Thursday, July 30, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 26

ေရကူးတဲ့ ပုဆိန္

"The iron did swim." 2 Kings 6: 6.
၄ရာ ၆း၁-၇။ မႆဲ ၁၇း၂၄-၂၇။
ေယာ္ဒန္ျမစ္ထဲ ပုဆိန္က်သြားၿပီ။ ေျမာ္လင့္စရာ လံုးဝမရွိဘူးလို႔ ထင္စရာပါ။ ဒီပုဆိန္က ငွါးထားတဲ့ ပုဆိန္။ ဧလိရွဲရဲ႕ ပေရာဖက္ေတြအဖို႔ ထာဝရဘုရားရဲ႕ နာမေတာ္အတြက္လည္း ေျပာစရာျဖစ္လာၿပီ။ ဒါေပမယ့္ လူ႔ဒုကၡဟာ ဘုရားအတြက္ အခြင့္အခါေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ေလာကဓါတ္ရဲ႕အရွင္၊ အရာအားလံုးကို ဖန္ဆင္းတဲ့ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူတယ္။ ကိုယ္ေတာ္တပါးတည္းသာလွ်င္ ေျမဆြဲအားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး၊ ပုဆိန္ကို ေပါေလာေပၚေစႏိုင္တယ္။ “ဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအမွဳတို႔ကို တတ္ႏိုင္ေတာ္မူသည္။” ဆိုတဲ့ စကားေတာ္ကို သတိရၾကပါစို႔။ (မာကု ၁၀း၂၇)
ခရစ္ယာန္တေယာက္၊ သူ႔အစြမ္းနဲ႔ မမွ်တဲ့ တာဝန္တခုကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။ ႀကိဳးစားလုပ္ဖို႔ႀကံစည္တာကိုပဲ သူတပါး ေလွာင္ေျပာင္စရာျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက ဂရုမထားဘူး။ ထာဝရဘုရားကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ မႏိုင္ဝန္ကို ထမ္းျပခဲ့တယ္။ သူရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို ဘုရားသခင္ခ်ီးေျမာက္ၿပီး၊မေျမာ္လင့္တဲ့မ,စမွဳကို ေပးသနားခဲ့တယ္။ “ပုဆိန္ ေပါေလာေပၚၿပီေပါ့။” တျခားတေယာက္မွာလည္း ဝမ္းနည္းစရာ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမွဳနဲ႔ ႀကံဳရတယ္။ အေပါင္းအသင္းေတြက ပစ္သြားၿပီ။ ဒါေပမယ့္လည္း အစဥ္မစေတာ္မူတဲ့ ဘုရားသခင္ထံ ယံုၾကည္ တိုးဝင္တဲ့အခါ ဒုကၡေတြ လြင့္ေပ်ာက္သြားတယ္။ ေျခလွမ္းသစ္ေတြ တိုးခ်ဲ႕လာႏိုင္တယ္။ “ပုဆိန္ ေပါေလာေပၚၿပီေပါ့။”
တတိယအျဖစ္အပ်က္တခုက ကိုယ္က်င့္တရား က်ဴးလြန္တဲ့ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္ရပ္တခုပါ။ အမ်ိဳးမ်ိဳး အျပစ္တင္ေျပာဆို၊ သတိေပး၊ ဆြဲေဆာင္၊ ေတာင္းပန္ေပမယ့္ မရ။ လူေဟာင္းအာဒံဟာ Melancthon အေပၚမွာ အားႀကီးလြန္းပါတယ္။ စကားနားမေထာင္တဲ့လူမို႔ စိတ္လည္လာမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ရတယ္။ ေၾကကြဲစြာ ဆုေတာင္းလို႔၊ အျပင္းအထန္ေတာင္းပန္လို႔ ေကာင္းႀကီးေပးတဲ့အေျဖကို ရလာတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ မာေက်ာတဲ့ႏွလံုးသား ႏူးညံ့လာၿပီး၊ “ပုဆိန္ေပါေလာ ေပၚလာတယ္။”
ဘယ္လိုဝန္ထုပ္ေတြကို လက္ေလ်ာ့ထားေနသလဲ။ ပေရာဖက္ေတြရဲ႕ ဘုရားသခင္ထံ ယူလာပါ။ ခ်န္မထားနဲ႔။သန္႔ရွင္းသူေတြကို မစဖို႔ရာ ဘုရားသခင္အသက္ရွင္ပါတယ္။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားကိုသာ ကိုးစားပါ။ သခင္ေယရႈရဲ႕ျမတ္နာမကို ဆုေတာင္းရင္၊ဘုရားသခင္ျပတဲ့ အံ့ဖြယ္တန္ခိုးေတာ္ေတြကို ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ ယံုၾကည္စြာနဲ႔ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားလာၿပီး၊ “ပုဆိန္ေပါေလာေပၚျပန္ၿပီ” ဆိုတဲ့ အျဖစ္ကို ႀကံဳရပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ အံ့ဩဖြယ္ေတြကို ျပဳေတာ္မူတဲ့ဘုရားပါ။
ဆင္ျခင္ရန္ ။  ။ ဘုရားသခင္ မတတ္ႏိုင္တဲ့ အရာမရွိပါ။

Sunday, July 26, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 25

ထာဝရဘုရားသည္ သင္ျပဳေသာအမႈကိုဖ်က္ေတာ္မူၿပီ . .
"Jehoshaphat made ships of Tharshish to go to Ophir for gold: but they went not; for the ships were broken at Ezion-geber." - 1 Kings 22: 48.
၆ရာ ၂၀း ၃၁ -၃၇။ မႆဲ ၇း ၂၁ -၂၇
ေရွာလမုန္ရဲ႕သေဘၤာေတြ ေဘးကင္းစြာ ျပန္ေရာက္ေပမယ့္၊ ေယာရွဖက္ရဲ႕သေဘၤာေတြကေတာ့ ေရႊရွိရာကို ဘယ္ေတာ့မွ မေရာက္ေတာ့ဘူး။ ေနရာတူ၊ လုပ္ငန္းတူေပမယ့္ တေယာက္ကို မစၿပီး၊ တေယာက္ကိုေတာ့ စိတ္ပ်က္ေစတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားလံုးကိုအစိုးရတဲ့ အရွင္ဟာ တရားၿပီး၊ အစဥ္ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူတယ္။ ပညာနဲ႔လည္း ျပည့္စံုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းသလို၊ ဆံုး႐ႈံးမႈအတြက္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးရမယ္။ သူတပါး ေအာင္ျမင္ရင္ မနာလို မျဖစ္နဲ႔၊ ကိုယ္ ဆံုး႐ႈံးရင္လည္း မညည္းတြားနဲ႔။ အၾကံအစည္ေတြ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ အဆံုးသတ္ရေပမယ့္၊ ဘုရားအျမင္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ျဖစ္ရပ္တခုပါ။
ေယာရွဖက္ ဘာေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးရသလဲလို႔ အံ့ဩေနသလား။ ဒီအေမးအတြက္ အေျဖဟာ ဘုရားသားေတြ ဒုကၡ ေတြ႔ၾကံဳရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမွာ ပါတယ္။ ေယာရွဖက္ဟာ ဒုစ႐ိုက္ျပဳတဲ့ မိသားစုနဲ႔ မိသဟာဖြဲ႕တယ္။ ထာဝရဘုရားက ပေရာဖက္တဦးကို ေစလႊတ္ၿပီး၊  “မင္းႀကီးသည္ အာခဇိႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္၊ မင္းႀကီး ျပဳေသာအမႈကို ဖ်က္ေတာ္ၿပီ။” လို႔ သတိေပးတယ္။ (၃ ရာ ၂၂း ၄၉) မွာ ေတြ႔ရတဲ့အတုိင္း ေယာရွဖက္ဟာ အလြန္ အဓမၼအမႈျပဳတဲ့ ရွင္ဘုရင္ရဲ႕ ကၽြန္ေတြကို မိမိကၽြန္ေတြနဲ႔အတူ သေဘၤာစီးခြင့္ျပဳတာေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားက ေယာရွဖက္ကို ဆံုးမတယ္။
ဒီျဖစ္ရပ္အားျဖင့္ ထာဝရဘုရား သြန္သင္ေနပါတယ္။ ဘုရားသားေတြကို သတိေပး တားျမစ္ထားတဲ့၊ “မယံုၾကည္သူႏွင့္ တြဲဖက္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ထမ္းဘိုးကိုမထမ္းရ” ဆိုသည့္ စကားေတာ္ကို ေယာရွဖက္ နားမေထာင္ခဲ့ဘူး။ (၂ေကာ ၆း ၁၃ - ၁၈) မယံုၾကည္သူနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ စီးပြားဖက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သူတို႔အၾကံအစည္ထဲမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းေတြေၾကာင့္ လူအမ်ားရဲ႕ အသက္တာဟာ သနားစရာ ေကာင္းတယ္။ ေနာက္ေတာ္သို႔ လံုးလံုးလိုက္ကာ၊ ညွိဳးႏြမ္း ညစ္စြန္းျခင္းကင္းစြာ၊ အျပစ္သားေတြထံမွ သီးျခားေနၿပီး၊ သခင္ေယ႐ႈကို သစၥာရွိစြာ ခ်စ္ၾကပါစို႔။ ဒီလို ေနဖို႔ ခက္သလား။ သီးျခားမေနရင္ ေယာရွဖက္လမ္းအတုိင္း လိုက္ရလိမ့္မယ္။  အဆံုးမွာလည္း ဝမ္းနည္းစြာနဲ႔ “ထာဝရဘုရားသည္ သင္ျပဳေသာအမႈကို ဖ်က္ေတာ္မူၿပီ” လို႔ အေျပာခံရလိမ့္မယ္။
ဆင္ျခင္ရန္။         ။ သူတပါးအမွားကေန သင္ခန္းစာယူရင္၊ တန္ဖိုးအနည္းဆံုး၊ ဒုကၡ အကင္းဆံုးျဖစ္တယ္။

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 24

ေတာင္ထိပ္၌ တည္ေသာၿမိဳ႕

"I have yet to speak on God's behalf." - Job 36: 2
ေယာဘ ၃၆း၁-၃ ။  မႆဲ ၅း၁၃-၁၈
ခရစ္ယာန္ဆိုတာ အက်င့္သီလ ထင္ေပၚဖို႔ မႀကိဳးစားသင့္ဘူး။ ကိုယ္စိတ္အားႀကီးတာကိုလည္း သူတပါး သတိထားလာေအာင္ မဆြဲေဆာင္သင့္ဘူး။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ၊ သူတပါးအက်ိဳးအတြက္ ကိုယ့္တတ္တာ သိတာေတြကို လွ်ိဳထားျခင္း ဟာလည္း အျပစ္ရွိပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဆိုတာ ေခ်ာက္ထဲက ရြာ မဟုတ္ဘူး။ ေတာင္းေအာက္က မီးခြက္ မဟုတ္ဘူး။ ေတာင္ထိပ္မွာ တည္တဲ့ၿမိဳ႕လို၊ မီးခံုေပၚက ဆီမီးလို၊  အလင္းကို ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ ျမင္ရၾကပါေစေသာ။
ဆိတ္ဆိတ္ေနရခ်ိန္နဲ႔ ထိမ္ဝွက္ရခ်ိန္ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်က္ကို ကိုင္ၿပီး ယံုၾကည္သူအေနနဲ႔ ခရစ္ယာန္ သမၼာတရားကို အခ်င္းခ်င္း မေဝငွဘဲထားရင္၊ တျခားသူေတြကို အျပစ္ျပဳရံုသာမက၊ ဘုရားသခင္ကိုလည္း ျပစ္မွားရာေရာက္ပါတယ္။ စိုးရိမ္ေသာကနဲ႔ စကားနည္းတဲ့အက်င့္ေတြေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ အလင္းကို အေရာင္ မမွိန္ပါေစနဲ႔။ အသင္းေတာ္ကို ကိုယ့္ရဲ႕ အသံုးမဝင္တဲ့ အရာေတြ မေပးပါနဲ႔။
ကိုယ္ေတာ္က သင့္အတြက္ မရွက္ခဲ့ဘူး။ သင္က သက္ေသခံမယ့္ ႏွဳတ္ကို ဘာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း တံဆိပ္ ခပ္ႏွိပ္ထားသလဲ။ တံပိုးခရာလို က်ယ္က်ယ္ျမည္တဲ့ ပါးစပ္မရွိရင္လည္း၊ မပီတဲ့ ႏွဳတ္ကိုပဲ အသံုးခ်လိုက္ပါ။ သင့္ကို တရားပလႅင္မွာ ေဟာရမယ္လို႔ မဆိုလိုဘူး။ လူေတြကို ရင္ဆိုင္ခိုင္းျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ေပတရုနဲ႔ ေယာဟန္ကေတာ့ “ငါ၌ ေရႊေငြမရွိ။ ရွိသည့္အရာကို သင့္အား ငါေပးမည္။”  လို႔ ဆိုၾကတယ္။ (တမန္ေတာ္ ၃း၆)
သင့္အေနနဲ႔ ေတာင္ထိပ္ေပၚလည္း မတက္ႏိုင္။ တရားေဟာဖို႔ ပလႅင္ေပၚလည္း မတက္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ရႈခါေရတြင္းမွ ရွမာရိမိန္းမလိုလူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ (ေယာ ၄း၄-၁၄) ကယ္တင္ရွင္အေၾကာင္း ေျပာဖို႔ အိမ္၊ အလုပ္ခြင္ေတြမွာ အခြင့္အခါ ေပါပါတယ္။ သခင္ဘုရားေပးတဲ့ အသက္ေရကို တျခားသူေတြကိုလည္း ေဝငွ ေပးပါ။
ကိုယ္ကူညီရမယ့္ သူေတြရဲ႕ လိုအပ္မွဳအတြက္ ဆုေတာင္းပါ။ အစြမ္းအစကို ဝွက္မထားနဲ႔။ ပညာရွိစြာ ျပဳမူျခင္းျဖင့္ သခင္ဘုရားကို ျမည္းစမ္းလာေစပါ။ ကိုယ္သက္ေသခံတဲ့အတြက္ ကိုယ္လည္း ခြန္အားရသလို၊ သန္႔ရွင္းသူေတြကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ေစတယ္။ အျပစ္သားေတြကို ေကာင္းႀကီး ေဝမွ်ေနတာ ျဖစ္သလို၊ ကယ္တင္ရွင္ကို ခ်ီးေျမာက္တာလည္း ျဖစ္တယ္။ သင္ဟာ ေတာင္ထိပ္ေပၚမွာ တည္တဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဆင္ျခင္ရန္ ။             ။ စကားအတဲ့ ကေလးေတြဟာ မိဘဝမ္းနည္းစရာအေၾကာင္း ျဖစ္တယ္။
ဆုေတာင္း ။             ။ ကိုယ္ေတာ္႔ဘုန္းေတာ္အတြက္ အကၽြႏု္ပ္ကို ႏွဳတ္လွ်ာ သြက္လက္ေစပါ။

Friday, July 24, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 23

သင္တို႔သည္လည္း ခရစ္ေတာ္အဘုိ႔ျဖစ္ၾက၏. .

"Ye are Christ's." 1 Cor 3: 23.
ဆာလံ ၁၁၆။                                                           ၁ ေကာ ၃း ၁၆ -၂၃
ရွင္ေပါလုေျပာတဲ့ “သင္တို႔သည္လည္း၊ ခရစ္ေတာ္အဖို႔ ျဖစ္ၾက၏။”  ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို သတိရ ဆင္ျခင္ၾကပါစို႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ကိုကိုယ္ မပိုင္ၾကဘူး။ ႀကီးျမတ္တဲ့ ဘုရားသခင္၊ ကယ္တင္ရွင္ ေယ႐ႈခရစ္ကသာ ပိုင္တယ္။
ေပးသနားေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ။            ။ ခမည္းေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အား သားေတာ္ကို ေပးတယ္။ သားေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ လူျဖစ္လာရတယ္။
ဝယ္ယူေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ။             ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ေရြးႏႈတ္ဖို႔ အဖိုးအခအျဖစ္ ကာရာနီ၊ လက္ဝါးကားတိုင္မွာ အေသြးေတာ္ သြန္းေလာင္းေပးခဲ့လို႔ ကိုယ္ေတာ္လူေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။
ဆက္ကပ္မႈအားျဖင့္ ။            ။ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဆက္ကပ္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ လူေတြ ျဖစ္လာတယ္။
ေတာ္စပ္မႈအားျဖင့္ ။           ။ နာမေတာ္ကို စြဲကိုင္လို႔ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ညီနဲ႔၊ အေမြဆက္ခံတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ လူေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။
ခ်စ္ေသာစာ႐ႈသူ၊ သင့္ကို သခင္ခရစ္ေတာ္က ပိုင္ေၾကာင္း ေလာကီသားေတြကို ႀကိဳးစားျပသပါ။ အျပစ္ ေသြးေဆာင္လာတိုင္း၊ ကၽြန္ေတာ္က ခရစ္ေတာ္အတြက္ျဖစ္လို႔ “အျပစ္ႀကီးေသာ ဤအမႈကို မျပဳႏိုင္ပါ။”  လို႔ တုန္႔ျပန္ပါ။ ဒုစ႐ိုက္ေၾကာင့္ ရမယ့္ စည္းစိမ္ေတြ၊ သင့္ေရွ႕မွာ ပံုထားေပမယ့္၊ လက္ႏွင့္မွ် မတို႔နဲ႔။ အႏၱရာယ္ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳေနသလား။ တည္ၾကည္ၿမဲျမံပါ။ သင္ဟာ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ျဖစ္တယ္မဟုတ္လား။ သင့္ကို ဝန္းရံေနတဲ့ အရာေတြဟာ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ၿပီး၊ သင့္ကို ဘယ္လိုမွ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ “ငါဟာ ခရစ္ေတာ္အဘို႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ ငါဟာ သခင္ရဲ႕ အမႈေတာ္ေဆာင္သာ ျဖစ္ရမယ္။” လို႔ ေျပာလိုက္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ အမႈေစာင့္ၾကပါစို႔။
ေလာကီသီခ်င္းမ်ားရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈကို ခံရတဲ့အခါ - “ေလာကရဲ႕ ျမဴးႂကြတဲ့ သီခ်င္းေတြက ငါ႔ကို မဖမ္းစားႏိုင္ဘူး။ ငါ႔ကို ခရစ္ေတာ္ဘုရားကသာ ပိုင္တယ္။” လို႔ ေျပာလိုက္ပါ။ သခင္ဘုရားအတြက္ လုပ္ေဆာင္စရာ မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ အမႈေတာ္အတြက္ ေခၚတဲ့အခါ ထိမ္ဝွက္မထားဘဲ အပ္ေပးရမွာပါ။ ခရစ္ေတာ္ သင့္ကို ေအာင္ခဲ့ၿပီ။ သင္ဟာ ခရစ္ေတာ္အဖို႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ ကိုယ္ေတာ္ အလိုရွိသမွ် သင္ေပးရမယ္။ စကားေျပာျခင္း၊ က်င့္ၾကံျပဳမူျခင္း၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းနဲ႔ အသက္တာ တခုလံုးဟာ သခင္ဘုရားအတြက္ ျဖစ္ပါေစ။ သင့္ကို ကိုယ္ေတာ္ ပိုင္ပါတယ္။
သင့္ကို ေတြ႔ျမင္သမွ်သူေတြကို သင္ဟာ ေလာကီဆန္သူမဟုတ္။ ခရစ္ေတာ္အဘို႔သာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိေစဖို႔၊ အရာရာ၌ ေကာင္းကင္ရနံ႔သဖြယ္ ျဖစ္ေနပါေစ။ ေကာင္းေသာ အက်င့္က်င့္ျခင္း၊ ကိုယ္အက်ဳိးမရွာဘဲ သူတပါးကိုခ်စ္ျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ သန္႔ရွင္းျခင္းကို ယူတင္ဝတ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ခရစ္ေတာ္အဘို႔ျဖစ္တာကို အမ်ား သိၾကပါေစေသာ။
ဆင္ျခင္ရန္။                ။ ေလာကမွာ ေနရေပမယ့္ ေလာကီသား မဟုတ္ပါ။
ဆုေတာင္း။                ။ အို ထာဝရဘုရား၊ အစဥ္ သစၥာရွိရန္ မစေတာ္မူပါ။

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 22

ငါတို႔အဖို႔  ဆုေတာင္းေသာသူ

"I have prayed for thee." Luke 22: 32.
တရားေဟာ ၃၃း၂၆ ၊ ၂၇ ။ လုကာ ၂၂း၂၄ - ၃၄
ေရြးႏွဳတ္တဲ့သခင္က မျခားမလပ္ ဆုေတာင္းေပးေနတာဟာ သိပ္အားရစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆုေတာင္းခ်ိန္မွာ၊ ကိုယ္ေတာ္ ေတာင္းပန္ေပးေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆုမေတာင္းမိတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ကိုယ္ေတာ္ မေမ့ပါဘူး။။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခက္အခဲကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူတေယာက္ဟာ သခင္ေယရႈအားျဖင့္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္ကို ခ်ဥ္းကပ္တယ္။ “ထိုသူတို႔၏ အမွဳကို ကိုယ္ေတာ္သည္ေစာင့္လွ်က္၊ ကာလအစဥ္ အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔ကို အစဥ္ ကယ္တင္ျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။“ (ေဟၿဗဲ ၇း၂၅ ) အဲဒီလို ကိုယ္ေတာ္ ေစာင့္ထိန္းေပးေနလို႔ လံုၿခံဳမွဳ အျပည့္ရွိပါတယ္။
ဒီအခ်က္ဟာ သခင္ဘုရား လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြရဲ႕ တစိ္တ္တပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မစမွဳလိုေနသူေတြက ဘုရားစကား ခဏခဏ ၾကားရဖို႔ လိုတယ္၊ ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြ၊ စြန္႔ပစ္ခံရၿပီလို႔ ခံစားေနရသူေတြ၊ ႀကိဳးစား အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ သန္႔ရွင္းသူေတြနဲ႔၊ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ေနသူေတြကို စိတ္သက္သာရာရေစဖို႔လည္း လိုအပ္ေနပါတယ္။
ကိုယ္ေတာ္က ေပတရုကို “ရွိမုန္၊ ရွိမုန္၊ ဂ်ံဳဆန္ကို ဆန္ခါႏွင့္ ခ်သကဲ့သို႔၊ စာတန္သည္ သင္တို႔ကို ခ်ရမည့္အေၾကာင္း အခြင့္ေတာင္းသည္ျဖစ္၍ . . . . ”  ဒီေနရာမွာ ေတြ႕ႀကံဳလာေတာ့မယ့္ မာရ္နတ္ရဲ႕ ေႏွာက္ယွက္ တိုက္ခိုက္မွဳေတြကို ႀကိဳတင္သတိေပးေတာ္မူတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ “ . . . . သင္၏ ယံုၾကည္ေသာ စိတ္မပ်က္ေစျခင္းငွါ ငါသည္ သင့္အဖို႔ ဆုေတာင္းေလၿပီ။”
ဟာေလလုယာ။ မျမင္ရတဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ တိုက္ခိုက္မွဳေတြကို ဆုေတာင္းၿပီး၊ ကာကြယ္ေပးတဲ့ ကယ္တင္ရွင္ပါလား။ အခုအခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လကၤ်ာေတာ္ဘက္ အလြန္ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေနရာမွာထိုင္ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ မျခားမလပ္ ဆုေတာင္းေပးေနတယ္။ ယံုၾကည္သူ စိတ္မပ်က္ဖို႔လည္း ဆုေတာင္းေပးေနတယ္။ ၿငိမ္သက္စြာ မေနဘဲ၊ သံခ်က္ရာကိုေဆာင္ၿပီး၊ ခမည္းေတာ္ေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေတာင္းပန္ေပးေနလို႔ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း သင့္ပါတယ္။ ေပတရုကိစၥမွာ ကယ္တင္ရွင္က စာတန္ကို လက္ဦးမွဳ ရထားတာေတြ႕ရတယ္။ လွည့္စားတတ္တဲ့ ရန္သူရဲ႕ဆႏၵဟာ သစ္ရြက္ေအာက္မွာ ရွိေလာက္ေအာင္ပင္ ေသးငယ္ေနပါေစ။ ကိုယ္ေတာ္ စစ္ေဆးေတာ္မူတယ္။
ဒီႏွစ္ေတြထဲမွာ သင္ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း တည္ၿမဲေနတာကို အံ့ဩမိသလား။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး၊ အၿမဲ ဆုေတာင္းေပးေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေရာမ ၈း၃၄)
ဆုေတာင္း ။             ။ သခင္ေယရႈဘုရား၊ မျမင္ရတဲ့ ရန္သူေဘးမွ ေတာင္းပန္ေပးလို႔၊ သူတို႔ရဲ႕ အဓမၼအႀကံကို တားဆီးၿပီး၊ ျမဴဆြယ္တဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြနဲ႔ သူတို႔ကို ျပန္ေတြ႕ေစလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Saturday, July 18, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 21

ေျမ ႏွင့္ မ်ဳိးေစ့

"These have no root." Luke 8: 13.

ဆာလံ ၁။ လုကာ ၈း ၉ - ၁၈။
အို ငါ႔ဝိညာဥ္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ျပန္ဆန္းစစ္ပါ။ တရားစကားကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူတယ္။ စိတ္လႈပ္ရွားတယ္။ စိတ္စြဲလန္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားစကားကို ၾကားတာက တပိုင္း၊ သခင္ေယ႐ႈကို စိတ္ဝိညာဥ္ထဲ ခံယူတာက တပိုင္းျဖစ္တယ္။ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္လႈပ္ရွားတာက မာေၾကာတဲ့ ႏွလံုးသားထဲမွာလည္း မၾကာခဏ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ စိတ္စြဲလန္းတာဟာ အစဥ္ တည္ၿမဲတဲ့အရာ မဟုတ္ပါဘူး။
ေျမဆီနည္းတဲ့ ေက်ာက္ေပၚမွာ က်တဲ့ မ်ဳိးေစ့ဟာ အျမစ္ထြက္ေပမယ့္၊ ေအာက္ကို အျမစ္ဆက္ထိုးဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အထက္ကို အပင္ ခဏေလာက္ ႀကီးလာေပမယ့္၊ အျမစ္ကို ျပဳစုမယ့္ အစိုဓါတ္မရွိေတာ့၊ ညွိဳးႏြမ္းရတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္ေနသလား။ အတြင္းမွာ အသက္မပါဘဲ၊ ကိုယ္ခႏၶာမွာသာ ဟန္ျပ ျဖစ္ေနသလား။ သန္သန္မာမာ ႀကီးထြားတယ္ဆိုတာ အထက္ေရာ၊ ေအာက္ပါ ျဖစ္ရတယ္။ အျပင္ပိုင္း ႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္းတာဟာ အတြင္းသေဘာ သစၥာရွိတာနဲ႔ သခင္ဘုရားကို ခ်စ္ျခင္းမွာ အျမစ္တည္ ရပါတယ္။
ခရစ္ယာန္ အျပဳအမူဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ စိတ္ႏွလံုးရဲ႕

 ႏူးည႔ံသိမ္ေမြ႔မႈကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေနရမယ္။ ဝိညာဥ္ ႀကီးထြားဖို႔လည္း ေျမဩဇာေကၽြးေနရမယ္။ က်ဳိးပဲ့ေၾကမြျခင္း မရွိ၊ ေက်ာက္သားလို မာေၾကာတဲ့၊  မသန္႔ရွင္းတဲ့ စိတ္ႏွလံုးဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ တရားစကားမ်ဳိးေစ့ကို ရွင္သန္ႀကီးထြားခြင့္ မျပဳဘူး။ အျပင္ပိုင္း ဘုရားဝတ္ ေမြ႔ေလ်ာ္တာ အလ်င္အျမန္ ႀကီးထြားေနရင္ အတြင္းမွာပါ ႀကီးထြားသလား။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ အတြင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိသလားလို႔ စိုးရိမ္စြာနဲ႔ အေရးတႀကီး ေမးစရာရွိလာပါတယ္။
စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စကားေတာ္ေကာင္းေသာမ်ဳိးေစ့ဟာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လံုေလာက္တဲ့ မစမႈခံရမွ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာမယ္၊ အဆံုးမွာ အသီးသီးလာမယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဝိညာဥ္ေတာ္ကသာ စိတ္ႏွလံုးေျမသား ႀကီးထြားလာဖို႔ ခံယူတတ္တဲ့သေဘာ၊ အစိုဓါတ္နဲ႔ ေျမဩဇာေတြကို ျပဳျပင္ေပးႏုိင္တယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ ေရေလာင္းေပးမွ၊ ေျမျပဳျပင္ေပးမွသာ ညွင္းဆဲျခင္းနဲ႔ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း၊ ေလျပင္းမုန္တိုင္းေတြ၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း အပူဒဏ္ေတြကုိ ၾကံ့ၾကံ့ ခံရပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ မ်ဳိးေစ့ေကာင္းအတြက္ ေျမေကာင္းေကာင္း ျဖစ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။
ဆုေတာင္း။             ။ ေကာင္းေသာမ်ဳိးေစ့ႀကဲသူ အဘ၊ အကၽြႏု္ပ္စိတ္ႏွလံုးေျမကို ထြန္ယက္ၿပီး၊ အထဲမွာ သမၼာတရားကို ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းေစေတာ္မူပါ။

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 20

ငါသည္ ကိုယ္ခႏၶာ၌ ဘုရားသခင္ကို ျမင္မည္။

"In my flesh shall I see God." Job 19: 26

 ေယာဘ ၁၉း၂၅ - ၂၇ ။ ၁ေယာ ၃း၁ - ၃။
ယံုၾကည္သူေတြ ထေျမာက္မယ္ဆိုတာ သခင္ခရစ္ေတာ္ မေပၚထြန္းမွီ ႏွစ္ေပါင္း ၂,၀၀၀ ခန္႔ကတည္းက ေယာဘ ႀကိဳတင္သိခြင့္ရခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ကို သူ ဘယ္ေလာက္ အားကိုးတယ္ဆိုတာကို ဒုကၡေန႔ရက္ေတြတေလွ်ာက္ အျပင္းအထန္ အစစ္ခံေနရခ်ိန္မွာ ယံုၾကည္ျခင္း၊ သက္သာျခင္းစကားကို ပေရာဖက္ျပဳႏိုင္ဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က အစြမ္းေပးခဲ့တယ္။ စိတ္ခ်မွဳအျပည့္နဲ႔ “ငါသည္ ဘုရားသခင္ကို ျမင္မည္။” လို႔ ဆိုခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းကင္ဘံုရဲ႕ အႏွစ္ အရသာ ျဖစ္သလို၊ ယံုၾကည္သူတိုင္းရဲ႕ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ေျမာ္လင့္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခုရွိေနသူေတြက ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ အထံုးအဖြဲ႕ေတာ္ထဲမွာ ဘုရားသခင္ကို ဖူးျမင္ၾကရတယ္။ မိတ္ႆဟာယဖြဲ႕ရင္းနဲ႔ ဆုေတာင္းရင္းနဲ႔သာ ကိုယ္ေတာ္ကို ေျမာ္ၾကည့္ရတယ္။ ေကာင္းကင္ေရာက္သူေတြကေတာ့  ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္သည့္အတိုင္းကို ဖူးျမင္ရၿပီ။ ေရြးႏွဳတ္ေသာသခင့္နည္းတူ၊ သူတို႔လည္းစံုလင္ၾကၿပီ။ ဂတိေတာ္က …..“ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကမည္။”  (၁ေကာ ၁၅း၅၂) “ကိုယ္ေတာ္ ထင္ရွား ေပၚထြန္းေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ တူၾကလတံ့ဟု ငါတို႔သိၾက၏။” (၁ေယာ ၁၃း၂)
ကိုယ္ေတာ္နဲ႔ တူၾကမယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ဘာလိုဦးမလဲ။ ကိုယ္ေတာ္ကိုလည္း ျမင္ရဦးမွာမို႔ ေတာင့္တစရာ တျခားမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါဟာ ယံုၾကည္သူရဲ႕ မဂၤလာရွိေသာ ေျမာ္လင့္ရာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ယခု ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလရွိ ယံုၾကည္သူေတြအတြက္ မဂၤလာရွိေသာ ေျမာ္လင့္ရာ ျဖစ္တယ္။ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ေရာက္ၿပီး၊ ေသျခင္းကို မၾကံဳရေတာ့ဘဲ ခ်ီေဆာင္ခံရတဲ့ ထူးျမတ္လွတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားရေတာ့မယ္။ (၁သက္ ၄း၁၆-၁၇) ရွင္ေပါလုလို ေျမာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ “ငါတို႔အား ေပၚထြန္းလတံ့ေသာ ဘုန္းကိုေထာက္ေသာ္၊ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလ၌ ခံရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကို ပမာဏ မျပဳထိုက္ဟု ငါသေဘာရွိ၏။”  လို႔ ေျပာႏိုင္ၿပီလား။ (ေရာ ၈း၁၈) ေယာဘက ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အဲဒီအရာကို ျမင္ခဲ့သလို၊ ဒါဝိဒ္ကလည္း “အကၽြႏု္ပ္မူကား၊ ေျဖာင့္မတ္၍ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ဖူးျမင္ရပါလိမ့္မည္။ ႏိုးေသာအခါ ပံုသ႑ာန္ေတာ္အားျဖင့္ အကၽြႏု္ပ္အလို ျပည့္စံုရပါလိမ့္မည္။”  လို႔ ႀကိဳျမင္ခဲ့တယ္။  “ဘုရားသခင္ကို ျမင္မည္” ဆိုတဲ့ ဘုန္းအသေရဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လူေတြကို ေစာင့္ႀကိဳေနတယ္။ အဲဒီေန႔အထိ အမွဳေတာ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။
 ဆုေတာင္း ။        ။ အံ့ဖြယ္ ဂတိေတာ္ေတြအေပၚ ယံုၾကည္ျခင္း တိုးပြားလာေစပါ၊ သခင္ဘုရား။

Tuesday, July 14, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 19

ဓမၼသရဖူ

There is laid up for me a crown of righteousness. 2 Tim 4:8
ဆာလံ ၂၃။                  ၂တိ ၄း ၁ - ၈ ။
တခ်ဳိ႕ယံုၾကည္သူေတြက သံသယနဲ႔ အသက္ရွင္ၿပီး၊ မလိုအပ္ဘဲ ေၾကာက္တတ္ၾကတယ္။ “ေကာင္းကင္ဘံုကို ငါ ဘယ္ေတာ့မွ မဝင္ရဘဲမ်ားေနမလား။ ငါေၾကာက္လိုက္တာ” လို႔ သင္ ေတြးေနမိသလား။ မေၾကာက္ပါနဲ႔။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လူ မွန္သမွ် ဝင္စားရမွာပါ။ သန္႔ရွင္းသူတေယာက္က သူေသခါနီးမွာ . . . “အိမ္ေတာ္သြားဖို႔ ငါမေၾကာက္ဘူး။ ရွိသမွ်ကို ငါ႔အရင္ ပို႔ထားႏွင့္ၿပီ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕လက္ေဆာင္ဟာ ငါ႔တံခါးလက္ကိုင္ေပၚမွာ ေရာက္ေနၿပီ။ ငါလည္း ဝင္စားဖို႔ အသင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။” လို႔ ဆိုတယ္။ ဂတိေတာ္ျမတ္ကို ဒီလို ႐ိုး႐ိုးကေလး ယံုၾကည္စြဲလန္းေနတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းၾကပါစို႔။
“ဒါေပမယ့္ ေကာင္းကင္မွာ အေမြမရမွာေတာ့ မစိုးရိမ္ဘူးလား။” လို႔ သူ႔မိတ္ေဆြက ေမးေတာ့ “ဟင့္အင္း၊ မစိုးရိမ္ပါဘူး။ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ေကာင္းကင္တမန္ ဂါေျဗလ မေဆာင္းႏိုင္တဲ့ သရဖူတခုရွိတယ္။ တျခားဘယ္သူနဲ႔မွလည္း မတန္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ပဲ တန္တယ္။ ရွင္ေပါလုနဲ႔ မထိုက္တန္တဲ့ ပလႅင္တခုလည္း ရွိေသးတယ္။ အဲဒီပလႅင္က ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားတာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ပဲရလိမ့္မယ္။” လို႔ ေျဖတယ္။
အို ခရစ္ယာန္၊ သင့္အတြက္ သိုထားေသာ အေမြအတြက္ စိတ္ခ်ပါ။ (၁ေပ ၁း ၄) ဝမ္းေျမာက္စရာပါ။ ဒါေပမယ့္ အေမြ ဆံုးရံွဳးႏိုင္သလား။ လံုးဝ မ႐ႈံးႏိုင္ဘူး။ ဘုရားသားအတြက္ အေမြမရံွဳးႏိုင္ဘူး။ “ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ ထင္ရွားဖို႔ရာ ျပင္ဆင္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစမည့္အေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္သည္” ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ထား ပါတယ္။ (၁ေပ ၁း ၅) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က မေရြ႕ေလ်ာ့ႏိုင္ဘူး။ အစဥ္အၿမဲ ယံုၾကည္ ကိုးစားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “အထူးထူးအျပားျပားေသာ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို ခံရေသာ အေၾကာင္းရွိလွ်င္၊. . . . ယခု ခဏခံရ၍၊ ဝမ္းနည္းေသာ္လည္း . . . . ရႊင္လန္းေသာ စိတ္ရွိၾက၏။” (၁ေပ ၁း ၆ - ၇)
ခ်စ္ေသာ စာ႐ႈသူ၊ ခမည္းေတာ္ရဲ႕ သားမွန္ရင္ သံသယမျဖစ္နဲ႔။ အျပစ္ေတြကို ေနာင္တရၿပီး၊ တျခားသူကို မကိုးစားဘဲ၊ သခင္ေယ႐ႈကိုသာ ယံုၾကည္ကိုးစားရင္၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ မိသားစုထဲမွာ ပါဝင္ရၿပီ။ ေကာင္းကင္မွာ ေနရာရၿပီ။ ဓမၼသရဖူတလံုးလည္း သင့္အတြက္ သိုထားၿပီ။ သင့္အေမြကို ဘယ္သူမွ ယူမသြားႏိုင္ဘူး။ အေသြးေတာ္နဲ႔  ေရြးဝယ္ခံထားရတဲ့ ယံုၾကည္သူတိုင္း အေမြအသီးသီး ရၾကမွာပါ။ ဘုရားရွင္ ဒီလို ျမင္ခ်င္ေနတာပါ။
ဆင္ျခင္ရန္။          ။ ေရြးေကာက္ခံရသူေတြ ဆံုစည္းၾကတဲ့အခါ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ပလႅင္လြတ္ ရွိမွာမဟုတ္ပါ။

Saturday, July 11, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 18

ထာဝရဘုရား၏ အမွဳေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာေဆာင္ရြက္ၾကေလာ့….

"Serve the Lord with gladness." - Psalms 100: 2
                           ဆာလံ  ၁ ၀ ၀ ။ ၁ေကာ ၁၅ း ၅၈ ။
ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူရဲ႕ လဏၡာတရပ္က အမွဳေတာ္ျမတ္ကို ရႊင္လန္းစြာ ေဆာင္ေနျခင္းပါပဲ။ မ်က္ႏွာ ညွိဳးညိွဳးငယ္ငယ္နဲ႔ အမွဳေတာ္ေဆာင္ေနသူဟာ အမွဳေတာ္ကို အမွန္ ေဆာင္ရြက္သူမဟုတ္ဘူး။ ရိုေသကိုင္းရွိဳင္း ဟန္ျပေနေပမယ့္ အသက္မပါဘူး။ ပလႅင္ေတာ္ကို ခ်ီးေျမွာက္ဖို႔ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတြ မလိုခ်င္ဘူး။ ကိုယ္ေတာ္က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအရွင္ျဖစ္ေတာ့ အမွဳေတာ္ေဆာင္တိုင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဝတ္လံုကို ဝတ္ဆင္ၿပီး၊ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္မွာ ခစားရမယ္။ ေကာင္းကင္တမန္ေတြ မညဥ္းတြားဘူး။ သီခ်င္းက်ဴးေအးရင္း အမွဳေတာ္ေဆာင္ၾကတယ္။
အမွဳေတာ္ကို သင္ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ေနသလဲ။ အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္တာမဟုတ္၊ ရႊင္လန္းျခင္းမရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္တာဟာ အမွဳေတာ္ေဆာင္တာ မဟုတ္ပါ။ အမွဳေတာ္ ဖ်က္ေနျခင္းသာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ႏွလံုးကို သခင္ဘုရား ၾကည့္ရွဳ႕တဲ့အခါ၊ ခ်စ္လို႔ အမွဳေတာ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ခိုင္းလို႔ ( သို႔ ) သူတပါး တိုက္တြန္းလို႔ လုပ္ေနခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပူေဇာ္သကၠာကို ကိုယ္ေတာ္ ျငင္းလိမ့္မယ္။ ထာဝရဘုရား ႏွစ္သက္တဲ့ ေစတနာစိတ္နဲ႔တကြ အမွဳေတာ္ေဆာင္ျခင္းဆိုတာ အမွဳေတာ္ကို ရႊင္လန္းစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူ တကယ္ အလုပ္လုပ္တယ္၊ ဘယ္သူ ရႊင္လန္းစြာ ေစတနာပါတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ေတာ္သိပါတယ္။
ထာဝရဘုရားမွာ ဆင္ႏြဲစရာ တိုက္ပြဲမ်ားစြာ ရွိေနတယ္။ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္ကို အတင္း တြန္းပို႔ေနရသူဟာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိသူ မဟုတ္ဘူး။ စူးရွ ထက္ျမက္တဲ့ မ်က္လံုး၊ တက္ၾကြလူးလြန္႔တဲ့ မ်က္ႏွာနဲ႔ စစ္ခ်ီသီခ်င္းဆိုၿပီး၊ စစ္တလင္းကို ခ်ီတက္သူသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိေၾကာင္း အေကာင္းဆံုး သက္ေသျပေနသူျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္စိတ္ ရႊင္လန္းတာဟာ သူတပါးကိုလည္း အားတက္လာေစတယ္။ ကိုယ္ေတာ္၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသည္ ခြန္အားျဖစ္ေစသည္မဟုတ္လား။ ( ေနဟမိ ၈း၁၀ ) စိတ္ရႊင္လန္းျခင္းဟာ အခက္အခဲမ်ားစြာကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးတယ္။ စိတ္ရႊင္လန္းျခင္းဟာ ဘီးအတြက္ ဆီပမာ၊ ေမာပန္းႏြမ္းလ်ေနသူအတြက္ ရွဳေဆးသဖြယ္ျဖစ္တယ္။ အရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြ ဆုေတာင္း ပဌာနာျပဳျခင္း ၊ ရႊင္လန္းျခင္းတို႔အားျဖင့္ ႀကီးမားေလးလံတဲ့ ဝန္ထုပ္ေတြ ေပါ႔လာမွာပါ။ (ဖိလိပိၸ  ၄း၆)
အထဲမွာ နာခံမွဳရွိတာကို အမွဳေတာ္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာက သက္ေသျပေနတယ္။
အမွဳေတာ္ကို သင္ ဘယ္လို ေဆာင္ပါသလဲ။ ဝမ္းေျမာက္စြာ ေဆာင္ေနသလား။ သို႔မဟုတ္ ဝမ္းနည္းစြာ ေဆာင္ေနသလား။ ကိုယ္ေတာ္၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဟာ ခြန္အားျဖစ္ေစေၾကာင္း သတိရပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သခင္ေကာင္း၊ အရွင္ေကာင္းရဲ႕ အမွဳေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။
 ဆင္ျခင္ရန္ ။                   ။  အမွဳေတာ္ေဆာင္ဖို႔ အခ်ိန္ဟာ ယခုပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 17

ငါသည္ သင္တို႔၏ ဘုရားျဖစ္မည္. .
"I will be their God." - Jer 31: 33
“ဧမာေႏြလအနက္ကား၊ ငါတို႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ ဟု ဆိုလိုသတည္း။” (မႆဲ ၁း ၂၃)
ေယရမိ ၃၁း ၂၇ - ၃၄။ ေဟေၿဗဲ ၈း ၁၀ - ၁၃။
စိတ္ဆႏၵရွိသမွ်ထက္ ကိုယ့္ကို ေၾကနပ္အားရေစမယ့္ အရာတခုရွိပါတယ္။ အနတၱတန္ခိုးရွင္ ထာဝရဘုရားက . . . “ငါ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ပညတ္တရားတုိ႔ကို သင္တို႔အတြင္းထဲသို႔ သြင္းမည္။ သင္တိုု႔ႏွလုံးေပၚမွာ ေရးထားမည္။ ငါသည္ သင္တို႔၏ ဘုရားျဖစ္မည္။ သင္တို႔သည္လည္း ငါ၏လူ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။” ဒီအခ်က္ဟာ လူေတြ ေတြးသမွ်၊ လိုလားသမွ် ထက္သာ၍ ႀကီးမားတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂတိေတာ္ျဖစ္တယ္။ ေတာင္းတာထက္ ပိုရလို႔၊ ဒါဝိဒ္က …. “အကၽြႏု္ပ္ ခြက္ဖလားသည္ လွ်ံလွ်က္ရွိပါ၏” လို႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ ပူေဇာ္ခဲ့တယ္။
ခရစ္ေတာ္၌ အလံုးစံုတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ရပါၿပီ။ ေတာင့္တတဲ့အရာနဲ႔ လိုအင္ဆႏၵ မွန္သမွ်ကို သခင္ဘုရားအားျဖင့္သာ ျပည့္စံုရတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အတိုင္းထက္ အလြန္ႄကြယ္ဝမွဳေတြက ျဖည့္စြမ္းေပး႐ံုမွ်မက ထပ္ေလာင္းေပးေနေတာ့- “အကၽြႏ္ုပ္ခြက္ဖလားသည္ လွ်ံလွ်က္ရွိပါ၏။”  “ငါသည္ သင္၏ဘုရားျဖစ္မည္။” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူေတာ့ ကိုယ္ေတာ္သာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘုရားျဖစ္ရင္ မျပည့္စံုဘဲ မေနေတာ့ဘူး။ ဘုရားသခင္ ရွိေနမွေတာ့ ဘာမွ မလိုေတာ့ဘူး။ ကိုယ္ေတာ္ ခ်မ္းသာတာေတြက ကၽြန္ေတာ့္တို႔ကို မေၾကနပ္ဘဲ ေနေစပါ႔မလား။
မိတ္ေဆြ၊ ေကာင္းကင္ဘံုကို တည္ေတာ္မူတဲ့ ကိုယ္ေတာ္က ေကာင္းကင္နဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ ဂတိေတာ္ကို ေပးထားတယ္။ “ငါသည္ သင္၏ဘုရားျဖစ္မည္။” ဆိုတဲ့ ဂတိေတာ္ကို တျခားအရာေတြက မယွဥ္ႏိုင္ဘူး။ ႏွစ္အေထာင္ အေသာင္း ၾကာေပမယ့္လည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတြကို သင္ သံုးလို႔ မကုန္ဘူး။ ထာဝရကာလမွာ ….. “ထာဝရဘုရား၏ တင့္တယ္ျခင္း အသေရေတာ္ကို ဖူးျမင္၍” ထာဝရ ကာလတေလွ်ာက္လံုး ဗိမာန္ေတာ္မွာ အၿမဲ ေပ်ာ္ေနရမွာပါ။ (ဆာလံ ၂၇း ၄)
“ငါသည္ သင္၏ဘုရားျဖစ္မည္။” ဒီဂတိေတာ္ရဲ႕ တိက်တဲ့ ေျမာ္လင့္ျခင္းက ေကာင္းကင္ဘံုကို ဒီကမာၻေပၚ အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးတယ္။ ဂတိေတာ္ရဲ႕ ႄကြယ္ဝျပည့္စံုမႈေတြက ေကာင္းကင္ဘံုကို ပိုပီျပင္လာေစတယ္။ ဂတိေတာ္ အလင္းထဲမွာ ေန႔စဥ္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစို႔။ ေလာက အနာဂတ္ ေန႔ရက္ေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ ၾကံစည္စရာ မလိုေတာ့ဘူး။ မၾကာမွီ ဂတိေတာ္ရွိတဲ့အတိုင္း ေတြ႔ျမင္ရေတာ့မွာျဖစ္လို႔ ေကာင္းကင္သား၊ ဘုရင့္သားေတာ္တေယာက္ အေနနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘုရားသခင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕လူေတြ ျဖစ္ရပါေတာ့မယ္။
ဆုေတာင္း။             ။ အို ထာဝရဘုရား၊ အဲဒီေန႔ ျမန္ျမန္ ေရာက္ပါေစ။

Friday, July 10, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 16

ကိုယ္ေတာ္ေမတၱာသည္ . . . သာ၍ေကာင္းပါ၏…

"Thy love is better than wine." - Song 1:2
“စကားေျပာကာမွ်အားျဖင့္သာ မခ်စ္ဘဲ၊ စိတ္ပါကိုေရာက္ ဧကန္အမွန္ခ်စ္ၾကကုန္အံ့။” ၁ေယာ ၃း၁၈။
သီခ်င္း ၁း၁-၁၇ ။ ၁ေယာ  ၄း၇-၁၁ ၊ ၁၉။
သခင္ဘုရားနဲ႔ မိတ္ႆဟာယဖြဲ႕တာေလာက္ ယံုၾကည္သူကို ဝမ္းေျမာက္ေစတဲ့အရာ မရွိပါ။ တျခားသူေတြ ဂရုဏာေတာ္ကို သာမန္ ခံစားရတာထက္ပိုၿပီး၊ ယံုၾကည္သူက ကိုယ္ေတာ္ကို ႏွစ္သက္ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနတတ္တယ္။ ဆုေက်းဇူးေတြနဲ႔ အမွဳေတာ္မွာ ဝမ္းေျမာက္ေနတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သခင္ဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္အေပၚမွာ  ဝမ္းေျမာက္ေနတာကို ဒီအရာေတြနဲ႔ မႏွိဳင္းယွဥ္သာဘူး။ ေလာကဥယ်ာဥ္ေတြက မေပးႏိုင္တဲ့ ေကာင္းကင္ စပ်စ္ရည္ကို ယံုၾကည္သူက ကိုယ္ေတာ္ထံမွ ရထားၿပီ။ ေလာကမုန္႔ဖိုေတြက လုပ္မေပးႏိုင္တဲ့ ေကာင္းကင္မုန္႔ကိုလည္း ရထားၿပီ။
ခ်စ္ေသာသခင္နဲ႔ မိတ္ႆဟာယဖြဲ႕ရတဲ့ ခ်ိဳၿမိန္ႏွစ္သက္စရာ အရသာကို သင္ ခံစားဖူးၿပီလား။ ခ်စ္မိတ္ေဆြ- ေလာကီ ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းထဲကေန သခင္ေယရႈထံ လွည့္ျပန္ၾကစို႔။ ေကာင္းကင္မႏၷမုန္႔ရဲ႕ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အစစ္ကို ခံစားရဖို႔ အေပၚယံ ေလာကီအရာေတြကို  ပယ္ရွားၾကစို႔။ အဖ်င္းဟာ စပါးနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ ေသြးၿပီးသား စိန္နဲ႔ အပယ္ျဖတ္စလည္း တျခားစီပဲ။ တဒဂၤအိပ္မက္နဲ႔ ထာဝရ ဘုန္းအသေရလည္း ဘာမွ်မဆိုင္ပါ။ လူ႕ေလာကရဲ႕ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုး အရာေတြပင္လွ်င္ သခင္ေယရႈရဲ႕ အနိမ့္ဆံုး အေျခအေနနဲ႔ မႏွိဳင္းသာပါဘူး။
ေလာကီေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းဟာ စိတ္ေက်နပ္မွဳ မရခင္ ေပ်ာက္လြင့္သြားတတ္တယ္။ ျမင့္ျမတ္သန္႔ရွင္းလွတဲ့ ထာဝရ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကေတာ့ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ထံမွသာ ခံစားရတယ္။ တေန႔မွာ... ပရဒိသုဘံုမွာရွိတဲ့ အသက္ပင္ကို ကိုယ္ေတာ္ ျပညႊန္ေပးသနားမယ္။ ဘုရားသခင္နဲ႔ သိုးသငယ္ေတာ္ရဲ႕ ပလႅင္ေတာ္ထဲက ထြက္လာတဲ့ အသက္ေရစီးရာျမစ္မွ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းတဲ့ေရကို ေသာက္သံုးရမယ္။ ဒီ့ထက္မက ခံစားရဖို႔ရာ သခင္ဘုရားကို ခ်စ္တဲ့သူေတြကို ဂတိေတာ္ ေပးထားပါတယ္။
ဒါေတြအားလံုးဟာ ဘုရားသခင္ခ်စ္တဲ့သူေတြအတြက္ အေမြျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈကို သင္ ဘယ္ေလာက္ ခ်စ္သလဲ.. မိတ္ေဆြ။ ယခုပင္ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ်နဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်စ္ပါ။ ကိုယ္ေတာ့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို အထပ္ထပ္ခ်ီးမြမ္းပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဘုရားသခင္က ေရွ႕ဦးစြာ ခ်စ္ေတာ္မူလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ၾကတယ္။ ဒီမွ်မက ကိုယ္ေတာ့္ေမတၱာက ပိုေကာင္းလို႔့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆုေတာင္း ။          ။ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ့္ကို ပို ခ်စ္လာေစပါ။

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 15

နံဝိညာဥ္ႏွင့္၎၊ သစၥာႏွင့္၎၊ ကိုးကြယ္ရမည္ ---

"The iniquity of the holy things." Exodus 28:38
ထြက္ေျမာက္ရာ ၂၈း ၃၆ - ၃၈။  ေယာ ၄း ၂၁ - ၂၄။
“အို ထာဝရဘုရား၊ သန္႔ရွင္းေစသမွ်ေသာ အရာတို႔၌ပါေသာ အျပစ္တို႔ကိုျမင္လာရန္ အကၽြႏု္ပ္မ်က္စိကို ဖြင့္ေတာ္မူပါ” လို႔ ေျပာရင္း အစျပဳၾကပါစို႔။ ဒီလို ဝမ္းနည္းဖြယ္ အျမင္ဆန္းကို စူးစိုက္ေလ့လာၾကည့္ရင္ စိတ္ႏွလံုး ႏွိမ့္ခ်လာဖို႔ အက်ဳိးျပဳပါတယ္။ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ေနတုန္း၊ ျပဳမိတဲ့ အျပစ္ေတြ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္တာ၊ အသက္မပါဘဲ ထံုးစံအရ ပါဝင္ေနတာ၊ မပူမေအး ျဖစ္ေနတာ၊ ရိုေသ ကိုင္းရႈိင္းမႈမရွိတာ၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေနတာနဲ႔ ဘုရားသခင္ကို မေလးစားတာ. . . စတာေတြဟာ သန္႔ရွင္းတဲ့အရာေတြမွာ ပါတဲ့ အျပစ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေလာက္နဲ႔ မကပါဘူး။ သခင္ဘုရားအတြက္ အမႈေတာ္ေဆာင္ရာမွာလည္း ဟန္ေဆာင္မႈ၊ အတၱ၊ ေပါ႔ေပါ႔ဆဆ ေနထိုင္မႈ၊ ညစ္ညဴးျခင္း၊ ပ်င္းရိျခင္း၊ မယံုၾကည္ျခင္း . . .  စတဲ့ မစင္ၾကယ္မႈ မ်ားစြာလည္း ထပ္ျဖည့္ ပါဝင္ေနတယ္။ တဦးခ်င္း ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ခ်ိန္ေတြမွာလည္း စိတ္မပါ႔တပါ၊ ေအးစက္စက္၊ ေမ႔ၿပီး မလုပ္မိတာ၊ အိပ္ငိုက္တာနဲ႔ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေနတာေတြေၾကာင့္ ျငင္းဆန္ ပုန္ကန္ေတြသာ ပိုၿပီး ပြားမ်ားလာတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းသြားသူ တခ်ဳိ႕ျဖစ္ေစ၊ အသင္းေတာ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သန္႔ရွင္းေသာအရာေတြနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အျပစ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါလိမ့္မယ္။
အခ်ဳိ႕ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ခ်ိန္မွာ သူတို႔စိတ္ႏွလံုးဟာ ပ်င္းစရာ ဥယ်ာဥ္ႀကီးနဲ႔ တူေနမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ႏွလံုး ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ခ်ဳံႏြယ္ ပိတ္ေပါင္းေတြ ေႏွာက္ယွက္ ႀကီးစိုးေနရင္ ဝမ္းနည္းစရာ ျဖစ္ေနမွာပါ။ (သူတပါးကို မဆန္းစစ္ပါနဲ႔ဦး။ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္မွာ ေမတၱာနဲ႔ အစျပဳၾကပါစို႔။) ဘုရားေပးတဲ့ စိတ္သေဘာနဲ႔ သန္႔ရွင္းစြာ အစျပဳၾကစို႔။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္မစမႈနဲ႔ ဘုရားသခင့္ ထံပါး တိုးဝင္ၿပီး၊ ဂရုဏာေတာ္ကို ေတာင္းခံၾကပါစို႔။ ေႏွာက္ယွက္တတ္တဲ့ ခ်ဳံႏြယ္ မွန္သမွ်ကို သခင္ဘုရားထံပါး ဝန္ခံျခင္းနဲ႔ သုတ္သင္ ရွင္းလင္းပစ္ရမယ္။
စိတ္သက္သာစရာကေတာ့ - ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းဟာ “ထာဝရဘုရားအား သန္႔ရွင္းျခင္း” လို႔ အကၡရာတင္တဲ့ သင္းက်စ္ကို နဖူးမွာ ဆင္ၿပီး၊ သန္႔ရွင္းထားတဲ့ အရာေတြမွာ ပါတဲ့ အျပစ္ကို ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပစ္ေတြကိုေဆာင္ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသန္႔ရွင္းျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ ကုိယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းျခင္းေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ ဘုရားေရွ႕ေတာ္သို႔ ဝင္ၿပီး၊ ကိုယ္ကိုျပေတာ္မူပါတယ္။ ႀကီးျမတ္လွတဲ့ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရေနတာဟာ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ပါ။
ဆင္ျခင္ရန္။           ။ ဘုရားသခင္သည္ နံဝိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ လူ၏ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းကို ခံေတာ္မမူေပ။

Tuesday, July 7, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 14

"My sister, my spouse." Song 4: 12

အသင္းေတာ္ကို  ခ်စ္ေသာခရစ္ေတာ္

“ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ေရွးဦးစြာ ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ၾက၏။” (၁ေယာ ၄း၁၉)
သီခ်င္း ၄း၈-၁၅။  ဧဖက္ ၅း၂၅-၃၂။
ေကာင္းကင္စကားမွာေတာ့ အသင္းေတာ္ကို သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ သိုးသငယ္ရဲ႕ ခင္ပြန္းလို႔ ေခၚတယ္။ (ဗ်ာ ၁၉း၇၊၉) ေကာင္းကင္ေရွာလမုန္ျဖစ္တဲ့ ခရစ္ေတာ္က သတိုးသမီး အသင္းေတာ္အေပၚထားတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အားႀကီးပံုကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။
 ( က ) ငါ႔  ႏွ  မ  ။          ။ သဘာဝအားျဖင္ ့ဆက္ႏြယ္မွဳေၾကာင့္ နီးကပ္ေတာ္စပ္သူ၊ စိတ္သေဘာ တိုက္ဆိုင္သူ၊ လူဇာတိခံျခင္းေၾကာင့္ အသားထဲက အသား၊ အရိုးထဲက အရိုး ျဖစ္ရၿပီ။ ေရွးကတည္းက သိကၽြမ္းခဲ့သူ၊ ကေလးဘဝမွစ၍ ငါၾကည့္ရွဳ႕ ျပဳစုခဲ့ရသူ၊ ငါ႔ ႏွမ။
 ( ခ ) ငါ႔ ခင္ ပြန္း   ။           ။ သင္ဟာ ငါ႔အရင္းႏွီးဆံုးနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုးသူ၊ ငါခ်စ္ေသာ အေပါင္းအေဖၚ၊ ငါ၏ကိုယ္၊ ေကာင္းကင္ လက္ထပ္ပ႗ိညာဥ္နဲ႔ တရားဝင ္အၾကင္မယားျဖစ္လာသူ၊ မိန္းမပ်ိဳမ်ားစြာထဲမွ ငါေရြးေကာက္ထားသူ၊ ငါ႔ေမတၱာ လက္ရံုးေတာ္နဲ႔ ေပြ႕ဖက္ထားခံရသူ ငါ႔ခင္ပြန္း။
ၾကည့္ပါ။ “အမ်ိဳးသားခ်င္း” ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နိမ့္က်မွဳအတြက္ မရွက္ခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ သူဝမ္းေျမာက္တာကိုလည္း မထိမ္ဝွက္ဘူး။ အသင္းေတာ္ကို ပိုင္ဆိုင္ရလို႔ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္ေနတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ပါတကား။ ေရြးေကာက္ထားတဲ့ လူသားေတြထဲမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနတယ္။ သိုးထိန္းႀကီး ကိုယ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လိုက္ရွာေနခဲ့တယ္။ “ . . . ေပ်ာက္ေသာသူတို႔ကို ရွာ၍ ကယ္တင္အံ့ေသာငွါ၊” ၾကြလာခဲ့ရတယ္။ (လုကာ ၁၉း၁၀) အေၾကာင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္ ေရွးကတည္းက ပိုင္ဆိုင္လို႔ ျဖစ္တယ္။
                မရယူႏိုင္ဘူး။ မိတ္ေဆြျဖစ္ခြင့္ပင္ မေတာင္းခံႏိုင္ဘူး။ အိုသခင္ေယရႈဘုရား၊ အသင္းေတာ္ဟာ အဲဒီလို ခံစားကာ ေၾကနပ္ ဝမ္းေျမာက္ေနပါေစ။ ေကာင္းကင္သတိုးသားျဖစ္တဲ့ ခ်စ္ေသာခင္ပြန္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ထာဝရဦးေခါင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။  ငါ႔ႏွမ၊ ငါ႔ခင္ပြန္းလို႔ ေခၚခြင့္ခံရဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ေခၚလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဲဒီ နာမည္ႏွစ္ခုနဲ႔ ထာဝရ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မွဳကို ေပးသနားပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ ဘယ္ေတာ့မွ ခြဲခြာ မသြားေစေတာ့ဘူး။ ခြဲခြာလည္း မခြဲခြာရက္ေတာ့ပါ။ အိုခ်စ္မိတ္ေဆြ ရိုေသျမတ္ႏိုးဖြယ္ ကိုယ္ေတာ့္မီးေတာက္ထဲကို အျမန္ျပန္လာပါ။

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 13

"For me to live is Christ." Phil. 1: 21

…… အသက္ရွင္သည့္အရာမွာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏ …..

“ေသလွ်င္မူကား သာ၍အက်ဳိးရွိ၏။” (ဖိ ၁း ၂၁)
ဆာလံ ၁၆။ ဖိလိပၸိ ၁း ၂၁ - ၂၉။
ယံုၾကည္သူဟာ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အၿမဲတမ္း အသက္ရွင္ေနခဲ့တာ မဟုတ္ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားက သူ႔အျပစ္ကိုေဖာ္ျပၿပီး၊ ကယ္တင္ရွင္ရဲ႕ အေသြးေတာ္ကို ကိုးစား၊ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အသက္သစ္ကို ရၿပီးခ်ိန္မွစ၍သာ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္ရွင္စျပဳလာတယ္။ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္ရွင္စျပဳျခင္းဟာ အသစ္ေမြးဖြားခ်ိန္မွာ စတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကို စစ္မွန္တဲ့ ဘုရားသားတိုင္း ေတြ႔ၾကံဳရၿပီး၊ ဘုရားသားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသတခုလည္း ျဖစ္တယ္။ မိတ္ေဆြ အဲဒီလို ေတြ႕ၾကံဳရၿပီလား။
ယံုၾကည္သူအတြက္ သခင္ေယရႈသာလွ်င္ အဘိုုးအထိုက္ဆံုး ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ “အလြန္ အဘိုး ထိုက္ေသာ ပုလဲ” (မႆ ၁၃း ၄၆) “လူတေသာင္းတို႔တြင္ အထြ႗္အျမတ္” (သီခ်င္း ၅း ၁၀) “ငါ႔ဝိညာဥ္ခ်စ္ေသာသူ” ျဖစ္တယ္။ အသက္သစ္ဟာ ကိုယ္ေတာ္ထံက လာၿပီး၊ ကိုယ္ေတာ္ပိုင္တဲ့အတြက္ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားဖို႔သာ အသက္ရွင္ရမယ္။ ေျပာလို႔ မမွီတဲ့ ကိုယ္ေတာ့္ေမတၱာဟာလည္း ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားျခင္းနဲ႔သာ သင့္ေတာ္မွာပါ။ ဒီသေဘာကို ရွင္ေပါလုက ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္လို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ . . . “ငါအသက္ရွင္သည့္အရာမွာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏။” လို႔ ျဖစ္သင့္ပါၿပီ။
ရွင္ေပါလုရဲ႕ စကားက အမ်ားထင္တာထက္ နက္နဲပါတယ္။ အသက္တာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အဓိကအလုပ္ဟာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္တယ္လို႔သာ မွတ္ယူတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။ ရွင္ေပါလုရဲ႕ အသက္သည္ပင္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ “အသက္”၊ “မွန္ေသာဘုရားသခင္” နဲ႔ “ထာဝရအသက္” ျဖစ္တယ္။ (ေယာ ၁၄း ၆ ။ ၁ေယာ ၅း ၂၀) ေရွးသန္႔ရွင္းသူတေယာက္က “ထာဝရကာလမွာ စားေသာက္ အိပ္စက္ရသလို ယခုေနရတယ္” လို႔ ဆိုတယ္။ သခင္ေယရႈသာလွ်င္ သူရဲ႕ အသက္ရႈျခင္း၊ စိတ္ဝိညာဥ္၊ စိတ္ႏွလံုးနဲ႔ အသက္လည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါက  အစစ္အမွန္ ေျပာင္းလဲတဲ့ ခရစ္ယာန္ရဲ႕ အသက္တာ အေျခအေနမွန္ပါပဲ။
ခ်စ္ေသာစာရႈသူ၊ အသက္ရွင္တဲ့အရာမွာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္တယ္လို႔ သင္ အမွန္ေျပာႏိုင္ၿပီလား။ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အလုပ္ေတြ လုပ္ေနသလား။ အဲဒီလို အကန္႔အသတ္နဲ႔ နာခံ အလုပ္လုပ္ေနသူေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္ အလိုရွိတဲ့သူဆိုတာ ရွင္ေပါလုလို ခရစ္ေတာ္အတြက္ လံုးလံုး အသက္ရွင္မယ့္သူသာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကသာ အျပည့္အဝ စစ္မွန္တဲ့ ခရစ္ယာန္ အသက္တာျဖစ္တယ္။ မပူမေအး၊ စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္တဲ့၊ အားနည္းတဲ့ ခရစ္ယာန္အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ ကင္းေဝးပါေစ။
ဆုေတာင္း။            ။ အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ့္အတြက္သာ အသက္ရွင္ဖို႔ရာ ကိုယ္ကို ဆက္သပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ သြားဖို႔ရာ စိတ္ပါလက္ပါ အသင့္ျဖစ္ေစပါ။ အသက္စြန္႔ရန္ပင္ အသင့္ျဖစ္ေစပါ။ ဘုန္းအသေရ ရွိသမွ်ဟာ ကိုယ္ေတာ့္ဖို႔ ျဖစ္ပါေစေသာ၊ အာမင္။

Sunday, July 5, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 12

ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္                    

“ၾကည့္ရွဳေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ မကယ္တင္ႏိုင္ေအာင္ လက္ေတာ္တို႔သည္မဟုတ္။”  (ေဟရွာ ၅၉း၁)
ေယဇေက်လ    ၃၃း၂၁-၂၂။                         ေဟၿဗဲ ၁၂း၅-၁၁ ။
ထာဝရဘုရားရဲ႕ လက္ေတာ္က ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ လက္ေတာ္တင္ၿပီး၊ ဆံုးမတဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ ခြန္အားနဲ႔ ျပည့္စံုေစတဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ေတာ္လက္ေတာ္ဟာ ေကာင္းႀကီးေပးတဲ့ လက္သာျဖစ္တယ္။ ညအခ်ိန္ေတြမွာ လွံတံေတာ္နဲ႔ အၾကည့္အရွဳ႕ ၾကြတယ္။ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့သူ၊ ပုန္ကန္သူ မျဖစ္ေစနဲ႔။ “ေနာက္မွ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်ိဳးကို ခံရႀက၏။” ( ေဟၿဗဲ ၁၂း၁၁ ) လို႔ သိထားၿပီး၊ ဝမ္းေျမာက္စြာ ဝန္ခံသူ၊ ေကာင္းက်ိဳးေျမာ္ရင္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ပါေစ။
ထာဝရဘုရားရဲ႕ လက္ေတာ္ဟာ စိတ္ဝိညာဥ္ကို အားျပည့္ေစဖို႔၊ ထာဝရကာလနဲ႔ ဆိုင္တဲ့အရာေတြကိုသာ ေျမာ္ၾကည့္တတ္ေစဖို႔၊ မၾကာခဏ ေထာက္မေလ့ရွိတယ္။ လက္ေတာ္နဲ႔ ေက်းဇူးျပဳျခင္းကို ခံစားရေစေသာ။ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူတဲ့ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္နဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ တန္ခိုးေတာ္ဟာ ေရႊလင္းတအေတာင္နဲ႔ ခ်ီသလို၊ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ေကာင္းကင္အရပ္ဆီ ပို႔ေဆာင္ေပးတယ္။ ေလာကီဝမ္းနည္းျခင္းေတြကို ေခ်ဖ်က္ၿပီး၊ ေကာင္းကင္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ျပည့္ေစတယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ မျမင္ႏိုင္တဲ့အရာေတြ ထင္ရွားလာတဲ့အခါ၊ မ်က္ျမင္ရအရာေတြရဲ႕ ႀကီးစိုးႏိုင္စြမ္းလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ အားနည္းတဲ့ သိုးရွိသမွ်အတြက္ သိုးထိန္းရွင္ရဲ႕ လက္ေတာ္က ေကာင္းျမတ္လွပါတယ္။
တဦးခ်င္းဝတ္ျပဳေနခ်ိန္ Quiet Time ေတြဟာ ဘုရားနဲ႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႕တဲ့ ႏွစ္သက္စရာ အခ်ိန္ေတြ အၿမဲ ျဖစ္ပါေစေသာ။ စိတ္ဓါတ္က်ေန၊ ေဒါသထြက္ေန၊ ယံုၾကည္ျခင္း အားနည္းေနတာေတြကို ထင္ထင္ရွားရွား သိျမင္ခံစား လာရတယ္။ ဒီအရာေတြ ေပ်ာက္ကင္းဖို႔ လက္ေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ့္အေပၚမွာ တင္ေစခ်င္တယ္။ ေလာကကိုဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ လက္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ႏွလံုးကို အသစ္ျပန္လည္ ဖန္ဆင္းႏိုင္တယ္။ ကမာၻကို ၾကည့္ရွဳ႕ ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ အနႏၱတန္ခိုးနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ လက္ေတာ္သည္ ေမာပန္းအားငယ္ေနတဲ့ ဝိညာဥ္ကို ၾကည့္လို႔ မဝျဖစ္ႏိုင္တယ္။  ကယ္တင္ရွင္ရဲ႕ လက္ေတာ္ဟာ ထိုထက္မက သာ၍ ျပဳပါေစေသာ။
ေမတၱာလက္ေတာ္ဟာ တခ်ိန္ၿပီး တခ်ိန္ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ဘာလို႔ မခံစားမိဘဲေနမလဲ။ အို င႔ါဝိညာဥ္၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ ေျမာ္ၾကည့္ရင္း၊ စိုရိမ္စိတ္ ရွိသမွ်ကို ေပ်ာက္လြင့္ေစ။ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္တဲ့အရွင္ကို ေျမာ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ ထာဝရ အသက္ရွင္ေတာ္မူတယ္။ သင့္လက္ကို သံရိုက္ရာရွိတဲ့ ကိုယ္ေတာ့္ လက္ေတာ္ထဲမွာ ထည့္ထားပါ။ ကိုယ္ေတာ္က . . . . “ငါ၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တို႔၌ ငါထားခဲ့၏။ ထာဝရအသက္ကိုလည္း ငါေပး၏။ ထိုသိုးတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အစဥ္မပ်က္ကင္းလႊတ္ၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ် ထိုသိုးတို႔ကို ငါ႔လက္မွ မႏွဳတ္မယူရာ။”  (ေယာ ၁၄း၂၇။ ၁၀း၂၈)
ဆင္ျခင္ရန္ ။          ။  “အိုထာဝရဘုရား။ အကၽြႏု္ပ္၏ ေန႔ရက္ကာလမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္လက္ထဲ၌ ရွိၾကပါ၏။”

Saturday, July 4, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 11သတိႏွင့္ ၾကည့္ရႈေတာ္မူေသာေၾကာင့္. . .

“အရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြ၊ ဆုေတာင္းပဌာနာျပဳေသာအားျဖင့္ . . .။” (ဖိလိပၸိ ၄း ၆)
ဆာလံ ၂၇။
“ဘုရားသခင္ ငါ႔ကို သတိနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္” လို႔ ေျပာလိုက္တာဟာ ဝမ္းနည္းေနတာေတြကို ေပ်ာက္လြင့္ေစတဲ့ ေပ်ာ္စရာ နည္းတနည္းပါ။ ခရစ္ယာန္မိတ္ေဆြ- အၿမဲ စူးစိုက္ သတိထားေနတဲ့ အသက္တာမ်ိဳးနဲ႔၊ ကိုယ့္ ဘာသာတရားကို မရႈတ္ခ်လိုက္ပါနဲ႔။ အခုပဲ၊ ကိုယ္ေတာ္ထံ လာပါ။ ဝန္ထုပ္ေတြ ခ်ထားပါ။ ေလးလံတဲ့ ဝန္ထုပ္ေတြ ပိၿပီး၊  ခ်ိနဲ႔ကာ ေလွ်ာက္ေနရသလား။ ဒီဝန္ထုပ္ေတြက ကိုယ္ေတာ္အတြက္ေတာ့ ျမဴမႈန္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ကိုယ့္အားေလးနဲ႔ ႀကိဳးစား ရုန္းကန္ေနဦးမလား။
အုိ…. ဒုကၡလူသား၊ သည္းခံပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ မစျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ သင့္ထံက လြန္မသြားေသးဘူး။ စာငွက္ကေလးကို အစာေကၽြးေတာ္မူတဲ့သူဟာ သင္မွာ လိုေနတာေတြကို ျဖည့္စြမ္းေပးမယ္။ စိတ္ပ်က္ အားမငယ္နဲ႔။ ကိုယ္ေတာ္ကိုပဲ ေျမွာ္လင့္ပါ။ ဒုကၡပင္လယ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းသေဘၤာနဲ႔ ျဖတ္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ပါရင္ မုန္တိုင္းၾကားမွာလည္း ၿပံဳးပန္း ဆင္ႏိုင္မွာပါ။ ေလနဲ႔ ပင္လယ္ကို ဆံုးမတဲ့ အသံေတာ္ကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ . . . . . . “တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ဝပ္စြာေန . . . . . “။ ”သင့္ကို သတိႏွင့္ ၾကည့္ရႈေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔၌ စိုးရိမ္ျခင္းအမႈ ရွိသမွ်တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၌ အပ္ႏွံၾကေလာ့။”
ကိုယ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အိမ္ေတာ္သားျဖစ္တာကို သတိရပါ။ ဒဏ္ရာကို စည္းေပးရင္း၊ စိတ္အနာကို က်က္ေစမယ္။ ေတြ႔ရတဲ့ ဒုကၡဆင္းရဲေတြေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို သံသယ မျဖစ္နဲ႔။ ၾကည္ႏူးဖြယ္အခ်ိန္ေတြမွာ ကိုယ့္ကို ကိုယ္ေတာ္ခ်စ္သလို၊ ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာလည္း ခ်စ္ေနတယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာင္းလဲပါ။ စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔ ရုန္းကန္ေနဦးမလား။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ မစျခင္းကို စြန္႔ပယ္ထားရင္ အသက္တာ ၿငိမ္သက္မွာ မဟုတ္ဘူး။
ဘုရားသခင္ သတိနဲ႔ ၾကည့္ရွဳ ေနပါတယ္။ စိုးရိမ္ေသာကေတြနဲ႔ ျပည့္ေနဦးမလား။ အသက္ဝိညာဥ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးစားႏိုင္ရင္၊ ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ ဘာေၾကာင့္ ကိုးစားလို႔ မရဘဲ ဘယ္ေနမလဲ။ ဝန္ထုပ္ေတြ ထမ္းဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွ မျငင္းဘူး။ ဒီဝန္ထုပ္ေတြေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ အားေလ်ာ့မသြားဘူး။ ခ်စ္ေသာစာရႈသူ၊ စိုးရိမ္ပူပန္တာေတြ စြန္႔ပစ္လိုက္ပါ။ ေသာကေတြကို ဂရုဏာရွင္ဘုရားသခင္ရဲ႕ လက္ေတာ္ထဲမွာ အပ္ႏွံၾကစို႔။
ဆင္ျခင္ရန္။             ။ စာငွက္ေတြကို သတိနဲ႔ ၾကည့္ရႈေတာ္မူေသာ သူဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ိကုိလည္း သတိနဲ႔ ၾကည့္ရႈေနေတာ္မူမွာ မလြဲပါ။

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 10သင္၏အလင္းကို ျမင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္


                            ကမာၻ  ၁း၁-၅ ။                                  ဧဖက္ ၅း၁-၁၄
                    ထာဝရဘုရားမွာ အလင္းကိုၾကည့္ဖို႔ ထူးျခားတဲ့ အံ့ဩဖြယ္မ်က္စိရွိေတာ္မူတယ္။ ဖန္ဆင္းစမွာပဲ “ထိုအလင္းေကာင္းသည္ကို ဘုရားသခင္ . . . . ” ျမင္ေတာ္မူတယ္။
အသက္တာေျပာင္းလဲခ်ိန္မွာ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕အလင္းကို ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီအလင္းကို စိတ္ဝင္တစား ၾကည့္ေတာ္မူတယ္။ ကိုယ္တိုင္ဖန္ဆင္းတဲ့ လက္ရာေတာ္ျဖစ္လို႔သာ မဟုတ္ဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ အလင္းျဖစ္လို႔၊ ကိုယ္ေတာ့္လို ျဖစ္လို႔၊ အဲဒီအလင္းကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူတာပါ။ ျပဳစရွိတဲ့ အဲဒီေက်းဇူးေတာ္ကို ဘုရားသခင္က မ်က္စိေတာ္နဲ႔ ၾကင္နာစြာ ၾကည့္ေနေတာ္မူေၾကာင္း သိရတာ မဂၤလာရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေျမအိုးမ်ားထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့ ဘဏၰာကို ကိုယ္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွ မ်က္ေခ်ျပတ္ခံေတာ္မမူပါဘူး။ (၂ေကာ ၄း၇)
ကၽြန္ေတာ္တို႔က အလင္းကို တခါတရံ မျမင္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္ကေတာ့ အစဥ္အၿမဲ ျမင္ေတာ္မူတယ္။ အျမင္အားျဖင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ ေကာင္းျမတ္လွတယ္။ ဘုရားသားျဖစ္ၿပီလို႔ ကိုယ္တိုင္ သိရျခင္းဟာ စိတ္သက္သာစရာ ေကာင္းတယ္။။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီလို႔ ဘုရားသခင္ သိေနျခင္းက ပိုၿပီး အေရးႀကီးပါတယ္။ “သခင္ဘုရားသည္ မိမိလူတို႔ကို သိကၽြမ္းေတာ္မူ၏။” (၂တိ ၂း၁၉) ခ်စ္ေသာယံုၾကည္သူ၊ ကိုယ့္မိုက္ျပစ္ေတြအတြက္ ဝမ္းနည္း၊ ဗီဇ အျပစ္တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ညဥ္းတြားကာ သက္ျပင္း ခ်ေကာင္းခ်ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ သြင္းထားတဲ့ အလင္းကို ထာဝရဘုရား ျမင္ေတာ္မူတယ္။ အဲဒီအလင္းကို ၾကည့္ေနတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္မ်က္လံုးေတြကို သင့္စိတ္ဝိညာဥ္မွာ ဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ တိမ္ညိဳတိမ္ရိပ္ေတြက မကြယ္ေစႏိုင္ဘူး။ ခံစားခ်က္ေတြထက္ စိတ္ႏွလံုးနဲ႔ သခင္ေယရႈကိုသာ ေျမာ္ၾကည့္ေနၾကစို႔။
သင္ဟာ စိတ္မသာညဥ္းတြားျခင္းထဲမွာ နစ္ျမဳပ္ၿပီး၊ စိတ္ပ်က္ေနေကာင္း ေနလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ဝိညာဥ္က ထာဝရဘုရားကို တမ္းတရင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့တဲ့ အမွဳေတာ္အေပၚမွာ နားခိုမယ္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္က အလင္းကို ျမင္ေတာ္မူတယ္။ ျမင္ရံုမက သင့္အထဲမွာ ၿမဲၿမံေစေတာ္မူမယ္။ ဒါဟာ ကိုယ္ကိုကိုယ္ စိုးရိမ္တႀကီး၊ ကာကြယ္ ေစာင့္ထိန္းေနရသူေတြ၊ အဲဒီလို ကာကြယ္ဖို႔လည္း မတတ္ႏိုင္တဲ့အျဖစ္ကို ေတြ႕ႀကံဳခံစား ေနသူေတြအတြက္ အဖိုးထိုက္လွတဲ့ ဆင္ျခင္စရာတခုပါ။ ဒီလို ခံစားေနရခ်ိန္မွာ ကယ္တင္ရွင္ကို ေျမာ္ၾကည့္ပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ၿမဲၿမံတဲ့ အလင္းဟာ တေန႔မွာ ေတာက္ပလြန္းတဲ့ ေန႔လည္ခင္းလိုျဖစ္ၿပီး၊ ဘုန္းအသေရနဲ႔ ၾကြယ္ဝလာမယ္။ သင့္အထဲမွာ တည္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အလင္းဟာ ထာဝရေန႔ရက္ကာလရဲ႕ ေရာင္နီဦးလည္းျဖစ္တယ္။ “သင္တို႔တြင္ ေကာင္းေသာအမွဳကို ျပဳစ ျပဳေတာ္မူေသာသူသည္ ေယရႈခရစ္၏ ေန႔ရက္တိုင္ေအာင္ ၿပီးစီးလွ်က္ ျပဳေတာ္မူမည္။” (ဖိလိပိၸ ၁း၆)
ဆင္ျခင္ရန္ ။                 ။ သခင္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူတာက . . .  “ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘ၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ သူတပါးေရွ႕၌ သင္တို႔အလင္းကိုလင္းေစၾကေလာ့။” - မႆဲ ၅း၁၆။

Friday, July 3, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 09

အလင္းသည္ ေမွာင္မိုက္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ဆက္ဆံ ႏိုင္သနည္း။

          ကမာၻ ၁း ၁ - ၅                                                                   ၂ ေကာ ၆း ၁၄ - ၁၈။

ကမာၻေပၚမွာ အလင္းမရွိရင္ အသက္မရွင္ႏိုင္ပါ။ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးက “အကယ္စင္စစ္ အလင္းသည္ ခ်ိဳ၏၊ ေနေရာင္ျခည္ကိုျမင္၍ ေပ်ာ္ပါးစရာရွိ၏။” လို႔ ဆိုပါတယ္။ ( ေဒ ၁၁း ၇) ဧဝံေဂလိ အလင္းေရာင္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ အဖိုးထိုက္မွာပါ။ အဲဒီတရားအလင္းသာလွ်င္ စိတ္ဝိညာဥ္ လိုအပ္သမွ်ကို ျဖည့္စြမ္းေပးၿပီး၊ထာဝရနဲ႔ဆိုင္တဲ့အရာေတြကို ဖြင့္ျပေပးႏိုင္တယ္။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဝိညာဥ္အလင္းေပးတဲ့အခါ သားေတာ္ျမတ္ေယရႈခရစ္၌ ဘုရားသခင္ရဲ႕ဘုန္းေတာ္ကို ေတြ႔ျမင္လာရတယ္။ ေျမာ္လင့္ခ်က္မဲ့၊ ကယ္သူမဲ့ကာေပ်ာက္လြင့္ေနၿပီး၊ အျပစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းတယ္လို႔၊  ကိုယ္ကိုကိုယ္ ျမင္တတ္လာတယ္။ အဲဒီအခါ ဘုရားသခင္ ဘိသိက္ ေပးထားတဲ့သူ၊ “ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၎၊ သစၥာေတာ္ႏွင့္၎၊ ျပည့္စံုေသာသူ”  (ေယာ ၁း ၁၄) ေျမာ္ၾကည့္စရာအသက္အျဖစ္ ယဇ္ပူေဇာ္ေပးခဲ့သူ (ေယာ ၃း ၁၄ - ၁၆) ကယ္တင္ရွင္ကို ေတြ႔ျမင္လာတယ္။ ဒီေလာကရဲ႕ အလင္းျဖစ္တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ သခင္ေယရႈထံ ဧဝံေဂလိအလင္းအားျဖင့္ ဆြဲယူေတာ္မူတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကပါေစေသာ။
အလင္းနဲ႔အတူ ကြဲျပားမွဳပါလာေလ့ရွိတယ္။ အလင္းဟာ အေမွာင္နဲ႔ ဆက္ဆံလို႔ မရ။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားက အစအဦးကတည္းက ခြဲျခားထားၿပီျဖစ္လို႔ မေရာလိုက္ပါနဲ႔။ အလင္းရဲ႕သားဟာ ေမွာင္မိုက္သားနဲ႔ မိတ္မဖြဲ႕ရ၊ သူတို႔ိုအက်င့္၊ ခံယူခ်က္၊ မွားယြင္းမႈေတြကို လိုက္မက်င့္ရ။ ေန႔ရဲ႕သားဆိုတာ သမၼာသတိရွိတယ္။ ရိုးသားစြာ အစဥ္အၿမဲ ေစာင့္ေနမယ္။ သခင္ဘုရားရဲ႕ အမႈေတာ္ကို အားယူၿပီး၊ သစၥာရွိစြာလုပ္ေဆာင္ရမယ္။ အမ်ား လက္မခံႏိုင္ရင္ ေနပါေစ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေမွာင္မိုက္အက်င့္နဲ႔ ဆက္ဆံမွာ မဟုတ္ပါ။
သခင္ေယရႈရဲ႕စစ္မွန္တဲ့ အသင္းေတာ္ျဖစ္ရင္- မွားယြင္းတဲ့ အယူေတြ၊ ခံယူခ်က္ေတြ၊ အဲဒီအမွားေတြကို ေဟာေျပာသြန္သင္သူ (သို႔) အေလွ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ေနတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြ၊ အသင္းေတာ္ေတြနဲ႔ လြတ္လြတ္ကင္းကင္း သီးျခားေနေလ့ရွိတယ္။ ၾကားနားျခင္း၊ သြန္သင္ျခင္း၊ မိႆဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ျခင္းနဲ႔ စီရင္ဆံုးျဖတ္ရာမွာ၊ သမၼာတရားနဲ႔ မိစာၦအယူ၊ အလင္းနဲ႔ အေမွာင္ကို ေစ့ေစ့ပိုင္းျခားေလ့လာရမယ္။ ကမာၻတည္စကတည္းက ဘုရားသခင္ စည္းကမ္းထားတယ္ မဟုတ္လား။ ကပ္ကာလအဆံုးျဖစ္တဲ့ ယခုအခ်ိန္မွာ သခင္ဘုရားရဲ႕ အေစခံေတြ ေလးေလးစားစား လိုက္နာသင့္တယ္ မဟုတ္လား။
ဆင္ျခင္ရန္။     ။ သစၥာရွိတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ားဟာ “ဂိုဏ္းေပါင္းစံုလႈပ္ရွားမႈ” Ecumenical Movement ေမွာင္မိုက္ကို ဘယ္ေတာ့မွ ႏွစ္သက္လက္ခံဟန္ျပမွာ မဟုတ္ပါ။

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 08

အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္အၾကြင္းမဲ့ သိေတာ္မူ၏။

“အိုဘုရားသခင္၊ အကၽြႏ္ုပ္ကို စစ္ေၾကာ၍၊ အကၽြႏု္ပ္၏ႏွလံုးကို သိမွတ္ေတာ္မူပါ။” ဆာလံ  ၁၃၉း၂၃ ။ 
ကမာၻ ၄၂း၁-၈။                                                                        ဆာလံ  ၁၃၉ ။
ကယ္တင္ရွင္ကို သိကၽြမ္္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခါ ကိုယ္ေတာ္ကို လံုးဝမသိရေသးခင္ကတည္းက  ကိုယ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သိေနႏွင့္ၿပီဆိုတာသတိျပဳရပါမယ္။
“မစံုလင္ေသးေသာ အကၽြႏု္ပ္၏အလံုးအေထြးကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကည့္ရွဳ႕၍ျမင္ေတာ္မူၿပီ။ ထိုအရာတို႔ကိုျပဳျပင္၍ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိမွီကာလတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏စာရင္း၌ အကုန္အစဥ္မွတ္သားလွ်က္ရွိပါ၏။” (ဆာလံ  ၁၃၉း၁၆ )
ဒီေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနရာမရမွီကတည္းက ကိုယ္ေတာ့္ စိတ္ႏွလံုးေတာ္ထဲမွာ ေနရာရခဲ့ၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္နဲ႔ ရန္သူၿဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕သနားစရာ ရူးသြပ္မိုက္မဲမွဳေတြကို ကိုယ္ေတာ္ၿမင္ေတာ္မူခဲ့ၿပီ။ ဒါဟာ မ,စဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ႀကြမလာမွီက ေၿမာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘဝအေျခအေနပါ။
ကိုယ္ေတာ္ကို မရွာတတ္ခင္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လိုအပ္မွဳကို ကိုယ္ေတာ္ သိေနခဲ့တာကိုက နက္နဲတဲ့ ဘုရားေမတၱာေပၚလြင္လွပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္“ေကာင္းကင္ကလာတဲ့ ေယာသပ္”အျဖစ္ အၿမဲခြင့္လႊတ္ၿပီး၊ေက်းဇူးျပဳဖို႔ ၾကြလာေတာ္မူခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို “ညီေတာ္” မ်ားအျဖစ္- ခ်စ္ခဲ့၊ ၾကင္နာယုယခဲ့တယ္။ ယာကုပ္သားေတြလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က “ေယာသပ္”ကို ေမတၱာမရွိၾက။ မနာလိုစိတ္နဲ႔ရန္ရွာၾကတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ကေတာ့မကုန္ဆံုးႏိုင္တဲ့ ေမတၱာကိုခံစားရသူေတြအျဖစ္သာ ျမင္ေတာ္မူတယ္။ စားပြဲနားမွာရွိတဲ့ သားေတြကို ကိုယ္ေတာ္သိသလို၊ဝက္ေက်ာင္းေနရတဲ့ ေပ်ာက္ေသာသားကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္သိခဲ့တယ္။“သခင္ဘုရားသည္ မိမိလူတို႔ကို သိကၽြမ္းေတာ္မူ၏” ဆိုတဲ့ က်မ္းစကားလိုပါပဲ။ “အဘသည္သားတို႔ကို သနားစံုမက္သည္နည္းတူ …”ကိုယ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို စံုမက္ေတာ္မူပါတယ္။ ဆာလံ ၁၀၃း၁၃
ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္၊ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကီးမားမ်ားျပားလွတဲ့ အျပစ္ဒုစရိုက္ေတြကို နားလည္မိလာတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေရြးႏွဳတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို အံ့ဩမိတယ္။ ဆန္႔က်င္ခဲ့တုန္းက ကိုယ္ေတာ္ကို စိတ္ႏွလံုးထဲ ဝင္ခြင့္မေပး။ ေက်းဇူးစကားကိုလည္း မကိုးစားခဲ့။ ေမတၱာနဲ႔ ေခၚတာကို ပစ္ပယ္ကာပုန္ကန္ေနခဲ့တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မစြန္႔ပစ္ဘဲ၊ အစဥ္သည္းခံလွ်က္၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕စြာ ၾကြလာေတာ္မူခဲ့တယ္။ စိတ္ပ်က္စရာ၊ ဆိုးယုတ္တဲ့ အေျခအေနက ကယ္တင္ကာ ဘုရားမိသားစုထဲမွာ သားအျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္စရာပါ။ ကိုယ္ေတာ္ကို သိကၽြမ္းဖို႔ ရွာေဖြေနတုန္းမွာပဲ၊ ကိုယ္ေတာ္က အားလံုးကို သိထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္သာမသိခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ ဘယ္ေနရာ ေရာက္ေနမလဲ။ ေက်းဇူးေတာ္ဟာ ထပ္ခါထပ္ခါ ခ်ီးမြမ္းစရာေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ၾကြလာတဲ့ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာမည္ေတြကို ကိုယ္ေတာ္ ဝန္ခံေတာ္မူလိမ့္မယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းၾကစို႔။ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အေၾကာင္း အကုန္လံုး သိေနတယ္။ ဘုရားသခင္ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့တတ္ဘူး။
ဆင္ျခင္ရန္ ။ ။  ယခု ဘုရားသခင္ကို မသိလိုတဲ့သူကို ကိုယ္ေတာ္ၾကြလာတဲ့အခါ  “သင္တို႔ကို ငါအလ်ဥ္းမသိ” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါလိမ့္မယ္။

Wednesday, July 1, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 07

ေက်းဇူးေတာ္၌၎၊ သိကၽြမ္းျခင္း၌၎၊ ႀကီးပြားၾကေလာ့ - -

ဆာလံ  ၄၂။   ၂ေပ ၃း ၁၀ - ၁၈

“ေက်းဇူးေတာ္၌ ႀကီးပြားၾကေလာ့။” ေက်းဇူးတမ်ိဳးတည္း မဟုတ္ဘူး။ ရွိသမွ် ေက်းဇူးေတာ္ေတြမွာ ႀကီးပြားရမယ္။ အေရးႀကီးဆံုး ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္တဲ့ “ယံုၾကည္ျခင္း” မွာ ႀကီးပြားပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂတိေတာ္ေတြကို ယံုၾကည္သထက္ ပိုမို ယံုၾကည္စြဲလန္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းကို ရိုးရိုးသားသား တည္တည္ၾကည္ၾကည္ တိုးပြားပါေစ။
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာလည္း ႀကီးပြားပါ။ ေမတၱာစိတ္ တိုးပြားရင္း၊ အားႀကီးရင္း စိတ္ပါကိုယ္ေရာက္ခ်စ္ရင္း၊ ေျပာသမွ် ဆိုသမွ်၊ ေတြးသမွ်မွာ ေမတၱာနဲ႔ အလွဆင္ဖို႔ ဆုေတာင္းပါ။ ဒီလိုပဲ၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းမွာလည္း တိုးပြားပါ။ အနိမ့္ဆံုး ေနရာကိုသာ ရွာပါ။ ကိုယ္ ဘာမွ မဟုတ္ဖူးလို႔၊ တိုး၊ တိုး နားလည္လာပါေစ။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနဲ႔ ေအာက္ဖက္ ႀကီးပြားသလို၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ျခင္းနဲ႔ ဘုရားသခင္ထံပါး ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းရင္း အထက္ကိုလည္း ႀကီးပြားရပါမယ္။
ဝိညာဥ္ ႀကီးထြားတာကို ဒီေလာက္နဲ႔ ရပ္မထားပါနဲ႔။ ကယ္တင္ရွင္ သခင္ေယရႈခရစ္ကို သိကၽြမ္းျခင္းမွာလည္း ႀကီးပြားရဦးမယ္။ ကယ္တင္ရွင္ကို သိကၽြမ္းျခင္း မႀကီးပြားတဲ့သူဟာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားစြာ ဆံုးရႈံးသူျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ကို သိကၽြမ္းျခင္းမွာ တိုးပြားသူဟာ စစ္မွန္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ တိုးလာသူလည္း ျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို သိကၽြမ္းဖို႔ စိတ္မစြဲလန္းသူဟာ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဆင္းရဲေစတဲ့သူပဲ ျဖစ္တယ္။ တမန္ေတာ္ ေပါလုက . . “သခင္ေယရႈခရစ္ကို သိေသာ ပညာသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ျမတ္သည္ကို ေထာက္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ရႈံးေစေသာအရာကဲ့သို႔ ငါထင္မွတ္၏။” လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ( ဖိလိပၸိ ၃း ၈ - ၁၀)
ကဲ၊ သခင္ေယရႈကို သင္ ဘယ္ေလာက္ ခ်စ္သလဲ။ ကိုယ္ေတာ္ကို တကယ္ခ်စ္ရင္ ေရစီးေသာေခ်ာင္းကို ေတာင့္တတဲ့ သမင္ဒရယ္လို ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဝိညာဥ္ အာသာေျပေစတဲ့ သိကၽြမ္းျခင္းကို တငံုမွ် ေသာက္ၾကည့္ရံုနဲ႔ ပို ဆာငတ္ ေတာင့္တလာလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ေတာ္ေမတၱာကို နက္နက္နဲနဲ တမ္းတလာမယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာက . . . . . . .
“ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္နီးေစပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္ဘုရား” လို႔ အစဥ္ ေအာ္ဟစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ေတာ္ကို ေသာက္ေလေလ ထပ္ေသာက္ခ်င္ေလေလ ျဖစ္လာမယ္။ ကိုယ္ေတာ္အနားမွာ ရွိေနတာကို သိရတာဟာ ေကာင္းကင္ဘံုပါပဲ။ သင္ ႀကီးပြား ေနသလား။ ေရြ႕ေလ်ာ့ေနသလား။ ကားတိုင္နဲ႔ အစဥ္နီးဖို႔ရာ၊ ကိုယ္ေတာ္မစဖို႔ ဆုေတာင္းရင္း ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အဘိုးထိုက္လွတဲ့  ေမတၱာေတာ္ဟာ သင့္စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ စိမ့္ဝင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ပါေစေသာ။ အဲဒီအခါ သင္ႀကီးပြားဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ ဘယ္လို မ,စ မယ္ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ပါေလ။
ဆုေတာင္း။          ။ အသက္သခင္ ဘုရားရွင္၊ အသက္တာ ႀကီးပြားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ တန္ခိုးနဲ႔ ျပည့္ေစေတာ္မူပါ။