Sunday, November 13, 2016

Biblical Principles for MUSIC AND WORSHIP By Paul Chappell (Burmese)Dr. Paul Chappell
 ဓမၼသီခ်င္းနဲ႔ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း
အသင္းေတာ္ဟာ ekklesia – a called out assembly ေခၚထုတ္ထားတဲ့ အစုအေဝးျဖစ္တာေၾကာင့္ ဓမၼေတး church music ဟာ ဝိညာဥ္သေဘာရွိရမယ္၊ သန္႔ရွင္းရပါမယ္။

အႀကိဳက္က မတူတတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က ဂီတသမားရဲ႕အႀကိဳက္ ရွိသလို၊ တခ်ိဳ႕က နားေထာင္သူအႀကိဳက္၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဆူညံေအာ္ဟစ္ရံု joyful noisemaker သက္သက္ပါ။ အႀကိဳက္ကလည္း က်မ္းစာနဲ႔ ညီဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။  လုပ္ေဆာင္သမွ်ဟာ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႔ ျဖစ္ရပါမယ္။ (၁ ေကာ ၁၀း ၃၁)
The Principles
အမ်ားအားျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းေတြက အလုပ္လုပ္ရင္ က်မ္းစာနဲ႔ ညီဖို႔ သတိထားတတ္ေပမယ့္ ဓမၼသီခ်င္း အပါအဝင္ တခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာေတြမွာ ခံယူပံုေလးေတြ ကြာတတ္တယ္။ အခု Principles ေတြဟာ အတိအက်ႀကီး လိုက္နာဖို႔ မဟုတ္ဘဲ သင္ယူမိတာကို ျပန္လည္ ေဝမွ်ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ က်မ္းစာနဲ႔ ညီသလို၊ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
1.   ဝတ္ျပဳျခင္းနဲ႔ ဧဝံေဂလိမွာ တရားေဒသနာ Preaching ကသာ အဓိက ျဖစ္တယ္။
ကယ္တင္ျခင္းကို သီခ်င္းဖြဲ႕ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ ဓမၼေဟာင္းေရာ၊ ဓမၼသစ္မွာပါ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေဟာေျပာျခင္းက အဓိကက်ပါတယ္။ - ၁ ေကာ ၁း ၂၁။
2.   ဓမၼသီခ်င္းဟာ ဘုရားနဲ႔ သန္႔ရွင္းျခင္းကို reflect ေရာင္ျပန္ဟပ္ရမယ္။
ေခရုဗိမ္ ေကာင္းကင္တမန္ေတြက ဘုရားသခင္ သန္႔ရွင္းတယ္လို႔ ေကာင္းကင္မွာ ေႄကြးေၾကာ္ၾကတယ္။ ေဟရွာယ (၆း ၃) ဗ်ာဒိတ္က်မ္းမွာလည္း သန္႔ရွင္းသူေတြက ေရြးႏႈတ္ျခင္းနဲ႔ သန္႔ရွင္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း သီဆိုၾကတယ္။ (ဗ်ာဒိတ္ ၅း ၈- ၁၄) သန္႔ရွင္းျခင္းကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး အႀကိဳက္မတူတာပါလို႔ မေျပာသင့္ပါ။ အႀကိဳက္ဆိုတာ မွားေနႏိုင္ပါတယ္။ လူတေယာက္က အၾကမ္းဖက္တာကို ႀကိဳက္ေနႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အၾကမ္းဖက္တာဟာ က်မ္းစာအရ လြဲမွားတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြ ဆိုေနတာနဲ႔ပဲ ႀကိဳက္လိုက္တာဟာ မစဥ္းစားရာ ေရာက္ပါတယ္။ ၁ ေပ ၁း ၁၄- ၁၆။
3.   တရားစကားကို အလြန္အကြ်ံ တင္ဆက္တာ Over Contextualizing ဟာ အႏၱရာယ္ ရွိပါတယ္။
တရားစကား ၾကားေစခ်င္၊ နားလည္ေစခ်င္တာ သဘာဝပါ။ တင္ဆက္ပံု Contextualization ကေတာ့ တရားစကားကို ထုတ္ပိုးတဲ့ Package ပါ။ ဒါေပမယ့္ အထုတ္အပိုးကို သိပ္ဦးစားေပးတဲ့အခါ အထဲက တရားက အားေလ်ာ့ တတ္တယ္။ တခါတရံဆိုရင္ အထုပ္က သိပ္ေကာင္းလြန္းေနၿပီး၊ အထဲမွာ ဘာမွမပါတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္တယ္။  အကာနဲ႔ အႏွစ္ကို ခ်ိန္ၫွိတတ္ဖို႔ လိုတယ္။

အသင္းေတာ္ေတြမွာ ေခတ္ေပၚဓမၼေတးေတြကို ဆိုတတ္တယ္။ အဓိကကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ပါဖို႔ပါပဲ။ ေနာက္ဆံုးေပၚ beats ေတြကို တီးခတ္ၿပီး လူ႔အႀကိဳက္ပဲ လိုက္ေနၿပီး၊ ဘုရားအႀကိဳက္ မပါဘဲ ျဖစ္ေနရင္ မေကာင္းပါဘူး။ “မတည္ၾကည္ေသာသူတို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာ မေပါင္းေဖၚႏွင့္။” (သုတၱံ ၂၄း ၂၁) “meddle not with them that are given to change”. – Proverbs 24; 21. ဆိုတဲ့ က်မ္းခ်က္က ဆင္ျခင္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲ Change ဆိုတာ ရွိစၿမဲပါ။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလဲရတာက အဆင္အျပင္ေၾကာင့္ဆိုၿပီး တရားက ေမွးမွိန္ေနတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဆာလံ ၂၉း ၂၊ ၁ ေကာ ၉း ၁၉- ၂၃။
4.   ဓမၼသီခ်င္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ဝတ္ျပဳဖို႔၊ ခ်ီးမြမ္းဖို႔၊ ဝမ္းေျမာက္ဖို႔၊ ဆက္ကပ္ဖို႔၊ တည္ေဆာက္ဖို႔၊ ဧဝံေဂလိနဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္း ခိုင္ၿမဲဖို႔အတြက္သာ ျဖစ္တယ္။
ဝတ္ျပဳရာမွာ သီခ်င္းဟာ ပါစၿမဲပါ။ ဒါဝိဒ္က သီခ်င္းသည္ေတြ ခန္႔ထားတယ္။  (၅ရာ ၉း ၃၃၊ ၁၅း ၁၆)။ သီခ်င္းသည္ ၄,၀၀၀ ထဲမွာ အာသပ္ကို သီခ်င္းဆရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။ (၅ရာ ၆း ၃၁၊ ၃၉)

ဂီတဟာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး entertainment သက္သက္ပါ။ ဓမၼသီခ်င္းက ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ မဟုတ္ဘူး။ က်မ္းစာကေျပာတဲ့ ဓမၼသီခ်င္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက ……

Worship ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ဖို႔ - ၆ ရာ ၂၉း ၂၈။

Thanksgiving ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းဖို႔ - ဆာလံ ၁၄၇း ၇။

Rejoicing ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းဖို႔ - ဆာလံ ၉၈း ၄- ၅။

Consecration ဆက္ကပ္ဖို႔ - ဆာလံ ၁၁၁း ၁။

Edification တည္ေဆာက္ဖို႔ - ေကာေလာသဲ ၃း ၁၆။

Evangelism ဧဝံေဂလိအတြက္ - ဆာလံ ၄၀း ၃။

Preservation of the faith ယံုၾကည္ျခင္း ခိုင္ခန္႔ဖို႔ - ဆာလံ ၁၄၅း ၄- ၅။

5.   က်မ္းစာအရ Psalms ဆာလံသီခ်င္း၊ Hymns ဓမၼသီခ်င္းနဲ႔ spiritual songs ( ဓမၼေတး ) ေတြကို ဦးစားေပး သင့္တယ္။
Bible Truth Music ကို တည္ေထာင္သူ Dr. Byron Foxx က “We should sing to God, for God, and about God.” - ဘုရားထံ၊ ဘုရားအတြက္၊ ဘုရားအေၾကာင္း သီခ်င္းဆိုရမယ္လို႔ ေျပာဖူးပါတယ္။ Doctrine ခံယူခ်က္ေရာ၊ melody သံစဥ္ပါ ရည္ရွည္ခံတဲ့ သီခ်င္းေတြ သံုးၾကရပါမယ္။ - ဧဖက္ ၅း ၁၉။
6.   Hymn ဓမၼသီခ်င္းေတြဟာ ဘုရားကို က်မ္းစာနဲ႔အညီ Celebrate ခ်ီးေျမွာက္ေနတာ ျဖစ္တယ္။
ဧဖက္ ၅း ၁၉ မွာ ေျပာတဲ့ “Psalms” ဆာလံဆိုတာက ရွင္းပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ ပထမရာစုရဲ႕ Hymns နဲ႔ Spiritual songs ဆိုတာက သတ္မွတ္ရ ခက္တယ္။ Hymns ဓမၼသီခ်င္းက  ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ attributes နဲ႔ အမႈေတာ္ works ကို အဓိက ခ်ီးမြမ္းတယ္။ Hymns က အသစ္ရယ္၊ အေဟာင္းရယ္ မဆိုလိုပါ။ ဥပမာ “Consider Christ” ဟာ Hymn ျဖစ္ၿပီး၊ “Make a Difference” ဟာ Spiritual song ျဖစ္ပါတယ္။

Reformation ေခတ္က hymns အမ်ားစုဟာ က်မ္းစကားေတြကို ေရးတာ ျဖစ္တယ္။ Isaac Watts က ဓမၼသစ္ doctrine ကို အေျခခံတယ္။ Wesley ညီအကိုက က်မ္းစကားကို အေျခခံတဲ့ hymns ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ ေရးတယ္။

Traditional Hymns နဲ႔ Gospel songs ေတြကို သံုရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္။ တစ္က Doctrine ေကာင္းေတြကို သင္ေပးတယ္။ ႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သားစဥ္ေျမးဆက္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၿပီးသား ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ဆာလံ ၁၀၄း ၃၃- ၃၄။
7.   ဓမၼသီခ်င္းဟာ melodies သံစဥ္နဲ႔ စည္းခ်က္ rhythms မွာ ဘုရားရဲ႕ စည္းစနစ္က်မႈ orderliness ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနရမယ္။
အေသြးအသားကို ဆူေစတဲ့ ယိမ္းႏြဲ႔ေစတဲ့ သီခ်င္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ရမယ္။ သံစဥ္က ဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ေစၿပီး ဝိညာဥ္သေဘာနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေစရမယ္။ rhythm နဲ႔ harmonies ပံ့ပိုးထားတဲ့ dominant (သံမွန္) သံစဥ္ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒီအေၾကာင္းက သိပ္က်ယ္ျပန္႔လြန္းေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႔ ပိုင္းျခားဖို႔ လိုတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေစရမယ္။ ၁ ေကာ ၁၄း ၄၀၊ ဧဖက္ ၅း ၁၉။
8.   CCM ေခတ္ေပၚဓမၼေတးဟာ က်မ္းစာ သြန္သင္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ သီးျခားရပ္တည္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ေနတယ္။
အသင္းေတာ္ကို ေခၚထုတ္ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလာကနဲ႔ bridge ေပါင္းကူးဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ Stand out ရပ္ျပဖို႔ ျဖစ္တယ္။ blend in ေရာေႏွာဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ၁ ေကာ ၆း ၁၇။
9.   ဓမၼေတးဟာ ဘုရားဘုန္းေတာ္အတြက္သာ ျဖစ္တယ္။ ေလာကီဆန္ရင္ လူ နာမည္ႀကီးဖို႔ ျဖစ္ေနမယ္။
Rock and Roll နဲ႔ Jazz ဟာ ဓမၼေတးမွာ လက္မခံႏိုင္စရာ ျဖစ္တယ္။ သံစဥ္နဲ႔ rhythm ဟာ စာသားနဲ႔အတူ သတင္းစကားကို သယ္ေဆာင္တယ္။ တခ်ိဳ႕သီခ်င္းက ဘုရားကို ကိုးကြယ္တာ မွန္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕သီခ်င္းေတြက အေသြးအသားကို ဦးစားေပးေနတယ္။ အာရုန္ ဦးေဆာင္ၿပီးး ႏြားသူငယ္ကို ကိုးကြယ္တဲ့အခါမွာ သီခ်င္းဆို၊ ကခုန္ၾကသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ထြက္ ၃၂း ၁၈- ၁၉။
10.သီခ်င္းအသစ္ေတြလည္း ေကာင္းတတ္ပါတယ္။
က်မ္းစာနဲ႔ညီရင္ သီခ်င္းအသစ္လည္း ေကာင္းတတ္ပါတယ္။ က်မ္စာကလည္း အသစ္ေသာ သီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့လို႔ မၾကာခဏ အားေပးတတ္တယ္။ အသစ္ေသာ သီခ်င္းဆိုတာ ပံုစံသစ္၊ အဖြဲ႕အႏြဲ႕သစ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ သီခ်င္းအသစ္ဆိုရင္ စာသားကို လူေတြ ပံုၿပီး အာရံုစိုက္တတ္ၾကတယ္။

မရင္းႏွီးတဲ့ သီခ်င္းထက္ ရင္းႏွီးၿပီးသား သီခ်င္းကို သံုးတာ ပိုေကာင္းတတ္တာလည္း သတိျပဳရမယ္။ အသစ္ကို ရုတ္တရက္ မႀကိဳက္တတ္တာ သဘာဝပါ။ စာသားက က်မ္းစာနဲ႔ ညီေပမယ့္လည္း ရုတ္တရက္ မႀကိဳက္တတ္ပဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း နားလည္ေပးတတ္ရပါမယ္။ ေရာမ ၁၂း ၁၀။ ဆာလံ ၃၃း၃။ ဆာလံ ၁၄၉း ၁။
11.ခံယူခ်က္မတူတဲ့သူ ေရးတဲ့သီခ်င္းကို သံုးတာဟာ သူနဲ႔ လက္တြဲတာ မဟုတ္ဘူး။ တူညီခ်က္ကို ေထာက္ျပတာ ျဖစ္တယ္။ Not association but identification
သီခ်င္းပံုစံအရျဖစ္ေစ၊ ေလာကီဆန္တဲ့ လတ္တေလာ အျဖစ္အပ်က္တခုကို ကိုယ္စားျပဳေနရင္ျဖစ္ေစ ဒီသီခ်င္းမ်ိဳးကို မသံုးသင့္ဘူး။ ဆိုမိရင္လည္း ေနာက္မဆိုေတာ့ဘူး။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဆိုတဲ့အဆိုေတာ္ နာမည္သိပ္မရွိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္အထိ ၅ ႏွစ္ (သို႔) ၇ ႏွစ္ေလာက္ ေစာင့္ၿပီးမွ သံုးတဲ့သူလည္း ရွိတယ္။ သတိထားၿပီး သံုးတတ္ဖို႔ လိုတယ္။

သီခ်င္းေကာင္းကို ေလာကီဆန္တဲ့သူ ဆိုတာလည္း ရွိတတ္တယ္။ ေလာကီအဆိုေတာ္က “O Holy Night” နဲ႔ “Amazing Grace” သီခ်င္းေတြကို ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ သူတို႔ေၾကာင့္ေတာ့ သီခ်င္းကို မျပစ္ပယ္သင့္ဘူး။

တခါ ခံယူခ်က္မတူတဲ့သူက ေရးေပမယ့္ သူ႔ခံယူခ်က္ကို ဘာမွမဆြဲတဲ့ သီခ်င္းမ်ိဳးေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။

ဥပမာ၊ Bill Gaither ရဲ႕ “Because He Lives” သီခ်င္းဟာ သိပ္ေကာင္းတယ္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း ေျမာ္လင့္ျခင္းေတြ ေပးတယ္။ Bill Gaither ကို Conservative pastors ေတြ သိပ္မႀကိဳက္ေပမယ့္ သူ႔သီခ်င္းကိုေတာ့ သံုးၾကပါတယ္။ (The Longer I serve Him နဲ႔ Sinner Saved by Grace စတဲ့ Bill Gaither ရဲ႕ သီခ်င္းေတြဟာ ေကာင္းပါတယ္။) ခံယူခ်က္လြဲေနေပမယ့္ သီခ်င္းထဲမွာ အဲဒီခံယူခ်က္မပါရင္ သံုးႏိုင္ပါတယ္။

“The Savior Is Waiting” သီခ်င္းဟာ Ralph Carmichael ေရးတာလို႔ သိရပါတယ္။ Carmichael ဟာ “Love Is Surrender”  သီခ်င္းကို ေရးတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသီခ်င္းက Carpenter အဖြဲ႕ ဆိုေတာ့ နာမည္ႀကီးသြားတယ္။ the Carpenters အဖြဲ႕က ၁၉၆၀ ႏွစ္ေတြကေန ၁၉၈၀ ႏွစ္ေတြအထိ နာမည္ႀကီးတဲ့အဖြဲ႕ ျဖစ္တယ္။ “Love Is Surrender” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို မႀကိဳက္ေပမယ့္၊ “The Savior Is Waiting” သီခ်င္းကိုေတာ့ မဆိုဘဲ မေနႏိုင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီသီခ်င္းကို Ralph Carmichael နဲ႔ the Carpenters တို႔နဲ႔ ပါတ္သက္တာကို လူေတြ သိပ္မသိၾကေတာ့ဘူး။ ဒါက idea ပါ။

တခ်ိဳ႕ကလည္း Fundamental ေတြ ေရးတဲ့ သီခ်င္းပဲ ဆိုရမယ္လို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ Fundamental ထဲမွာပဲ ဘယ္ဟာ ေကာင္းတယ္၊ ဘယ္ဟာ မေကာင္းဘူး ေျပာဖို႔ ပံုေသနည္း မရွိပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပ္ႀကိဳက္တဲ့ သီခ်င္းတခ်ိဳ႕ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဘာမွမဆိုင္သူေတြ ေရးခဲ့တာပါ။ (Holy, Holy, Holy သီခ်င္းဟာ ရိုးမင္း ကက္သိုလစ္တေယာက္ ေရးတာပါ။ Blessed Assurance ဟာ မက္သဒစ္ စစ္စစ္ တေယာက္ ေရးတာပါ။ Amazing Grace က အဂၤလီကန္ သင္းအုပ္တေယာက္ ေရးတာပါ။) မက္သဒစ္ေရးတဲ့ သီခ်င္းေတြ ဆိုေပမယ့္ လူက ႏွစ္ျခင္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါေသးတယ္။ ၂ ေကာ ၆း ၁၄။
12.သီခ်င္းေရးဆရာ တေယာက္ရဲ႕ သီခ်င္းတပုဒ္ကို သံုးတာနဲ႔ သူ႔သီခ်င္းအားလံုးကို ေထာက္ခံရာ မေရာက္ဘူး။
“It Is Well with My Soul” သီခ်င္းေရးတဲ့ Horatio Spafford ဟာ အဲဒီသီခ်င္း ေရးတုန္းက သူက ပရက္စ္ ဘက္တီးရီးယန္းပါ။ ေနာက္ႏွစ္ေတြၾကာေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ Messianic အုပ္စုတစုကို ေထာင္တယ္။ မိသားစုနဲ႔ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ကို ေျပာင္းၿပီး utopian အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္တယ္။ Universalist တေယာက္ျဖစ္လို႔ ထာဝရ တရားစီရင္ျခင္းနဲ႔ ငရဲအပါအဝင္ က်မ္းစာရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ေတြကို ျငင္းပယ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ “It Is Well with My Soul” သီခ်င္းကို ဆိုတာဟာ သူ႔ရဲ႕ ပရက္စ္ဘက္တီးရီးယန္း၊ Universalist တေယာက္ ဆိုတာကို အားေပးရာ မေရာက္ဘူး။ ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းရင္း ယံုၾကည္ျခင္းကို အားေပးရံုသာ ျဖစ္တယ္။

လူတေယာက္ရဲ႕ စကားကို ကိုးကားရင္လည္း သူေျပာခဲ့သမွ် စကားအားလံုးကို ေထာက္ခံရာ မေရာက္ပါဘူး။
13.ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ခံစားသီဆိုတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဟန္ေဆာင္တာ၊ ပိုပိုကဲကဲ လုပ္တာေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။
ေလာကီအဆိုေတာ္ေတြရဲ႕ ဆိုပံုဟန္ပန္ေတြကို အတုခိုးဆိုေနတာနဲ႔ ဘုရားကို မိတ္ဖြဲ႕ဆိုေနတာဟာ မတူပါဘူး။ ၂ ရာ ၆း ၁၆။ ဘုရားအႀကိဳက္ထက္ လူႀကိဳက္ဖို႔အတြက္ ဂီတကို အေလွ်ာ့ေပးစရာ မလိုပါဘူး။ သိပ္ၿပီး စည္းကမ္းႀကီးၿပီး ဖါရိရွဲလို ခံယူေနဖို႔လည္း မေကာင္းဘူး။ ေရာမ ၁၄း ၃။
14.သင္းအုပ္က သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပမႈကို ခံယူရပါမယ္။
ႏွစ္ျခင္းေတြက ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပမႈအတိုင္း အသင္းေတာ္သြားရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ သင္းအုပ္ဆရာ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ အႀကိဳက္ေတာ့ မတူႏိုင္ဘူး။အသင္းေတာ္ တပါးနဲ႔တပါး သီခ်င္း ဆိုေလ့ရွိတာခ်င္း မတူႏိုင္ဘူး။ ေနရာ ေဒသနဲ႔ တျခားအခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ သီခ်င္းသဘာဝ ကြဲျပားႏိုင္တယ္။ တေန႔မွာေတာ့ သင္းအုပ္ဆရာဟာ သူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အသင္းေတာ္ရဲ႕ သီခ်င္းေတြအတြက္ သခင္ဘုရားေရွ႕မွာ အစစ္ခံရလိမ့္မယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပမႈကို ခံယူမႈနဲ႔ က်မ္းစာနဲ႔ ညီ,မညီ စတာေတြ အစစ္ခံရမယ္။ တမန္ ၂၀း ၂၈။
15.မတူတဲ့ေနရာေလးေတြ ရွိတတ္ေပမယ့္ ၾသဝါဒမွန္မယ္၊ ခရစ္ေတာ္ကို ဦးထိပ္ထားတဲ့ သီခ်င္းေတြကို ဦးစားေပးရမယ္။
အခုေျပာတဲ့အတိုင္း အားလံုးခံယူရမယ္လို႔ မေျပာလိုဘူး။ ဒါေပမယ့္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ အဓိကဟာ ဧဝံေဂလိပါ။ သီခ်င္းမဟုတ္ဘူး ဆိုတာ သတိျပဳရပါမယ္။ မႆဲ ၂၈း ၁၉- ၂၀။

သင္းအုပ္တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ မတူႏိုင္ဘူး။ အားႀကီးသူ ရွိမယ္။ အားနည္းသူလည္း ရွိမယ္။ ဂီတကလည္း ျငင္းခံုစရာေတြ မ်ားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေသးအမႊားေတြကို ထားၿပီး တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ အသင့္အတင့္ ေနတတ္ရမယ္။ ေရာမ ၁၄း ၁၀၊ ၁၇- ၁၉။

သီခ်င္းအေၾကာင္းေျပာရာမွာ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ အျပစ္ရွာေနၾကတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားဘုန္းထင္ရွားဖို႔သာ ဦးစားေပးၾကရမယ္။
နိဂံုး
ခရစ္ေတာ္အတြက္သာ အဓိကျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ့္အသင္းေတာ္ႀကီးလာဖို႔ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ အခုအခ်က္အလက္ေတြက အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ပါတယ္။

သီခ်င္းကလည္း မွန္ဖို႔ လိုသလို၊ တဖက္ကလည္း ေမတၱာမပ်က္ သေဘာထားႀကီးႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ က်မ္းစာအရကေတာ့ ယံုၾကည္သူဟာ ဝိညာဥ္သေဘာနဲ႔ အသက္ရွင္ရမယ္။ ဝိညာဥ္သေဘာရွိတဲ့ သီခ်င္းေတြ ဆိုရမွာပါပဲ။ အသက္တာမွာ ဘုရားအတူရွိေၾကာင္း ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။  ဧဖက္ ၅း ၁၈- ၁၉။

Thursday, August 25, 2016

One More Night With the Frogs by Hugh Pyle

ဖါးမ်ားနဲ႔ ေနာက္တည
One More Night With the Frogs
by Hugh Pyle


“ေမာေရွကလည္း ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္အိမ္မ်ားမွ ဘားတို႔ကို ပယ္ရွင္းဖ်က္ဆီး၍၊ ျမစ္၌သာ ေနေစျခင္းငွါ၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ကၽြန္မ်ား၊ လူမ်ားအဘို႔ အကၽြႏ္ုပ္ ေတာင္းပန္ရေသာအခ်ိန္ကို ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူပါ ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ နက္ျဖန္ေန႔ ေတာင္းပန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊” - ထြက္ေျမာက္ရာ ၈း ၉- ၁၀။
ေနရာတကာမွာ ဖါးေတြ။ အိပ္ယာထဲမွာ ဖါးေတြ။ မီးဖိုထဲမွာလည္း ဖါးေတြ။ ဧည့္ခန္းထဲမွာ ဖါးေတြ။ ေပါင္းအိုးထဲမွာ ဖါးေတြ။ မုန္႔ႏွဲတဲ့ ခြက္ေတြထဲမွာ ဖါးေတြ။ “မလႊတ္ဘူးဟု ျငင္းလွ်င္၊ သင္၏ျပည္တေလွ်ာက္လံုးကို ဘားတို႔ျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ဦးမည္။” (ထြက္ ၈း ၂) ဘုရားသခင္က သူ႔စကားအတိုင္း အလုပ္လုပ္တယ္။ အီဂ်စ္အမ်ိဳးသမီးက သူ႔မုန္႔အိုးကို ဖြင့္လိုက္တဲ့အခါ ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္ၿပီး ဖါးေတြ ထြက္လာတယ္။ အိပ္မလို႔ အိပ္ယာခင္းကို ဆြဲလိုက္တဲ့သူက အိပ္ယာေအာက္မွာ ဖါးေတြ အျပည့္ျဖစ္ေနၿပီ။ အကၤ်ီအိပ္ကပ္ထဲ လက္ႏႈိက္တဲ့သူက အိပ္ထဲမွာ ဖါးေတြ ျပည့္ေနၿပီ။ အီဂ်စ္ကေလးေတြ ေက်ာင္းသြားေတာ့ လမ္းမွာ ဖါးေတြကို ေျခေထာက္နဲ႔ ကန္က်။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ရြ႕ံနဲ႔ ေပါက္တမ္း မကစားဘဲ ဖါးနဲ႔ ေပါက္တမ္း ကစားၾကတယ္။ နန္းေတာ္ထဲမွာ ဖါး။ တဲစုတ္ေလးမွာ လည္း ဖါး။ ဖါးကေလး၊ ဖါးႀကီး အစံုပါပဲ။ ဖါးေအာ္သံေတြက နားပင္းလုပါပဲ။ အိမ္ထဲမွာ ဖါး၊ ၿခံထဲမွာ ဖါး။ျမစ္ထဲက တက္လာတဲ့ ဖါးေတြဟာ ေတာင္လို ပံုေနၿပီး ၫွီေစာ္နံေနၿပီ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဖါေရာဘုရင္ ဒဏ္မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။ေမာေရွကို ေခၚတယ္။ “ထာဝရဘုရားသည္ ဘားတို႔ကို ငါႏွင့္ ငါ့လူတို႔ထံမွ ပယ္ရွားေတာ္မူမည္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ေလာ့။ ဣသေရလလူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္ရေသာအခြင့္ကို ငါေပးမည္ဟု ဆို၏။”
ေမာေရွ ေပ်ာ္မွာေပါ့။ ဖါေရာဘုရင္ စိတ္ေျပာင္းၿပီကိုး။ ေျပာင္းလဲၿပီေပါ့။ ဖ်က္ဆီးဖို႔ အခ်ိန္ ေျပာပါဆိုေတာ့ "To morrow!" မနက္ျဖန္ တဲ့။ နားမလည္ႏိုင္စရာပဲ။ သူ႔အစားအေသာက္ထဲမွာ ဖါးေတြ။ အိပ္ယာမွာ ဖါးေတြ။ အဝတ္အစား ေတြထဲမွာ ဖါးေတြ။ တအိမ္လံုးမွာ ဖါးေတြ။ ဘုရားသခင္က ဖါးေတြ ရွင္းေပးေတာ့မယ္။ ဖါေရာမင္းက ေျပာလာတယ္။ “မနက္ျဖန္”။ ဒီတညေတာ့ ဖါးေတြနဲ႔ ေနခ်င္ေသးတယ္ေပါ့။ ဘာလို႔မ်ား ဖါးေတြနဲ႔ ေနာက္ထပ္တည ေနခ်င္ပါလိမ့္။
ဖါေရာဘုရင္က “မနက္ျဖန္” တဲ့။ ဘုရားဝိညာဥ္ေတာ္ကေတာ့ “ယေန႔တြင္ သင္တို႔သည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ အသံကို ၾကားလွ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ခိုင္မာေသာ စိတ္ႏွလံုး မရွိၾကႏွင့္။” - ေဟၿဗဲ ၃း ၇- ၈။ ဖါေရာဘုရင္က , "To morrow." “မနက္ျဖန္”။ ဝိညာဥ္ေတာ္က "To day!" ဒီေန႔။
“မနက္ျဖန္” ဆိုတာ လူအမ်ားစု ေျပာတတ္တဲ့ စကားပဲ။
ဆက္ကပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ကိုယ့္ကို အဖိုးအခေပးၿပီး ေရြးဝယ္ထားတယ္။ (၁ေကာ ၆း ၂၀) လူက ဘုရားအတြက္ အရိုးသားဆံုး ေပးလွဴႏိုင္တဲ့အရာဟာ ဆက္ကပ္မႈ၊ ဝိညာဥ္ေတာ္နဲ႔ ျပည့္ဝမႈပဲ။ ဆက္ကပ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မနက္ျဖန္မွ။ မနက္ျဖန္လို႔ပဲ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ မေအာင္ျမင္တဲ့ အသက္တာမွာ ဖါးေတြနဲ႔ ေနာက္တည ေနခ်င္ၾကတယ္။
ဘုရားနဲ႔ေဝးေနသူကို ေျပာၾကည့္ပါ။ သူ ဝန္ခံမွာပါ။ “ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ။ လုပ္ရမွာေပါ့။ ဘုရားနဲ႔ ေဝးကတည္းက ဘဝမွာ ဒုကၡေတြပဲ ႀကံဳေနတာ။ ဒီဘဝကို စိတ္ပ်က္ေနပါၿပီ။ လူက မက်န္းမာေတာ့ဘူး။ စိတ္ညစ္ေနၿပီ။ ျပႆနာေတြပဲ ႀကံဳေနရတယ္။ အရင္လို မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သြားၿပီ။ ဘုရားထံ လွည့္ျပန္ရမယ္။” ဒီစကားၾကားရင္ တယ္ဟုတ္ပါလား ေတြးမိမယ္။ “ကဲ၊ အခု ဒူးေထာက္ ဆုေတာင္းရေအာင္” ဆိုရင္ေတာ့၊ သူက သူ႔ဇာတိအလိုဆႏၵ ဖါးေတြနဲ႔ ေနာက္တည ေနခ်င္ဦးမွာပါ။ ေလာက အေပးအယူ ဖါးေတြနဲ႔ ေနာက္တည ေနခ်င္ဦးမွာပါ။
နယူးေယာ့ၿမိဳ႕က ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္ေလးတေယာက္ကို ေျမေအာက္ မိလႅာပိုက္ခန္းထဲမွာ ေနတာ ေတြ႕ၾကရတယ္။ အေဖနဲ႔ အဆင္မေျပဘူး။ အိမ္မွာ မေနခ်င္ေတာ့ဘူး။ မသံုးတာၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ မိလႅာပိုက္ခန္းထဲမွာ လာေနတယ္။ ၂ ပတ္ၾကာမွ ေမြ႕ယာအစုတ္ေပၚမွာ အိပ္ေနတဲ့ သူ႔ကို ရဲက ေတြ႕တယ္။ မိလႅာခန္းထဲက ႂကြက္ေတြၾကားမွာ ေရနံဆီမီးဖိုအစုတ္ကေလးနဲ႔ ခ်က္ျပဳဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ၂ ပတ္ ရွိၿပီ။ သူ႔ကို ရဲ႕ အိမ္ျပန္ပို႔ေတာ့ သူ႔အေဖက “ဘာျဖစ္လဲကြာ။ အေဖ ခြင့္လႊတ္ပါတယ္။ မနက္ျဖန္က်ရင္ အိမ္ ျပန္လာခဲ့ေပါ့။” တဲ့။
အသက္တာ လဲက်တဲ့သူေတြလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ဘုရားသခင္က ျပန္လာေစခ်င္ၿပီ။ ေလာက အညစ္အေၾကးေတြထဲမွာ ဆက္ေနခ်င္ေသးတယ္။ အခု ျပန္လာဖို႔ လိုတယ္။ “ကိုယ္အျပစ္တို႔ကို ေဖၚျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႔အျပစ္ရွိသမွ်ကို လႊတ္၍၊ ဒုစရိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္၎၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားႏွင့္၎ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။” (၁ေယာ ၁း ၉)
ဘာေၾကာင့္ သခင္ေယရႈထံ မလာသလဲ? ခြင့္လႊတ္မယ္။ အျပစ္ဝန္ထုပ္ ပင္ပန္းတာေတြ အနားရေစမယ္။ ကယ္တင္မယ္ ဆိုေပမယ့္ လူက မနက္ျဖန္မွ လာမယ္။
“မနက္ျဖန္” ဆိုတဲ့ စကား လုကာ အခန္းႀကီး ၉ မွာ သခင္ေယရႈ ၃ ခါ ၾကားခဲ့ရတယ္။ လူတေယာက္က “သခင္ ကိုယ္ေတာ္ႂကြေတာ္မူရာ အရပ္ရပ္သို႔ အကၽြႏ္ုပ္ လိုက္ပါမည္။” လို႔ ေလွ်ာက္တယ္။ ေကာင္းလိုက္တဲ့ ဂတိပဲ။ ဒါေပမယ့္ သခင္ေယရႈက “ေျမေခြးသည္ ေျမတြင္း ရွိ၏။ မိုးေကာင္းကင္၌ က်င္လည္ေသာ ငွက္သည္ နားေနရာ အရပ္ရွိ၏။ လူသားမူကား ေခါင္းခ်ရာမွ် မရွိ။” လို႔ ေျပာျပတဲ့အခါ ဘာမွ ဆက္မၾကားရေတာ့ဘူး။ ဆက္ကပ္မႈဆိုတာကို နားမလည္ခဲ့ဘဲ ေျပာတာကိုး။ အဲဒီေတာ့ အိမ္မွာ ဖါးေတြနဲ႔ ေနာက္တည ဆက္ေနေတာ့မွာေပါ့။
ေနာက္တေယာက္ကို “ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ေလာ့” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူတယ္။ (အငယ္ ၅၉) ဒါေပမယ့္ သူက “သခင္၊ အကၽြႏ္ုပ္အဘကို ေရွးဦးစြာ သြား၍ သၿဂၤဳိဟ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူပါ။” ေရွးဦးစြာတဲ့။ သူ႔ကိစၥကို အရင္ ဦးစားေပးတာပါ။ အေဖေသလို႔ သၿဂၤဳိဟ္တာက ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားကို ဦးစားေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အထင္ေတာ့ သူ႔အေဖက မေသေသးပါဘူး။ လူအမ်ားစုက ခရစ္ေတာ္ထက္ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းကို ဦးစားေပးတတ္ၾကတယ္။ ဘုရားထက္ လူေတြရဲ႕ အႀကိဳက္ကို လိုက္တတ္တယ္။ တနဂၤေႏြေန႔ ဘုရားေက်ာင္းသြားရမယ့္အစား တျခားအိမ္မႈကိစၥေတြကို ဦးစားေပးေနသူေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ “လူေသတို႔သည္ မိမိလူေသတို႔ကို သၿဂီဳိဟ္ပါေလေစ။ သင္မူကား သြား၍ ဘုရားသခင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာေလာ့။” လို႔ သခင္ေယရႈ ေျပာရသူေတြပါ။
တတိယ တေယာက္ကေတာ့ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမယ့္ပံုပါ။ “ကိုယ္ေတာ္ေနာက္သို႔ အကၽြႏု္ပ္ လိုက္ပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း …..” တဲ့။ အဲဒီ သို႔ေသာ္လည္းက ျပႆနာပါပဲ။ အသင္းေတာ္အမ်ားစုက သိုးၿခံမျဖစ္ဘဲ ဆိတ္ၿခံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လုပ္မယ္ဆိုေပမယ့္ ဆင္ေျခေပးေနၾကတယ္။ “အိမ္၌ရွိရစ္ေသာသူတို႔ကို အရင္သြား၍ အခြင့္ပန္ပါရေစ။” ဒီမွာလည္း အရင္တဲ့။ “ထြန္ကိုင္းကို ကိုင္လ်က္ ေနာက္သို႔ လွည့္၍ ၾကည့္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ မထိုက္မတန္။”
ေရဗကၡာက ဣဇက္အတြက္ သတို႔သမီး ျဖစ္ရမွာကို ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္တယ္။ (အျပစ္သားဟာလည္း ေကာင္းကင္သတို႔သား သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ခ်က္ခ်င္း ဆံုးျဖတ္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။) မိဘ ေဆြမိ်ဳးေတြက “မိန္းမကေလးသည္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွာ၊ ဆယ္ရက္ခန္႔ေလာက္ ေနပါေစဦး။ ေနာက္မွ သူ႔ကို သြားပါေစမည္ဟု ဆုိၾက၏။” (အျပစ္သား တေယာက္ ခရစ္ေတာ္ထံ မေရာက္ဖို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းက ႀကိဳးစားၾကသလိုပါ။)
အာျဗဟံရဲ႕ ကၽြန္က အခ်ိန္ မဆိုင္းေစခ်င္တဲ့အခါ၊ သူတို႔က မိန္းကေလးကို ေခ်ာ့ေျပာတယ္။ “ေရဗကၡာ ဒီလူနဲ႔ လိုက္သြားမလား” (ကမၻာ ၂၄း ၅၈) ေရဗကၡာက ရွင္းပါတယ္။ “လိုက္ပါမယ္။” တဲ့။ ဆင္ေျခေတြ မေပးဘူး။
ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္က First ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွာ ဖါးေတြအေၾကာင္း တရား ေဟာဖူးတယ္။ လူငယ္ေတြ ကယ္တင္ျခင္း ရၾကတယ္။ အဲဒီမွာ တျခားအသင္းေတာ္က မိန္းကေလး တေယာက္ပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာ သူက အသင္း ေခါင္းေဆာင္ေပါ့။ သူလည္း ကယ္တင္ျခင္းရလို႔ ဝမ္းသာေနတယ္။ အဲဒီအသင္းေတာ္ကေန သူ ထြက္လိုက္ၿပီ။ “ဆရာ၊ ကၽြန္မ ဖါးေတြနဲ႔ ဆက္မေနႏိုင္ေတာ့ဘူး။” တဲ့။
ကဲ၊ ဖါးေတြနဲ႔ ဆက္မေနသင့္တဲ့ အေၾကာင္းရင္း ၃ ခ်က္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ပထမက …
မနက္ျဖန္မွာ ဖါးေတြ ဆက္ရွိေနႏိုင္ေသးတယ္။ ဖါးေတြက အၿမဲ ဆက္ေနႏိုင္တယ္ေနာ္။
သူေဌးတေယာက္ သခင္ေယရႈထံကေန စိတ္ပ်က္စြာနဲ႔ ထြက္သြားတယ္။ သူက ေငြကို တပ္မက္ေနတယ္။ သူ႔ဘဝမွာ ဝမ္းနည္းျခင္းေတြဟာ ဆက္ရွိေနပါတယ္။ ဖါးေတြ ရွိေနဆဲပဲ။
ေယာနက ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ တာရႈၿမိဳ႕ကို ထြက္သြားတယ္။ (ေယာန ၁း ၃) ဘုရားသခင္က နိနေဝၿမိဳ႕ကို သြားခိုင္းတာပါ။ သူက ပင္လယ္ထဲမွာ ေနာက္တညေနခ်င္သူပါ။ ဒါက ျပႆနာပါ။ ေလျပင္းမုန္တိုင္းကို လႊတ္လိုက္ၿပီ။ သေဘာၤ လူးလိမ့္ေနၿပီ။ ေယာနကို ပင္လယ္ထဲ မျပစ္မခ် မခ်င္း ေလမၿငိမ္ဘူး။ ဘုရားခန္႔ထားတဲ့ ငါးႀကီးက ေယာနကို ၿမိဳတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေယာနဟာ ကမၻာမွာ ပထမဆံုး ေရငုတ္သေဘၤာ စီးတဲ့သူ ျဖစ္သြားတယ္။ ေဝလငါးထဲမွာ ေနၿပီး၊ ေျမထဲပင္လယ္ကို ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ေယာန ေခါင္းမူးသလား။ ေယာနက ေခါင္းမမူးဘဲ ေဝလငါးက မူးသြားတယ္။ သူ႔ကို ၿမိဳထားရတာ ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္လာတယ္။ လဲက်တဲ့သူက ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡေပးပါတယ္။ ေယာနကလည္း ေတာ္ေတာ္ ဥာဏ္ေကာင္းတဲ့သူ လို႔ ေျပာရမယ္။ ဒုကၡေရာက္ေတာ့ ဘုရားကို ဆုေတာင္းတတ္တယ္။ ဘုရားက ငါးႀကီးကို ကမ္းေျခအေရာက္ပို႔။ ငါးႀကီးက အန္ထုတ္ၿပီးမွ အနားရ။ ေယာနလည္း ကုန္းေပၚ ေရာက္လာတယ္။
……………
……………
ဒုတိယအခ်က္ …….  ဖါးထက္ ပိုဆိုးတာေတြ ေရာက္လာႏိုင္တယ္။
ဖါေရာမင္းမွာ ပိုဆိုးတာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဖါးေတြေနာက္မွာ ျခင္ေတြ၊ ယင္ေတြ၊ က်ိဳင္းေတြ၊ မီးနဲ႔ အေမွာင္ေတြ ကို ႀကံဳရတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ သားဦးေတြ ေသရတယ္။ မာနေၾကာင့္ ႀကံဳရတာ ျဖစ္တယ္။ “ထိုကာလ၌ လူတို႔၏ ေမာေသာမ်က္ႏွာကို ႏွိမ့္ရမည္။ လူတို႔၏ မာနကိုလည္း ရႈတ္ခ်ရမည္။” (ေဟရွာယ ၂း ၁၁) တရားစီရင္တဲ့ အခ်ိန္ ေရာက္လာတဲ့အခါ ဖါးထက္ ဆိုးတာေတြ ႀကံဳရပါေတာ့တယ္။
လူအမ်ားစုက ေငြမက္တယ္။ ပစၥည္းဥစၥာ မက္တယ္။ က်မ္းစာက “ေငြကို တပ္မက္ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာ အမႈအေပါင္းတို႔တြင္ မူလအျမစ္ျဖစ္သတည္း။” (တိေမာေသ ၆း ၁၀) ေငြကို သိပ္မက္တဲ့အခါ မိသားစု၊ က်န္းမာေရး၊ သားသမီး၊ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ ဘုရားသခင္ကို ပစ္ပယ္လာတယ္။ ဖါးေတြနဲ႔ ေနေပ်ာ္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖါးထက္ ဆိုးတာေတြ ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။
မိသားစုတစု။ သားေလးရဲ႕ ဓါတ္ပံုက ဧည့္ခန္းထက္မွာ ခ်စ္စရာ။ ဒါေပမယ့္ မိဘက ကေလးကို ဂရုမစိုက္။ ေငြပဲ ရွာေနတယ္။ အလုပ္ သိပ္ရႈပ္ၾကတယ္။ “သင္၏ဒုစရိုက္သည္ သင့္ကို ဆံုးမမည္။ သင္၏ေဖါက္ျပန္ျခင္းသည္ သင့္ကို အျပစ္ေပးမည္။ သို႔ျဖစ္၍ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို စြန္႔ျပစ္ေသာအမႈ၊ ငါ့ကို မေၾကာက္ဘဲ ေနေသာအမႈသည္ မေကာင္းေသာအမႈ၊ ခါးေသာအမႈျဖစ္သည္ကို သိျမင္ရမည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။” (ေယရမိ ၂း ၁၉) တေန႔ေတာ့ သူတို႔အိမ္က စပါးက်ည္ မီးေလာင္တယ္။ အထဲမွာ ကေလးရွိေနတာကို ဘယ္သူမွ မသိၾကဘူး။ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္လာတယ္။
ဗဟၤာဒဒ္က အရက္ေသာက္ေနတယ္။ စစ္တိုက္ရင္း ေသာက္တယ္။ “စပ်စ္ရည္သည္ လွည့္စားတတ္၏။ ေသရက္ေစရက္သည္ ရုန္းရင္းခတ္ျဖစ္ျခင္း အမႈကို ျဖစ္ေစတတ္၏။” (သုတၱံ ၂၀း ၁) အဲဒီမွာ ပိုဆိုးတဲ့ ဒုကၡေရာက္လာတယ္။ ရႈရိစစ္တပ္ႀကီး ရံႈးနိမ့္ရၿပီး ဗဟၤာဒဒ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဒုကၡႀကံဳရတယ္။ အရက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါ။
တတိယအခ်က္က - မနက္ျဖန္ဆိုတာ ရွိခ်င္မွ ရွိေတာ့မွာပါ။ “နက္ျဖန္ေန႔ကို အမွီျပဳ၍ မဝါႂကြားႏွင့္။ တရက္အတြင္းတြင္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ကို မသိႏိုင္။” (သုတၱံ ၂၇း ၁)
“ဤမွ်ေလာက္ ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း တရားကို ငါတို႔သည္ နားမေထာင္ဘဲေနလွ်င္၊ အျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ လြတ္ၾကလိမ့္မည္နည္း။” (ေဟၿဗဲ ၂း ၃) ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြ က်င္းပေနတဲ့ ရက္ေတြမွာပဲ လူေတြဟာ ရုတ္တရက္ မေတာ္တဆမႈေတြနဲ႔ ထာဝရကာလထဲကို ခ်က္ခ်င္းႀကီး ေရာက္သြားေနၾကတယ္။ မနက္ျဖန္ဟာ မေသခ်ာဘူး။ ေသခ်ာတာက ဒီေန႔ ေနာင္တရဖို႔ပဲ။ သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ အားကိုးဖို႔ပဲ။ ဘုရားသခင္က ဘယ္သူ႔ကိုမွ မပ်က္စီးေစခ်င္ဘူး။
လူဆိုးေတြ ေသရလည္း ဘုရားသခင္ မေပ်ာ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သည္းမခံႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ ေရာက္လာတတ္တယ္။ “ထာဝရဘုရားကလည္း ငါ့ဝိညာဥ္သည္ လူတို႔တြင္ အစဥ္မဆံုးမရ။” (ကမၻာ ၆း ၃) ဂတိေတာ္ကေတာ့ “ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အားေပးေတာ္မူသမွ်ေသာ သူတို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ လာၾကလိမ့္မည္။ ငါ့ထံသို႔လာေသာသူကို ငါသည္ အလွ်င္းမပယ္။” (ေယာဟန္ ၆း ၃၇) ဘုရားက သူ႔အပိုင္း သူလုပ္ပါတယ္။ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္တယ္။ အေသြးသြန္းတယ္။ အျပစ္အတြက္ အဖိုးအခကို ေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္တပိုင္းက ကိုယ့္အပိုင္း။ သခင္ေယရႈကို အားကိုးလိုက္ပါ။ “သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ကို ရ၏” (ေယာဟန္ ၃း ၃၆)
တင္နက္ဆီးျပည္နယ္မွာ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ ကယ္တင္ျခင္းတရား ၾကားရတယ္။ ဆုေတာင္းဖို႔ ေခၚေတာ့ သူ လက္ေႃမွာက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ ေရွ႕ထြက္မလာဘူး။ ေနာက္တေန႔ အဲဒီအမ်ိဳးသမီး ရုတ္တရက္ ေဆးရံုပို႔ရတယ္။ ေန႔လည္ေလာက္မွာ ဆံုးသြားတယ္။ မနက္ျဖန္ဆိုတာ ရွိခ်င္မွ ရွိတာမ်ိဳးပါ။ လူငယ္တေယာက္ ကားတာယာ လဲေနတယ္။ ေပါက္ကြဲၿပီး မ်က္ႏွာကို မွန္တယ္။ ေဆးရံုပို႔ၿပီး ၂ ရက္ အၾကာမွာ ဆံုးတယ္။ မနက္ျဖန္ဆိုတာ မေသခ်ာဘူး။ မာနတ္ကေတာ့ လူကို ဘုရားသခင္ထံပါး မခ်ဥ္းကပ္ေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲခိုင္းလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ မနက္ျဖန္ဆိုတာ မေသခ်ာဘူး။
“ယခုပင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အခ်ိန္ရွိ၏။ ယခုပင္ ကယ္တင္ရာေန႔ရက္ကာလ ရွိ၏။” (၂ ေကာ ၆း ၂)
(ဒီတရားစကားကို ဖတ္ၿပီးတဲ့အခါ သခင္ေယရႈခရစ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ အားကိုးဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။ ဘဝမွာ ဖါးေတြနဲ႔ ေနာက္တည ထပ္မေနပါနဲ႔ေတာ့။ ကိုယ့္အျပစ္ကို ဝန္ခံၿပီး၊ သခင္ေယရႈခရစ္ ကားတိုင္မွာ အေသခံေပးတဲ့အတြက္ ခြင့္လႊတ္ဖို႔ ေတာင္းခံႏိုင္ပါၿပီ။)

Sunday, June 19, 2016

PRAYER by Dr. John R. Rice- Chapter 04အခန္း ၄
အေျဖက ရရွိျခင္း - THE ANSWER TO PRAYER IS RECEIVING“ဆုေတာင္းသမွ်တို႔ကို ဘုရားသခင့္ ထံေတာ္မွ ရၾက၏။” - ၁ ေယာ ၃း ၂၂

“သားသည္ မုန္႔ကို ေတာင္းလွ်င္ မိမိသားအား ေက်ာက္ကို ေပးမည့္သူ၊ ငါးကို ေတာင္းလွ်င္ ေႃမြကို ေပးမည့္သူ တစံုတေယာက္မွ် သင္တို႔တြင္ ရွိသေလာ။”-  မႆဲ ၇း ၉၊ ၁၀

ဆုေတာင္းျခင္းက ေတာင္းတာ ဆိုရင္၊ အေျဖက ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာေတြက သူတို႔ ေတာင္းလို႔ မရရင္၊ ယံုၾကည္ျခင္း အားနည္းတာကို ဆင္ေျခေပးတတ္တယ္။ “ဘုရားက အေျဖ ေပးပံု ၃ မ်ိဳး ရွိတယ္။ “Yes,” or “No,” or “Wait awhile.” ခဏေစာင့္” လို႔ ေျပာတယ္” လို႔ ဆိုၾကတယ္။

ဒါက ခရစ္ယာန္ဆိုတာ ဘုရားအလိုေတာ္ ဝန္ခံရမယ္၊ ဘုရားေပးသမွ်နဲ႔ ေၾကနပ္ ေရာင့္ရဲ ရမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဆုေတာင္းျခင္းကို က်မ္းစာက ဒီလို မသြန္သင္ပါဘူး။ ဒါက ဆုေတာင္းျခင္းဟာ နက္နဲတယ္၊ ဘုရားအလိုေတာ္ မသိႏိုင္ဘူး။မ်ား်ား ဆုေတာင္းဖို႔ မလိုဘူး။ အလိုေတာ္ အတိုင္းေပါ့။ ကိုယ့္လိုအင္ေတြ မေရာနဲ႔။ ဘာ ဆုေတာင္းစရာ လိုသလဲ? လို႔ ေျပာသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဆုေတာင္းတဲ့ အလုပ္ကို မေရမရာ၊ မေသမခ်ာ အလုပ္လို႔ ထင္ေစရင္ က်မ္းစာနဲ႔ လြဲေနပါၿပီ။

စဥ္းစာဥာဏ္ရွိသူတိုင္းဟာ ကိုယ့္ဘဝမွာ အစီအစဥ္မက်တာေတြကို ဘယ္လို ေရာက္ရဲႏိုင္ပါ့မလဲ?  ကားေမာင္းၿပီး ဆီဆိုင္ကို သြားတယ္ ဆိုပါစို႔။ “၁၀ ဂါလံ ေပးပါ။” လို႔ ေျပာလိုက္မယ္။ အတိအက် ထည့္ေပးတာပဲ လိုခ်င္တာေပါ့။ ဆိုင္ဝန္ထမ္းက “No, sorry! ခင္ဗ်ားမွာ ဆီမလိုပါဘူး။ (သို႔) တခ်ိဳ႕ဆရာေတြ ေျပာသလို - “ခဏေစာင့္ေနာ္။ ထိုက္တန္လား၊ မတန္လား ၾကည့္ရဦးမယ္” လို႔ ေျပာမယ္ဆိုပါစို႔။   (သို႔) ဆီမဟုတ္ဘဲ၊ ဆပ္ျပာႃမႈပ္ေတြ၊ အရက္ေတြ၊ ရြံ႕ေတြ လာထည့္မယ္ ဆိုပါစို႔။ “Yes,” or “No,” or “Wait awhile” ေစာင့္ပါဥိး ဆိုတာ တကယ္ အဓိပၸါယ္ မရွိတာပါ။

ေယာက်ၤားေလးက မိန္းကေလးကို ႏွစ္သက္တယ္။ မိန္းကေလးလည္း စိတ္ဝင္စားတယ္လို႔ ထင္လို႔ လက္ထက္ခြင့္ ေတာင္းတယ္။ မိန္းကေလးက No တဲ့။ ေကာင္ေလးက အေျဖရတယ္ ဆိုၿပီး ေပ်ာ္ေနမလား? ဒိလိုပဲ ဘုရားထံမွ ဘာမွ မရဘဲ ဘယ္လို ေပ်ာ္ႏိုင္မလဲ။

I.             အေျဖဟာ ရတာပဲလို႔ က်မ္းစာက ဆိုတယ္။

ကိုယ္ေတာင္းတာကို ရတာဟာ ဆုေတာင္းျခင္းရဲ႕ အေျဖပဲ။

“ေတာင္းၾကေလာ့။ ေတာင္းလွ်င္ရမည္။ ရွာၾကေလာ့။ ရွာလွ်င္ ေတြ႕မည္။ တံခါးကို ေခါက္ၾကေလာ့။ ေခါက္လွ်င္ ဖြင့္မည္။ ေတာင္းေသာသူမည္သည္ကား ရ၏။ ရွာေသာသူလည္း ေတြ႕၏။ ေခါက္ေသာသူအားလည္း တံခါးကို ဖြင့္၏”

ေယာဟန္ ၁၆း ၂၄ မွာ - “ေတာင္းၾကေလာ့။ ထိုသို႔ ေတာင္းလွ်င္ ရၾကလိမ့္မည္။”

ယာကုပ္ ၄း ၂ မွာ - “မရၾက။ အေၾကာင္းမူကား ဆုမေတာင္းဘဲ ေနၾက၏။”

ဆုေတာင္းျခင္းက ေတာင္းတာပဲ ဆိုရင္၊ အေျဖက ရတာပါပဲ။

Dr. Charles A. Blanchard က သူရဲ႕ Getting Things From God ဆိုတဲ့ စာအုပ္ရဲ႕ “What Is an Answer to Prayer?” ဆိုတဲ့ အခန္းမွာ -

“ကိုယ္လိုတိုင္း ဘုရားက ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး လို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ ေပးတဲ့ပံုက Yes လို႔ ေျပာတာရွိသလို၊ No လို႔ ေျပာတာလည္း ရွိတယ္။ No ဆိုတာလည္း Yes လို အေျဖ ေပးတာပါပဲ လို႔ ဆိုတတ္တယ္။ ဒီလို သြန္သင္တာ မေကာင္းပါဘူး။”

ဒါကို Dr. Blanchard က ဥပမာ ေပးတယ္။ အေမက ကေလးရဲ႕ အသက္အတြက္ ဆုေတာင္းေနတယ္။ ဆုေတာင္းသံ ဘုရား လက္မခံဘူး။ ကေလး ေသသြားတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ တေယာက္ ခက္ခဲေနလို႔ ဆုေတာင္းတယ္။ ဘုရားအလိုေတာ္ မရွိလို႔ စီးပြါးပ်က္သြားတယ္။ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းခံေနရတဲ့ လူတေယာက္ ဆုေတာင္းတယ္။ ေတာင္းပံုမမွန္လို႔ အရွက္ႀကံဳရၿပီး မိသားစု ၿပိဳကြဲ သြားတယ္။ အသင္းေတာ္ေရွ႕မွာ အရွက္ကြဲတယ္။ အသိုင္းအဝိုင္းၾကားမွာ ကိုယ္က်င့္ ပ်က္ရတယ္။ ဒီလိုလူေတြအတြက္ ဆရာေတြက ေျဖတတ္ပါတယ္။ ဘုရားက ဆုေတာင္းတာကို မျငင္းပယ္ပါဘူး။ အေျဖလည္း ေပးပါတယ္။ No လို႔ ေပးခဲ့တာပါ လို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ Dr. Blanchard ကေတာ့ ….

“ဒီလို သြန္သင္တာကို ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ မယံုဘူး။ ေၾကကြဲေနတဲ့ မိခင္ကို ႏွစ္သိမ့္မႈ မေပးႏိုင္ဘူး။

“အကူအညီလည္း မျဖစ္ဘူး။ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ပင္ ေဝးေစႏိုင္ပါတယ္။”

Dr. Blanchard က ….

ကိုယ္ေတာင္းတာ ရမွ အေျဖျဖစ္မွာေပါ့။ ေနမေကာင္းလို႔ ဆုေတာင္းတယ္။ က်န္းမာသြားတယ္။ ေငြေၾကးအတြက္ ဆုေတာင္းတယ္။ ေျပလည္သြားတယ္။ မေကာင္းမႈကို ေရွင္ခ်င္လို႔ ဆုေတာင္းတယ္။ ေအာင္ျမင္သြားတယ္။ လိုတာေတာင္းလို႔ ရတာ အေျဖပါပဲ။ No ဆိုတာ အေျဖမွ မဟုတ္ဘဲ။ ဘုရားအေျဖက Yes ပါ။”

Dr. Blanchard က ….

“အေျဖဆိုတာ ရတာပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ Yes or No ျဖစ္မယ္။ တျခား တခုခု ရမယ္ဆိုတာဟာ ေတာင့္တေနတဲ့ စိတ္ႏွလံုးကို အေလးမထားသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။”

Dr. Blanchard ေျပာတာ မွန္တယ္။ အေျဖက Yes ပဲ ျဖစ္ရမယ္။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေတာင္းတဲ့သူဟာ Yes လို႔ အေျဖရသင့္ပါတယ္။ မရရင္ ဘာေၾကာင့္ မရသလဲ ဆန္းစစ္သင့္ပါတယ္။ က်မ္းစာနဲ႔ ခ်ိန္ထိုး၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ လမ္းျပမႈ ခံယူၿပီး အေျဖရွာရမယ္။

II.            Yes ဆိုတဲ့အေျဖရဖို႔  အလိုေတာ္နဲ႔အညီ ဘယ္လို ဆုေတာင္းမလဲ။

အမ်ားစုက ဆုေတာင္းရင္ ဘာမွ မရတတ္ၾကဘူး။ ရဖို႔လည္း မေျမာ္လင့္ၾကဘူး။ မေရမရာ ေတာင္းၾကတယ္။ တိတိက်က် မေတာင္းဘူး။ ရဖို႔ ေတာင္းၾကတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္လည္း အလိုေတာ္ရွိရင္လို႔ ေတာင္းေနၾကတာေပါ့။ အလိုေတာ္ရွိရင္ ႏိုးထေစပါ၊ ခရစ္ေတာ္က ခ်စ္လို႔ အေသခံေပးခဲ့တဲ့ အျပစ္သားေတြလည္း အလိုေတာ္ရွိရင္ ကယ္တင္ပါ၊ ဘုရားက ေပးခ်င္ပါလ်က္နဲ႔ အလိုေတာ္ရွိရင္ ေပးပါလို႔ ေတာင္းတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက ဘုရားအလိုေတာ္ ဝန္ခံေနတာ မဟုတ္ဘူး။ မယံုၾကည္တာကို ျပေနတာ။ အေျဖရမယ္မွန္း မသိဘဲ ဆုေတာင္းရင္း အေမွာင္မွာ လဲက်ေနတာပါ။

ဆရာတေယာက္က အပ်ိဳကညာမွ ဖြါးျမင္ျခင္းကို if ျဖစ္ခဲ့ရင္လို႔ ေျပာရင္၊ ဘုရားဂတိ IF တည္ခဲ့ရင္လို႔ ေျပာရင္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မေရရာ မေသခ်ာ IF လို႔ ေဟာခဲ့ရင္၊ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ပါ့မလား။ ဘုရား ဘယ္ႀကိဳက္မလဲ။ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားဖို႔လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တိတိက်က် ေတာင္းရမယ္။ မုန္႔ေတာင္းရင္ မုန္႔ကို ေျမာ္လင့္ပါ။  ေက်ာက္ကို မေပးဘူး။ ငါးကို ေတာင္းရင္ ငါးကို ေျမာင္လင့္ပါ။ ေႃမြ မေပးဘူး။ ဥကိုေတာင္းရင္ ဥကိုပဲ ေျမာ္လင့္ရမယ္။ ကင္းၿမီးေကာက္ မေပးဘူး။ ဆုေတာင္းတာဟာ အေဖနဲ႔ သား ေတာင္းလို႔ ရသလိုပါပဲ။

ဒီလိုေတာင္းတဲ့အခါ လိုအပ္ခ်က္ေလးေတြ ရွိပါတယ္။

1.            အလိုေတာ္ အျပည့္အဝ ဝန္ခံရမယ္။ ပုန္ကန္တတ္သူဟာ ေပ်ာ္စရာ၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ ဆုေတာင္းတဲ့ အသက္တာ မရႏိုင္ဘူး။ ဆာလံ ၃၇း ၄ မွာ ….

“ထာဝရဘုရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ရွိေလာ့။သို႔ျပဳလ်င္ စိတ္ႏွလံုး အလို ျပည့္စံုရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူမည္။”

ပဌနာေတာ္မွာ “နာမေတာ္အား ရိုေသေလးျမတ္ျခင္း ရွိပါေစေသာ။ ….. အလိုေတာ္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌ ျပည့္စံုသကဲ့သို႔” လို႔ စၿပီး သင္ေပးပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကို ဝန္ခံရမယ္။ ကိုယ္ကိုကိုယ္ မပိုင္ဘူး။ ကာရာနီမွာ အေသြးနဲ႔ ေရြးဝယ္ထား ခံရသူေတြ ျဖစ္တယ္။ “ဘယ္လို ဆုေတာင္းရမလဲ။ သြန္သင္ေတာ္မူပါ။ အလိုေတာ္ရွိရာကို နားလည္ေစပါ။” လို႔ ႏွိမ့္ခ်မွသာ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ တိတိက်က် ေတာင္းၿပီး၊ ေနတိုင္း ေတာင္းတာေတြ ရဖို႔ လိုပါတယ္။ တပည့္ေတာ္ေတြက “ဆုေတာင္းေစျခင္းငွါ …. နည္းေပးေတာ္မူပါ။” လို႔ ေတာင္းပန္ၾကတယ္။ (လုကာ ၁၁း ၁) အလိုေတာ္နဲ႔ညီရင္ ဘုရားက ေပးခ်င္ပါတယ္။

ယာကုပ္ ၄း ၂ “သင္တို႔သည္ …. မရၾက။ အေၾကာင္းမူကား ဆုမေတာင္းဘဲ ေနၾက၏။” ဆုေတာင္းဖို႔ ဘုရားက ေစာင့္ေနတာပါ။ဆုေတာင္းလွ်င္လည္း ကာမဂုဏ္ ခံစားစရာဘို႔ ရွိေစျခင္းငွါ၊ အလြဲေတာင္းေသာေၾကာင့္ မရၾက။” ဆိုးညစ္တဲ့ စိတ္ႏွလံုးက မႏွိမ့္ခ်ဘဲ ေတာင္းမယ္။ တပ္မက္မႈေတြကလည္း ဆုေတာင္းကို လြဲသြားေစတယ္။

ေယာက်ၤား ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ မိန္းမက ဆုေတာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔စိတ္ထား motives က လြဲေနတယ္။ သူကယ္တင္ျခင္းရရင္ေတာ့ ငါ ပို အဆင္ေျပမယ္။ ဘုရာားေက်ာင္းလည္း သူက လိုက္ပို႔မယ္။ ပိုလည္း ၾကင္နာမယ္ လို႔ မိန္းမက ထင္တယ္။ သူ ဆုေတာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားက သူ႔ဆုေတာင္းကို အေျဖေပးလို႔ မရဘူး။ ေယာက်ၤား ကယ္တင္ျခင္းမရခင္ မိန္းမရဲ႕ စိတ္ထား မွန္ဖို႔ လိုေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ားစုရဲ႕ ဆုေတာင္းေတြကို အေျဖေပးလို႔ မရဘူး။ လူမိုက္ အားေပး မျဖစ္ဖို႔ လိုေနတယ္။ စိတ္ႏွလံုး ဆက္ကပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

George C. Stebbins ရဲ႕ ဓမၼသီခ်င္းစာသားေလးေတြနဲ႔ ဆုေတာင္းဖို႔ လိုပါတယ္။

အလိုေတာ္ရွိရာ၊ ျပဳေတာ္မူပါ။

ကိုယ္ေတာ္ရွင္ အိုးထိန္း၊ ကၽြႏ္ုပ္ အိုးေျမ။

ကိုယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္အား ေစာင့္ေနစဥ္ခါ

သေဘာေတာ္ရွိတိုင္း ပံုသြင္း လုပ္ေပ။အလိုေတာ္ရွိရာ၊ ျပဳေတာ္မူပါ။

ယေန႔ စံုစမ္း၍ စစ္ေတာ္မူပါ။

ေရွ႕ေတာ္မွာ ႏွိမ့္ခ် ဒူးေထာက္စဥ္ခါ

မိုးပြင့္ထက္ျဖဴေအာင္ ေဆးေတာ္မူပါ။အလိုေတာ္ရွိရာ၊ ျပဳေတာ္မူပါ။

ကိုယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္သာ အုပ္စိုးမူပါ။

ဝိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ျပည့္ေစၿပီးခါ

ခရစ္ေတာ္ဘုရား စိတ္တြင္ ကိန္းပါ။2.    အလိုေတာ္သိဖို႔ရာ က်မ္းစာ နားလည္ရမယ္။ က်မ္းစာသိမွ အလိုေတာ္နဲ႔ ညီမညီ သိႏိုင္မယ္။ သခင္ေယရႈက ….

“သင္တို႔သည္ ငါ၌တည္၍ ငါ့စကားသည္ သင္တို႔၌ တည္လ်င္၊ သင္တို႔သည္ ေတာင္းခ်င္သမွ်ကို ေတာင္း၍ ရၾကလိမ့္မည္။” ေယာ ၁၅း ၇။

ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္၌ တည္ေနဖို႔ လိုတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ တည္ရမယ္။ ဆာလံ ၁း ၁- ၃ နဲ႔ ေယာရႈ ၁း ၇-၉ မွာ အရာရာမွာ ေကာင္းစားဖို႔ရာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေန႔ညမျပတ္ ဆင္ျခင္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဖတ္ရံုသာ မဟုတ္ဘူး။ အထဲမွာ တည္ရမယ္။ ျမတ္ႏိုးရမယ္။ ဆင္ျခင္ရမယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က အသက္တာနဲ႔ အေတြးေတြကို ေဆးေရာင္းခ်ယ္ ေစရမယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဆုေတာင္းလို႔ရၿပီ။ 

ဥပမာ၊ ၁ ေယာ ၁း ၉ ကို ၾကည့္ပါ။ “ကိုယ္အျပစ္တို႔ကို ေဖၚျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႔ အျပစ္ရွိသမွ်ကို လႊတ္၍၊ ဒုစရိုက္ ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္၎၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားႏွင့္၎ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။” ကိုယ္ေတာင္းပန္ရင္ ဘုရားက ခ်က္ခ်င္း ခြင့္လႊတ္ရံုမက အပစ္ေတြကို ေဆးေၾကာေပးတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွာ ဂတိေပးထားပါတယ္။ ပဌနာေတာ္မွာလည္း ေန႔စဥ္အစာအတြက္ ေတာင္းခြင့္ ေပးထားပါတယ္။ ဒါကို သိရင္ ေတာင္းရံုပါပဲ။ အလိုေတာ္ရွိရင္ လို႔ ဆုေတာင္းတာက လြဲေနတာပါ။ အလိုေတာ္က ရွိၿပီးသားပါ။

တဖက္မွာလည္း ခရစ္ယာန္ဆိုတာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚမွာ တည္ၾကည္ရမယ္။ ဝိညာဥ္ေရး စိတ္မဝင္စားဘဲ ေလာကီစည္းစိမ္ပဲ ခံစားခ်င္လို႔ မရပါဘူး။ “ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို ေရွးဦးစြာ ရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွ ထိုအရာမ်ားကို ထပ္၍ ေပးေတာ္မူလတံ့။” - မႆဲ ၆း ၃၃။ ေလာကအရာထက္ ဝိညာဥ္ေရး ေကာင္းႀကီးေတြက ပိုအေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာေတာ့ သိရမွာေပါ့။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ မသိရင္ ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္း ဆုေတာင္းဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ က်မ္းစာက ေကာင္းတာ၊ မွန္တာ၊ သန္႔ရွင္းတာကို ျပတယ္။ ေန႔ညမျပတ္ ဆင္ျခင္ရမယ္။ က်မ္းစာမွာ အေျခမခံတဲ့ ဆုေတာင္းဟာ ဘုရားႏွစ္သက္ဖို႔ မလြယ္ဘူး။

3.            အလိုေတာ္အတိုင္း ဆုေတာင္းဖို႔ ဝိညာဥ္ေတာ္ လမ္းျပမႈ လိုတယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ လမ္းမျပရင္ ဇာတိစိတ္က က်မ္းစာဖတ္ေပမယ့္ နားမလည္ဘူး။ ဘုရားအလိုေတာ္ မသိဘူး။ ဘုရားအလိုေတာ္က သိစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ က်မ္းစာသားေတြေလာက္နဲ႔ မသိႏိုင္ဘူး။ ေနာက္တပတ္ ဘာတရားေဟာရမလဲ? ဘယ္သူ႔ကို ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ေျပာရမလဲ? ကားသစ္အတြက္ ဆုေတာင္းမလား၊ အေဟာင္းပဲ ဆက္စီးမလား? သားသမီးေတြကို ဂီတသင္တန္း တက္ခိုင္းရမလား? အလွဴေငြကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားကို ေပးပို႔ရမလား၊ ကိုယ့္အသင္းေတာ္ကိုပဲ ေပးရမလား? ဒီေန႔မနက္ ဝတ္ျပဳျခင္းမွာ ဘယ္က်မ္းပိုဒ္ ဖတ္ရမလဲ? ဒီလုပ္ငန္းသစ္ကို စလုပ္ရင္ ေကာင္းမလား? ေမးခြန္းေတြ ေထာင္ခ်ီၿပီး ရွိတာေပါ့။ ဒီအခါမွာ ဝိညာဥ္ေတာ္က ဆုေတာင္းရာမွာ ကူညီႏိုင္တယ္။

“ငါတို႔ မတတ္ႏိုင္ေသာအရာမွာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ မစေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္ ဆုေတာင္းသင့္သည္အတိုင္း အဘယ္ဆုကို ေတာင္းရမည္ဟု မသိၾက။ သို႔ရာတြင္ ငါတို႔ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကို ႏႈတ္မႃမြက္ႏိုင္ေသာ ညည္းတြားျခင္းအားျဖင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေစာင့္မေတာ္မူ၏။ စိတ္ႏွလံုးကို စစ္ေတာ္မူေသာသူသည္လည္း ဝိညာဥ္ေတာ္၏ စိတ္သေဘာကို သိေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကို ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ေစာင့္မေတာ္မူ၏။” - ေရာမ ၈း ၂၆- ၂၇။

ဘာေတာင္းရမွန္း မသိေတာ့ ဝိညာဥ္ေတာ္က ဆုေတာင္းေပးတယ္။ အသံမထြက္ဘူး။ ညည္းတြားျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဆုေတာင္းေပးရင္ ရဖို႔ ေသခ်ာၿပီ။ ေကာင္းကင္က စတဲ့ ဆုေတာင္းသံဟာ ျငင္းဖို႔ ခက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ Comforter လို႔ ေခၚတယ္။ ေယာ ၁၄း ၁၆၊ ၂၆။ ေယာ ၁၅း ၂၆။ ေယာ ၁၆း ၇) ဒါက ဂရိစကား parakletos လက္တြဲေဖၚ ( one called alongside ) လို႔ ဆိုလိုတယ္။ အတူအၿမဲ ရွိတယ္။ ေယာ ၁၄း ၁၇ မွာ “ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ dwell with တည္ေန၍၊ သင္တို႔၌ shall be in you ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔ သိရၾက၏။” ထေျမာင္ျခင္း မတိုင္မွီ ဝိညာဥ္ေတာ္က တမန္ေတာ္ေတြနဲ႔ dwell with အတူေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုန္းထင္ရွားၿပီးေနာက္ ယံုၾကည္သူရဲ႕ be within us အထဲမွာ ေနမယ္။ သခင္ေယရႈ ထေျမာက္ၿပီးေနာက္ “သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခံယူၾကေလာ့။” လို႔ မႈတ္သြင္းလိုက္တယ္။ (ေယာ ၂၀း ၂၂) အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ယံုၾကည္သူတိုင္းရဲ႕ အထဲမွာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ရွိေနတယ္။ ေရာမ ၈း ၉ က “သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔အထဲ၌ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ဇာတိပကတိဘက္၌ ရွိၾကသည္ မဟုတ္။ ဝိညာဥ္ပကတိဘက္၌ ရွိၾက၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ကို မရေသာသူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မဆိုင္။”  ၁ ေကာ ၆း ၁၉- ၂၀ မွာ “အဘယ္သို႔နည္း။ သင္တို႔ ကိုယ္ခႏၶာသည္ ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ၊ သင္တို႔ အထဲ၌ က်ိန္းဝပ္၍ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၎၊ မိမိတို႔ကို မိမိတို႔ မပိုင္ေၾကာင္းကို၎ မသိၾကသေလာ။ သင္တို႔သည္ အဘိုးႏွင့္ ဝယ္ေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ ပိုင္ေတာ္မူေသာ သင္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကေလာ့။”

သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဝိညာဥ္ျဖစ္တယ္။ ေရာမ ၈း ၉။ ကားတိုင္ မတိုင္ခင္မွာ ေၾကကြဲေနတဲ့ တပည့္ေတာ္ေတြကို “ငါသည္ သင္တို႔ကို မိဘမဲ့ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ စြန္႔ပစ္မည္ မဟုတ္။ သင္တို႔ဆီသို႔ လာဦးမည္။” - ေယာ ၁၄း ၁၈။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ႄကြလာမယ္လို႔ ရွင္းျပတယ္။ ေယာ ၁၄း ၂၆ မွာ .. “ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အတြက္ေၾကာင့္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာတည္းဟူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔အား ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ျပသသြန္သင္ေတာ္မူ၍၊ ငါေျပာခဲ့သမွ်ေသာ စကားတို႔ကို မွတ္မိေသာဥာဏ္ကို သင္တို႔အား ေပးေတာ္မူ၏။”

ဒါေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အလိုေတာ္ကို နားလည္ေစၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္စကားကို မွတ္မိေစတယ္။ ဆက္ကပ္သူဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ဆင္ျခင္ခ်င္လာမယ္။ အလိုေတာ္ သိလာမယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္က လမ္းျပလာမယ္။ ဘုရားႏွစ္သက္တဲ့ ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္လာမယ္။ ဘုန္းထင္ရွားဖို႔၊ ေကာင္းစားဖို႔၊ ေပ်ာ္ရႊင္ရဖို႔ ေတာင္းေစခ်င္တာကို စိတ္ႏွလံုးထဲ သြန္းေလာင္းေပးလိမ့္မယ္။ ဒါဆို ရၿပီေပါ့။

ဝိညာဥ္ေတာ္ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကိုယ္စားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝိညာဥ္ေတာ္လမ္းျပတဲ့အတိုင္း ဆုေတာင္းသူသာ ခရစ္ေတာ္ နာမ၌ လို႔ ရိုးသားစြာ ဆုေတာင္းႏိုင္ပါတယ္။

သခင္ေယရႈ နာမ၌ လို႔ ရိုးသားစြာ ဆုေတာင္းသူဟာ အေျဖရမွာပါ။ ေယာ ၁၄း ၁၃- ၁၄ မွာ “သင္တို႔သည္ ငါ၏နာမကို အမွီျပဳလ်က္ ဆုေတာင္းသမွ်အတိုင္း ငါျပဳမည္။ အေၾကာင္းမူကား ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္အားျဖင့္ ဘုန္းထင္ရွားေတာ္မူျခင္း ရွိမည့္အေၾကာင္းတည္း။ သင္တို႔သည္ ငါ၏နာမကို အမွီျပဳ၍ တစုံတခုေသာ  ANY THING ဆုကို ေတာင္းလ်င္၊ ေတာင္းသည့္အတိုင္း ငါျပဳမည္။” ရွင္းပါတယ္။ သခင္ေယရႈ နာမ၌ ေတာင္းရင္ ေကာင္းကင္ေအာက္က ဘယ္အရာမဆို ရႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူေတြက ဘုရားကို ညာတယ္။ သခင္ေယရႈ နာမ၌ ဆိုေပမယ့္ သခင္ေယရႈရဲ႕ အလိုအတိုင္း ျဖစ္ရဲ႕လား? မျဖစ္တတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း မရၾကတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ အလိုေတာ္ရွာ၊ က်မ္းစာဖတ္၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ လမ္းျပမႈ ခံယူဆိုတဲ့ အခ်က္ ၃ ခ်က္နဲ႔ ညီရင္ ဆုေတာင္းဖို႔ အသင့္ျဖစ္ပါၿပီ။

လိုခ်င္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ စီစစ္လိုက္ေတာ့။ ကိုယ္အလိုလား? က်မ္းစာနဲ႔အညီလား? ဝိညာဥ္ေတာ္ လမ္းျပရဲ႕လား? ဒီအခ်က္ေတြ ညီရင္ ေကာင္းကင္ကို ေျမာ္ရင္း ယာကုပ္လို ရဲရဲ ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ “ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ကို ေကာင္းႀကီးမေပးလွ်င္၊ မသြားရဟု ဆို၏။” - ကမၻာ ၃၂း ၂၆

ဒါကို သိၿပီဆိုရင္ လက္ေတြ႕ ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ တိိက်က် ေတာင္းပါ။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေတာင္းသြားပါ။ ေျမာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ရသည္အထိ ေတာင္းပါ။

“သင္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္း စံုလင္ေစျခင္းငွါ ေတာင္းၾကေလာ့။ ထိုသို႔ ေတာင္းလွ်င္ ရၾကလိမ့္မည္။” - ေယာ ၁၆း ၂၄။

ကိုယ္ေတာင္းတာ မရရင္ ဘာမွားေနလဲ ရွာပါ။ ေတာင္းတာမရဘဲ အေျဖရၿပီလို႔ မေျပာပါနဲ႔။ ဆုေတာင္းခ်က္ကို ေျပာင္းရင္ ေျပာင္း၊ (သို႔) အဆီးအတားျဖစ္ေနတဲ့ အျပစ္ကို ျပဳျပင္ပါ။ အမွားအယြင္း မရွိရင္ေတာ့ ရေအာင္ ေတာင္းဖို႔ပဲ လိုပါေတာ့တယ္။