားနဲ႔ အတူေနခြင့္ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစဥ္ေစာင့္စားေနတဲ့ မဂၤလာရွိေသာ ေျမာ္လင့္ျခင္းပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ ၾကည္ႏူးစရာျပည္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၾကားမွာ ေယာ္ဒန္ျမစ္က ေနာက္ဆံုးကူးျဖတ္စရာ အဆီးအတား တခုအျဖစ္ ျခားထားတယ္။ ဒီအတြက္ စိုးရိမ္ေနသလား။ ေသျခင္းထက္မက တျခားမေကာင္းမႈ ဒုကၡေတြကိုပါ ေအာင္ျမင္ဖို႔ သခင္ဘုရားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မကယ္တင္ခဲ့ဘဲ ဘယ္ေနပါ႔မလဲ။ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိတဲ့ အေတြးေတြအားလံုး ေမာင္းထုတ္ပစ္လိုက္စို႔။ ေယာဒန္လို ေမွာင္မိုက္အရိပ္လႊမ္းမိုးတဲ့ ခ်ဳိင့္ကို တခ်ိန္က ကူးျဖတ္ခဲ့ၾကသလို၊ ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းေနၾကစို႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သခင္ဘုရားနဲ႔အတူ ေနၾကရေတာ့မွာပါ။ အဲဒီေတာ့မွ ဒီေလာကရဲ႕ ပင္ပန္းမႈေတြ၊ ဒုကၡေတြကို ေနခဲ့ေတာ့လို႔ ဝမ္းပန္းတသာ ႏႈတ္ဆက္ၾကရေတာ့မွာပါ။

စာရႈသူအမ်ားစုကေတာ့ သခင္ဘုရားရဲ႕ အမႈေတာ္ေဆာင္ဖို႔ ဒီကမာၻေပၚမွာ ေနခဲ့ၾကရမယ္။ အမႈေတာ္ေဆာင္ရင္း ေကာင္းကင္ခ်မ္းသာရဲ႕ အႀကိဳအရသာကိုေတာ့ ခံစားေနရတယ္။ “ငါတို႔မူကား ယံုၾကည္ေသာသူျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏ ခ်မ္းသာထဲသို႔ ဝင္ၾကရ၏။” (ေဟၿဗဲ ၄း ၃ ) ဝင္စားရမယ့္ ေကာင္းကင္ခ်မ္းသာရဲ႕ ပထမအရစ္ (first instalment ) ကို ရထားပါၿပီ။ အေမြရဲ႕စားရန္ (စရံ) ကေတာ့ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ကိုယ္တိုင္ပါဘဲ။ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက ဘုန္းအသေရကို ဒီအရပ္မွာကတည္းက စတင္ေပးေနပါၿပီ။ ေကာင္းကင္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာေတြကို အခုပဲ ျမည္းစမ္း ခံစားေနၾကရပါၿပီ။

ဘုန္းေတာ္ဝင္စားသြားတဲ့ သန္႔ရွင္းသူေတြ ေကာင္းကင္မွာ လံုျခံဳစြာ ထာဝရေနရၿပီျဖစ္သလို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ခရစ္ေတာ္၌ လံုျခံဳလွ်က္ပါပဲ။ သူတို႔က ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူ ထာဝရ ေအာင္ပြဲ ခံေနၾကသလို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီကမာၠေပၚမွာ သခင္ဘုရားနဲ႔အတူ ေအာင္ပြဲေတြ အစဥ္မျပတ္ ႏႊဲေနလွ်က္ပါပဲ။ သူတို႔ ကိုယ္ေတာ္ကို ဖူးေတြ႔ ေနရသလို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီမွာ ကိုယ္ေတာ္နဲ႔ တေန႔ၿပီးတေန႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ ကတိ တည္ပါတယ္။ (မႆဲ ၂၈း၂၀) စိတ္ႏွလံုးနဲ႔ ရင္းႏွီးစြာ မိႆဟာရဖြဲ႕ရတာလည္း ေကာင္းကင္မွာလုိပါဘဲ။ ေကာင္းကင္မွာေတာ့ ကယ္တင္ရွွင္ကို သူတို႔ ထာဝရ ခ်ီးမြမ္းေနၾကၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က . . . ေလွ်ာ့ခ်ီးမြမ္းလုိ႔ ျဖစ္ပါ႔မလား။ ခ်ုီးမြမ္းလိုက္ရင္ေတာ့ ေတာထဲမွာ လွည့္လည္ေနရလို႔ ပင္ပန္းႏြမ္းလ် ျဖစ္ေနရတာေတြ သက္သာသြားပါလိမ့္မယ္။

Sunday, June 21, 2015

Father's Day - Sermon Outlines အေဖေန႔ မွတ္စု

U Bet Ei

၁၉၁၀ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ျပည္၊ Washington ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္၊ Spokane စပို႔ကိန္းၿမိဳ႕မွာ Senora Dodd စဲန္ႏိုရာ၊ ေဒါ့ဒ္ ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီး တေယာက္ရွိတယ္။ သူက ဘုရားေက်ာင္းမွာ အေမေန႔ အေမအေၾကာင္း တရားေဒသနာ ၾကားနာေနတယ္။ သူ႔စိတ္ထဲမွာ သူ႔အေဖအေၾကာင္း ေတြးေနမိတယ္။ သူ႔အေဖက ျပည္တြင္းစစ္မွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ စစ္သားေဟာင္းႀကီးေပါ့။ အေမက အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔ ဆံုးသြားေတာ့ သူ႔ဘဝတေလွ်ာက္လံုး အေဖကပဲ ၾကည့္ရႈျပဳစုခဲ့ရတယ္။ အေဖက ဘုရားတရား ကိုင္းရိႈင္းတယ္။ အေဖ့ကိုေရာ တျခားအေဖေတြကိုပါ ဂုဏ္ျပဳတဲ့ေန႔ကေလးတေန႔ ရွိမယ္ဆိုရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲလို႔ သူေတြးမိတယ္။ သူ႔အေဖက ဇြန္လမွာ ေမြးေတာ့ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တတိယ တနဂၤေႏြေန႔ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္၊ Spokane စပို႔ကိန္းၿမိဳ႕မွာ သူ႔အေဖကို ဂုဏ္ျပဳလိုက္တယ္။
ေနာင္ ၅၆ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွာ  သမတ Lyndon Johnson လင္ဒန္၊ ဂၽြန္းဆင္က ဇြန္လ တတိယပတ္ တနဂၤေႏြကို အေဖေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္တဲ့အခါ ကမၻာေပၚမွာ အေဖေန႔အျဖစ္ လူသိမ်ားလာတယ္။
၁။ အေဖက သားသမီးေတြကို အခ်ိန္ေပးတတ္ရမယ္။
၁၉ ရာစုမွာ ထင္ရွားတဲ့  Charles Francis Adams ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္ သူ႔သားနဲ႔ ငါးမွ်ားသြားတယ္။ ဒိုင္ယာရီမွာ "သားနဲ႔ ငါးမွ်ားသြားတယ္။ တရက္ အခ်ိန္ ပုပ္သြားတယ္။" လို႔ေရးတယ္။ သူ႔သားရဲ႕ ဒိုင္ယာရီမွာေတာ့ "အေဖနဲ႔ ငါးမွ်ားသြားတယ္။ တသက္လံုးမွာ အေပ်ာ္ဆံုးေန႔ပဲ။" လို႔
ေရးတာေတြ႕ရတယ္။
 UK ရဲ႕ မိသားစု ၄ စုမွာ တစုသာ အိမ္မွာ အေဖရွိတယ္။
အဲဒီအိမ္မွာလည္း အခ်ိန္ ၉၀% က အေမနဲ႔ပဲ ေနရတယ္။
ေယာက်ၤားအမ်ားအျပားက သားသမီးေတြကို စြန္႔ပစ္ထားတယ္။
အေဖျဖစ္ရတာ ဘဝမွာ သိပ္ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္။ စိတ္ေခၚမႈကလည္း ႀကီးတယ္။
၂။ အခ်ိန္မေပးတဲ့အခါမွာေတာ့
ေသဒဏ္က်ခံရေတာ့မယ့္ လူငယ္တေယာက္။ တရားသူႀကီးက ဒီလူငယ္ကို ငယ္ငယ္ကေလးထဲက ရင္းႏွီးတယ္။ သူ႔အေဖနဲ႔ ရင္းႏွီးတယ္။ သူ႔အေဖက နာမည္ႀကီး ဥပေဒပညာရွင္တေယာက္။ "The Laws of Trusts" "ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား" ဆိုတဲ့ က်မ္းကို ျပဳစုသူ။ တရားသူႀကီးက ေမးတယ္။ "မင္းအေဖကို သတိမရဘူးလား?"ေကာင္းေကာင္း သတိရပါတယ္ တရားသူႀကီးခင္ဗ်ာ။" တရားခံရဲ႕ အသိစိတ္ၾကည္လင္တာကို ျပခ်င္တဲ့အတြက္ "အခု ျပစ္ဒဏ္ခံရေတာ့မယ္။ မင္းအေဖကိုလည္း သတိရရင္ သူ႔အေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား မွတ္မိတာ ရွိသလား?" လို႔ ေမးတယ္။ ခဏတိတ္ဆိတ္သြားတယ္။ တရားသူႀကီး မေျမာ္လင့္ဘဲ ၾကားလိုက္ရတဲ့ အေျဖကေတာ့ "သတိရတာက- အေဖ့ဆီ အႀကံဥာဏ္ သြားေတာင္းပါတယ္။ စာအုပ္တအုပ္ ေရးေနရာက ေမာ့ၾကည့္ၿပီး 'သြားစမ္း သား၊ ငါ အလုပ္ရႈပ္ေနတယ္။' အေဖနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေနဖို႔ သြားေတာ့ 'သြားစမ္း သား။ ဒီစာအုပ္က ၿပီးမွ ျဖစ္မယ္။' လို႔ လွည့္ေျပာပါတယ္။ အေဖ့ကို တကယ့္ ဥပေဒပညာရွင္ႀကီးအျဖစ္ အမွတ္ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ မိတ္ေဆြ တေယာက္လိုလည္း သတိရပါတယ္ တရားသူႀကီးခင္ဗ်ား။"
တရားသူႀကီးက "အား။ စာအုပ္ေတာ့ၿပီးတယ္။ သားကိုေတာ့ ဆံုးရံႈးရပါလား။" ေရရြတ္မိပါေတာ့တယ္။
၃။ အေဖမရွိသူအတြက္ေတာ့-
Fred Craddock ဟာ Yale University မွာ ဆရာအျဖစ္ စာသင္ျပရင္း၊ တေန႔ သူ႔ဇနီးနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္တည္း စားေသာက္ဆိုင္ကို သြားတယ္။ အစားအေသာက္ကို ေစာင့္ေနတုန္း ဆံပင္ျဖဴျဖဴနဲ႔ အဖိုးႀကီးတေယာက္ စားပြဲတခုကေန တခု လူေတြကို လိုက္ႏႈတ္ဆက္ေနတာ ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ "ဒီကိုေတာ့ မလာေလာက္ပါဘူး" လို႔ သူ႔ဇနီးကို တိုးတိုးေလး ေျပာတယ္။ စိတ္ထဲကလည္း မလာေစခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဖိုးႀကီးက ေရာက္လာတယ္။
"ဘယ္ကလာၾကသလဲ" လို႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေမးလာတယ္။
"အိုကလာဟိုးမား"
"သိပ္သာတဲ့ျပည္နယ္လို႔ ၾကားဖူးတယ္။ ေရာက္ေတာ့ မေရာက္ဖူးဘူး။ ဘာအလုပ္လုပ္သလဲ"
"Phillips University မွာ က်မ္းစာေက်ာင္းသားေတြကို တရားေဟာနည္း သင္တယ္။"
"အိုး၊ ဆရာက တရားေဟာဆရာေတြကို သင္ရတာကိုး။ ေျပာျပခ်င္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကေလးတခု ရွိတယ္။" ေျပာရင္း ခုံဆြဲယူထိုင္တယ္။ စိတ္ညစ္သြားေပမယ့္ သူေျပာလာတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကေလးက စိတ္ဝင္စားစရာပါ။
"က်ဳပ္က Ben Hooper ပါ။ က်ဳပ္ကို ဟိုအေဝးႀကီးက ေတာင္တန္းေတြ တဖက္မွာ ေမြးတယ္။ အေမက အိမ္ေထာင္မရွိဘဲ ကေလးေမြးတာဆိုေတာ့ ဘဝက ခက္တယ္။ ေက်ာင္းစေနေတာလည္း အတန္းေဖၚေတြက နာမည္ေျပာင္ ေပးၾကတယ္။ ကစားေဖၚေတြက တအားစၾကလို႔ နားခ်ိန္၊ စားခ်ိန္ဆိုရင္ သူတို႔ကို ေရွာင္ရတယ္။"
"စေနေန႔ ေန႔လည္ ၿမိဳ႕ထဲသြားရင္လည္း မ်က္လံုးေတြက မီးေတာက္မတတ္ ၾကည့္ေနၾကတာ။ ကေလးအေဖ ဘယ္သူလဲလို႔ ေတြးေနၾကတာေပါ့။"
"၁၂ ႏွစ္သားအရြယ္ေရာက္ေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းမွာ တရားေဟာဆရာ အသစ္ေရာက္လာတယ္။ က်ဳပ္က ဘုရားေက်ာင္းဆိုလည္း ေနာက္က်တက္ၿပီး၊ ေစာေစာ ျပန္ထြက္ရတယ္။ တေန႔ေတာ့ က်ဳပ္ျပန္မထြက္ခင္ ဆရာက ေကာင္းႀကီးေပးတယ္။ လူေတြအားလံုး က်ဳပ္ကို ဝိုင္းၾကည့္ေနမယ္ထင္တယ္။ တံခါးဝေရာက္ေတာ့ ပုခံုးမွာ လက္တင္တာ ခံရတယ္။ ေမာ့ၾကည့္ေတာ့ ဆရာက က်ဳပ္ကို ၾကည့္ေနတယ္။ "
"မင္းဘယ္သူလဲ၊ ေကာင္ေလး။ ဘယ္သူ႔သားလဲ"
စိတ္ထဲေမွာင္က်သြားတယ္။ ဆရာက အရွက္ခြဲလိုက္သလိုပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဆရာက က်ဳပ္ကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရင္း နားလည္သြားပံုရၿပီး အားရပါးရ ၿပံဳးတယ္။ "ေနဦး။ အခုမွ ငါသိတယ္။ မင္းမိသားစုကို ငါသိၿပီ။ မင္းက ဘုရားသားပဲ။"
အားရပါးရ ေအာ္ေျပာလိုက္ေသးတယ္။ "ေကာင္ေလး။ မင္းမွာ ေကာင္းကင္အေမြ ရွိတယ္။ ရေအာင္ယူေဟ့။"
အဖိုးႀကီးက "ဒီစကားဟာ က်ဳပ္တသက္လံုးမွာ အေရးအႀကီးဆံုးစကားပဲ" လို႔ ေျပာၿပီး တျခားစားပြဲေတြကို ႏႈတ္ဆက္ဖို႔ ထြက္သြားပါေတာ့တယ္။ ရုတ္တရက္  Fred Craddock သတိရသြားတယ္။ Tennessee ျပည္နယ္သားေတြ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရာထူးကို တရားမဝင္ ၂ ခါ ေရြးခဲ့ဖူးတယ္။ တခါကေတာ့ Ben Hooper ကို ေရြးခဲ့ၾကတာပါ။
xxxxxxxxxxxxxxxxx
အေဖကို သားသမီးေတြက ဘယ္လို သေဘာထားတတ္သလဲ ဆိုေတာ့-
Father
4 Years: My daddy can do anything.
7 Years: My dad knows a lot, a whole lot.
8 Years: My father doesn't quite know everything.
12 Years: Oh well, naturally Father doesn't know everything.
14 Years: Father? Hopelessly old-fashioned.
21 Years: Oh that man is out of date. What did you expect?
25 Years: He knows a little bit about it, but not much.
30 Years: Must find out what Dad thinks about it.
35 Years: A little patience, let's get Dad's meaning first.
50 Years: What would Dad have thought about it?
60 Years: My dad knew literally everything.
65 Years: I wish I could talk it over with Dad once more.
အေဖ
၄ ႏွစ္သား- ေဖေဖက အကုန္လုပ္တတ္တယ္။
၇ ႏွစ္- ေဖေဖက အမ်ားႀကီး သိတာပဲ။
၈ ႏွစ္- အေဖ အကုန္ေတာ့ မသိဘူး။
၁၂ ႏွစ္- အိုး- အေဖက အကုန္လံုးေတာ့ မသိဘူးေပါ့။
၁၄ ႏွစ္- အေဖလား? ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီ။
၂၁ ႏွစ္- အဖိုးႀကီးက ဒိတ္ေအာက္သြားၿပီ။ ဘာလုပ္ေတာ့မလဲ?
၂၅ ႏွစ္- သူက နဲနဲေတာ့ သိတယ္။ သိပ္ေတာ့ မသိပါဘူး။
၃၀ ႏွစ္- ေဖေဖ ဒါကို ဘယ္လိုထင္သလဲမသိဘူး။
၃၅ ႏွစ္- ေနဦး၊ ေဖေဖ ဘာေျပာမလဲမသိဘူး။
၅၀ ႏွစ္- ေဖေဖ့တုန္းက ဘယ္လိုယူဆခဲ့လဲမသိဘူး။
၆၀ ႏွစ္- ငါ့ေဖေဖေတာ့ သိမွာ ေသခ်ာတယ္။
၆၅ ႏွစ္- ဒီအေၾကာင္းေဖေဖနဲ႔ တခါေလာက္ ေဆြးေႏြးၾကည့္ခ်င္လိုက္တာ။         ။