Sunday, November 13, 2016

Biblical Principles for MUSIC AND WORSHIP By Paul Chappell (Burmese)Dr. Paul Chappell
 ဓမၼသီခ်င္းနဲ႔ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း
အသင္းေတာ္ဟာ ekklesia – a called out assembly ေခၚထုတ္ထားတဲ့ အစုအေဝးျဖစ္တာေၾကာင့္ ဓမၼေတး church music ဟာ ဝိညာဥ္သေဘာရွိရမယ္၊ သန္႔ရွင္းရပါမယ္။

အႀကိဳက္က မတူတတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က ဂီတသမားရဲ႕အႀကိဳက္ ရွိသလို၊ တခ်ိဳ႕က နားေထာင္သူအႀကိဳက္၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဆူညံေအာ္ဟစ္ရံု joyful noisemaker သက္သက္ပါ။ အႀကိဳက္ကလည္း က်မ္းစာနဲ႔ ညီဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။  လုပ္ေဆာင္သမွ်ဟာ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႔ ျဖစ္ရပါမယ္။ (၁ ေကာ ၁၀း ၃၁)
The Principles
အမ်ားအားျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းေတြက အလုပ္လုပ္ရင္ က်မ္းစာနဲ႔ ညီဖို႔ သတိထားတတ္ေပမယ့္ ဓမၼသီခ်င္း အပါအဝင္ တခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာေတြမွာ ခံယူပံုေလးေတြ ကြာတတ္တယ္။ အခု Principles ေတြဟာ အတိအက်ႀကီး လိုက္နာဖို႔ မဟုတ္ဘဲ သင္ယူမိတာကို ျပန္လည္ ေဝမွ်ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ က်မ္းစာနဲ႔ ညီသလို၊ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
1.   ဝတ္ျပဳျခင္းနဲ႔ ဧဝံေဂလိမွာ တရားေဒသနာ Preaching ကသာ အဓိက ျဖစ္တယ္။
ကယ္တင္ျခင္းကို သီခ်င္းဖြဲ႕ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ ဓမၼေဟာင္းေရာ၊ ဓမၼသစ္မွာပါ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေဟာေျပာျခင္းက အဓိကက်ပါတယ္။ - ၁ ေကာ ၁း ၂၁။
2.   ဓမၼသီခ်င္းဟာ ဘုရားနဲ႔ သန္႔ရွင္းျခင္းကို reflect ေရာင္ျပန္ဟပ္ရမယ္။
ေခရုဗိမ္ ေကာင္းကင္တမန္ေတြက ဘုရားသခင္ သန္႔ရွင္းတယ္လို႔ ေကာင္းကင္မွာ ေႄကြးေၾကာ္ၾကတယ္။ ေဟရွာယ (၆း ၃) ဗ်ာဒိတ္က်မ္းမွာလည္း သန္႔ရွင္းသူေတြက ေရြးႏႈတ္ျခင္းနဲ႔ သန္႔ရွင္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း သီဆိုၾကတယ္။ (ဗ်ာဒိတ္ ၅း ၈- ၁၄) သန္႔ရွင္းျခင္းကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး အႀကိဳက္မတူတာပါလို႔ မေျပာသင့္ပါ။ အႀကိဳက္ဆိုတာ မွားေနႏိုင္ပါတယ္။ လူတေယာက္က အၾကမ္းဖက္တာကို ႀကိဳက္ေနႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အၾကမ္းဖက္တာဟာ က်မ္းစာအရ လြဲမွားတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြ ဆိုေနတာနဲ႔ပဲ ႀကိဳက္လိုက္တာဟာ မစဥ္းစားရာ ေရာက္ပါတယ္။ ၁ ေပ ၁း ၁၄- ၁၆။
3.   တရားစကားကို အလြန္အကြ်ံ တင္ဆက္တာ Over Contextualizing ဟာ အႏၱရာယ္ ရွိပါတယ္။
တရားစကား ၾကားေစခ်င္၊ နားလည္ေစခ်င္တာ သဘာဝပါ။ တင္ဆက္ပံု Contextualization ကေတာ့ တရားစကားကို ထုတ္ပိုးတဲ့ Package ပါ။ ဒါေပမယ့္ အထုတ္အပိုးကို သိပ္ဦးစားေပးတဲ့အခါ အထဲက တရားက အားေလ်ာ့ တတ္တယ္။ တခါတရံဆိုရင္ အထုပ္က သိပ္ေကာင္းလြန္းေနၿပီး၊ အထဲမွာ ဘာမွမပါတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္တယ္။  အကာနဲ႔ အႏွစ္ကို ခ်ိန္ၫွိတတ္ဖို႔ လိုတယ္။

အသင္းေတာ္ေတြမွာ ေခတ္ေပၚဓမၼေတးေတြကို ဆိုတတ္တယ္။ အဓိကကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ပါဖို႔ပါပဲ။ ေနာက္ဆံုးေပၚ beats ေတြကို တီးခတ္ၿပီး လူ႔အႀကိဳက္ပဲ လိုက္ေနၿပီး၊ ဘုရားအႀကိဳက္ မပါဘဲ ျဖစ္ေနရင္ မေကာင္းပါဘူး။ “မတည္ၾကည္ေသာသူတို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာ မေပါင္းေဖၚႏွင့္။” (သုတၱံ ၂၄း ၂၁) “meddle not with them that are given to change”. – Proverbs 24; 21. ဆိုတဲ့ က်မ္းခ်က္က ဆင္ျခင္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲ Change ဆိုတာ ရွိစၿမဲပါ။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလဲရတာက အဆင္အျပင္ေၾကာင့္ဆိုၿပီး တရားက ေမွးမွိန္ေနတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဆာလံ ၂၉း ၂၊ ၁ ေကာ ၉း ၁၉- ၂၃။
4.   ဓမၼသီခ်င္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ဝတ္ျပဳဖို႔၊ ခ်ီးမြမ္းဖို႔၊ ဝမ္းေျမာက္ဖို႔၊ ဆက္ကပ္ဖို႔၊ တည္ေဆာက္ဖို႔၊ ဧဝံေဂလိနဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္း ခိုင္ၿမဲဖို႔အတြက္သာ ျဖစ္တယ္။
ဝတ္ျပဳရာမွာ သီခ်င္းဟာ ပါစၿမဲပါ။ ဒါဝိဒ္က သီခ်င္းသည္ေတြ ခန္႔ထားတယ္။  (၅ရာ ၉း ၃၃၊ ၁၅း ၁၆)။ သီခ်င္းသည္ ၄,၀၀၀ ထဲမွာ အာသပ္ကို သီခ်င္းဆရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။ (၅ရာ ၆း ၃၁၊ ၃၉)

ဂီတဟာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး entertainment သက္သက္ပါ။ ဓမၼသီခ်င္းက ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ မဟုတ္ဘူး။ က်မ္းစာကေျပာတဲ့ ဓမၼသီခ်င္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက ……

Worship ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ဖို႔ - ၆ ရာ ၂၉း ၂၈။

Thanksgiving ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းဖို႔ - ဆာလံ ၁၄၇း ၇။

Rejoicing ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းဖို႔ - ဆာလံ ၉၈း ၄- ၅။

Consecration ဆက္ကပ္ဖို႔ - ဆာလံ ၁၁၁း ၁။

Edification တည္ေဆာက္ဖို႔ - ေကာေလာသဲ ၃း ၁၆။

Evangelism ဧဝံေဂလိအတြက္ - ဆာလံ ၄၀း ၃။

Preservation of the faith ယံုၾကည္ျခင္း ခိုင္ခန္႔ဖို႔ - ဆာလံ ၁၄၅း ၄- ၅။

5.   က်မ္းစာအရ Psalms ဆာလံသီခ်င္း၊ Hymns ဓမၼသီခ်င္းနဲ႔ spiritual songs ( ဓမၼေတး ) ေတြကို ဦးစားေပး သင့္တယ္။
Bible Truth Music ကို တည္ေထာင္သူ Dr. Byron Foxx က “We should sing to God, for God, and about God.” - ဘုရားထံ၊ ဘုရားအတြက္၊ ဘုရားအေၾကာင္း သီခ်င္းဆိုရမယ္လို႔ ေျပာဖူးပါတယ္။ Doctrine ခံယူခ်က္ေရာ၊ melody သံစဥ္ပါ ရည္ရွည္ခံတဲ့ သီခ်င္းေတြ သံုးၾကရပါမယ္။ - ဧဖက္ ၅း ၁၉။
6.   Hymn ဓမၼသီခ်င္းေတြဟာ ဘုရားကို က်မ္းစာနဲ႔အညီ Celebrate ခ်ီးေျမွာက္ေနတာ ျဖစ္တယ္။
ဧဖက္ ၅း ၁၉ မွာ ေျပာတဲ့ “Psalms” ဆာလံဆိုတာက ရွင္းပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ ပထမရာစုရဲ႕ Hymns နဲ႔ Spiritual songs ဆိုတာက သတ္မွတ္ရ ခက္တယ္။ Hymns ဓမၼသီခ်င္းက  ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ attributes နဲ႔ အမႈေတာ္ works ကို အဓိက ခ်ီးမြမ္းတယ္။ Hymns က အသစ္ရယ္၊ အေဟာင္းရယ္ မဆိုလိုပါ။ ဥပမာ “Consider Christ” ဟာ Hymn ျဖစ္ၿပီး၊ “Make a Difference” ဟာ Spiritual song ျဖစ္ပါတယ္။

Reformation ေခတ္က hymns အမ်ားစုဟာ က်မ္းစကားေတြကို ေရးတာ ျဖစ္တယ္။ Isaac Watts က ဓမၼသစ္ doctrine ကို အေျခခံတယ္။ Wesley ညီအကိုက က်မ္းစကားကို အေျခခံတဲ့ hymns ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ ေရးတယ္။

Traditional Hymns နဲ႔ Gospel songs ေတြကို သံုရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္။ တစ္က Doctrine ေကာင္းေတြကို သင္ေပးတယ္။ ႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သားစဥ္ေျမးဆက္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၿပီးသား ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ဆာလံ ၁၀၄း ၃၃- ၃၄။
7.   ဓမၼသီခ်င္းဟာ melodies သံစဥ္နဲ႔ စည္းခ်က္ rhythms မွာ ဘုရားရဲ႕ စည္းစနစ္က်မႈ orderliness ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနရမယ္။
အေသြးအသားကို ဆူေစတဲ့ ယိမ္းႏြဲ႔ေစတဲ့ သီခ်င္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ရမယ္။ သံစဥ္က ဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ေစၿပီး ဝိညာဥ္သေဘာနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေစရမယ္။ rhythm နဲ႔ harmonies ပံ့ပိုးထားတဲ့ dominant (သံမွန္) သံစဥ္ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒီအေၾကာင္းက သိပ္က်ယ္ျပန္႔လြန္းေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႔ ပိုင္းျခားဖို႔ လိုတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေစရမယ္။ ၁ ေကာ ၁၄း ၄၀၊ ဧဖက္ ၅း ၁၉။
8.   CCM ေခတ္ေပၚဓမၼေတးဟာ က်မ္းစာ သြန္သင္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ သီးျခားရပ္တည္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ေနတယ္။
အသင္းေတာ္ကို ေခၚထုတ္ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလာကနဲ႔ bridge ေပါင္းကူးဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ Stand out ရပ္ျပဖို႔ ျဖစ္တယ္။ blend in ေရာေႏွာဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ၁ ေကာ ၆း ၁၇။
9.   ဓမၼေတးဟာ ဘုရားဘုန္းေတာ္အတြက္သာ ျဖစ္တယ္။ ေလာကီဆန္ရင္ လူ နာမည္ႀကီးဖို႔ ျဖစ္ေနမယ္။
Rock and Roll နဲ႔ Jazz ဟာ ဓမၼေတးမွာ လက္မခံႏိုင္စရာ ျဖစ္တယ္။ သံစဥ္နဲ႔ rhythm ဟာ စာသားနဲ႔အတူ သတင္းစကားကို သယ္ေဆာင္တယ္။ တခ်ိဳ႕သီခ်င္းက ဘုရားကို ကိုးကြယ္တာ မွန္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕သီခ်င္းေတြက အေသြးအသားကို ဦးစားေပးေနတယ္။ အာရုန္ ဦးေဆာင္ၿပီးး ႏြားသူငယ္ကို ကိုးကြယ္တဲ့အခါမွာ သီခ်င္းဆို၊ ကခုန္ၾကသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ထြက္ ၃၂း ၁၈- ၁၉။
10.သီခ်င္းအသစ္ေတြလည္း ေကာင္းတတ္ပါတယ္။
က်မ္းစာနဲ႔ညီရင္ သီခ်င္းအသစ္လည္း ေကာင္းတတ္ပါတယ္။ က်မ္စာကလည္း အသစ္ေသာ သီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့လို႔ မၾကာခဏ အားေပးတတ္တယ္။ အသစ္ေသာ သီခ်င္းဆိုတာ ပံုစံသစ္၊ အဖြဲ႕အႏြဲ႕သစ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ သီခ်င္းအသစ္ဆိုရင္ စာသားကို လူေတြ ပံုၿပီး အာရံုစိုက္တတ္ၾကတယ္။

မရင္းႏွီးတဲ့ သီခ်င္းထက္ ရင္းႏွီးၿပီးသား သီခ်င္းကို သံုးတာ ပိုေကာင္းတတ္တာလည္း သတိျပဳရမယ္။ အသစ္ကို ရုတ္တရက္ မႀကိဳက္တတ္တာ သဘာဝပါ။ စာသားက က်မ္းစာနဲ႔ ညီေပမယ့္လည္း ရုတ္တရက္ မႀကိဳက္တတ္ပဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း နားလည္ေပးတတ္ရပါမယ္။ ေရာမ ၁၂း ၁၀။ ဆာလံ ၃၃း၃။ ဆာလံ ၁၄၉း ၁။
11.ခံယူခ်က္မတူတဲ့သူ ေရးတဲ့သီခ်င္းကို သံုးတာဟာ သူနဲ႔ လက္တြဲတာ မဟုတ္ဘူး။ တူညီခ်က္ကို ေထာက္ျပတာ ျဖစ္တယ္။ Not association but identification
သီခ်င္းပံုစံအရျဖစ္ေစ၊ ေလာကီဆန္တဲ့ လတ္တေလာ အျဖစ္အပ်က္တခုကို ကိုယ္စားျပဳေနရင္ျဖစ္ေစ ဒီသီခ်င္းမ်ိဳးကို မသံုးသင့္ဘူး။ ဆိုမိရင္လည္း ေနာက္မဆိုေတာ့ဘူး။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဆိုတဲ့အဆိုေတာ္ နာမည္သိပ္မရွိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္အထိ ၅ ႏွစ္ (သို႔) ၇ ႏွစ္ေလာက္ ေစာင့္ၿပီးမွ သံုးတဲ့သူလည္း ရွိတယ္။ သတိထားၿပီး သံုးတတ္ဖို႔ လိုတယ္။

သီခ်င္းေကာင္းကို ေလာကီဆန္တဲ့သူ ဆိုတာလည္း ရွိတတ္တယ္။ ေလာကီအဆိုေတာ္က “O Holy Night” နဲ႔ “Amazing Grace” သီခ်င္းေတြကို ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ သူတို႔ေၾကာင့္ေတာ့ သီခ်င္းကို မျပစ္ပယ္သင့္ဘူး။

တခါ ခံယူခ်က္မတူတဲ့သူက ေရးေပမယ့္ သူ႔ခံယူခ်က္ကို ဘာမွမဆြဲတဲ့ သီခ်င္းမ်ိဳးေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။

ဥပမာ၊ Bill Gaither ရဲ႕ “Because He Lives” သီခ်င္းဟာ သိပ္ေကာင္းတယ္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း ေျမာ္လင့္ျခင္းေတြ ေပးတယ္။ Bill Gaither ကို Conservative pastors ေတြ သိပ္မႀကိဳက္ေပမယ့္ သူ႔သီခ်င္းကိုေတာ့ သံုးၾကပါတယ္။ (The Longer I serve Him နဲ႔ Sinner Saved by Grace စတဲ့ Bill Gaither ရဲ႕ သီခ်င္းေတြဟာ ေကာင္းပါတယ္။) ခံယူခ်က္လြဲေနေပမယ့္ သီခ်င္းထဲမွာ အဲဒီခံယူခ်က္မပါရင္ သံုးႏိုင္ပါတယ္။

“The Savior Is Waiting” သီခ်င္းဟာ Ralph Carmichael ေရးတာလို႔ သိရပါတယ္။ Carmichael ဟာ “Love Is Surrender”  သီခ်င္းကို ေရးတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသီခ်င္းက Carpenter အဖြဲ႕ ဆိုေတာ့ နာမည္ႀကီးသြားတယ္။ the Carpenters အဖြဲ႕က ၁၉၆၀ ႏွစ္ေတြကေန ၁၉၈၀ ႏွစ္ေတြအထိ နာမည္ႀကီးတဲ့အဖြဲ႕ ျဖစ္တယ္။ “Love Is Surrender” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို မႀကိဳက္ေပမယ့္၊ “The Savior Is Waiting” သီခ်င္းကိုေတာ့ မဆိုဘဲ မေနႏိုင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီသီခ်င္းကို Ralph Carmichael နဲ႔ the Carpenters တို႔နဲ႔ ပါတ္သက္တာကို လူေတြ သိပ္မသိၾကေတာ့ဘူး။ ဒါက idea ပါ။

တခ်ိဳ႕ကလည္း Fundamental ေတြ ေရးတဲ့ သီခ်င္းပဲ ဆိုရမယ္လို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ Fundamental ထဲမွာပဲ ဘယ္ဟာ ေကာင္းတယ္၊ ဘယ္ဟာ မေကာင္းဘူး ေျပာဖို႔ ပံုေသနည္း မရွိပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပ္ႀကိဳက္တဲ့ သီခ်င္းတခ်ိဳ႕ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဘာမွမဆိုင္သူေတြ ေရးခဲ့တာပါ။ (Holy, Holy, Holy သီခ်င္းဟာ ရိုးမင္း ကက္သိုလစ္တေယာက္ ေရးတာပါ။ Blessed Assurance ဟာ မက္သဒစ္ စစ္စစ္ တေယာက္ ေရးတာပါ။ Amazing Grace က အဂၤလီကန္ သင္းအုပ္တေယာက္ ေရးတာပါ။) မက္သဒစ္ေရးတဲ့ သီခ်င္းေတြ ဆိုေပမယ့္ လူက ႏွစ္ျခင္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါေသးတယ္။ ၂ ေကာ ၆း ၁၄။
12.သီခ်င္းေရးဆရာ တေယာက္ရဲ႕ သီခ်င္းတပုဒ္ကို သံုးတာနဲ႔ သူ႔သီခ်င္းအားလံုးကို ေထာက္ခံရာ မေရာက္ဘူး။
“It Is Well with My Soul” သီခ်င္းေရးတဲ့ Horatio Spafford ဟာ အဲဒီသီခ်င္း ေရးတုန္းက သူက ပရက္စ္ ဘက္တီးရီးယန္းပါ။ ေနာက္ႏွစ္ေတြၾကာေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ Messianic အုပ္စုတစုကို ေထာင္တယ္။ မိသားစုနဲ႔ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ကို ေျပာင္းၿပီး utopian အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္တယ္။ Universalist တေယာက္ျဖစ္လို႔ ထာဝရ တရားစီရင္ျခင္းနဲ႔ ငရဲအပါအဝင္ က်မ္းစာရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ေတြကို ျငင္းပယ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ “It Is Well with My Soul” သီခ်င္းကို ဆိုတာဟာ သူ႔ရဲ႕ ပရက္စ္ဘက္တီးရီးယန္း၊ Universalist တေယာက္ ဆိုတာကို အားေပးရာ မေရာက္ဘူး။ ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းရင္း ယံုၾကည္ျခင္းကို အားေပးရံုသာ ျဖစ္တယ္။

လူတေယာက္ရဲ႕ စကားကို ကိုးကားရင္လည္း သူေျပာခဲ့သမွ် စကားအားလံုးကို ေထာက္ခံရာ မေရာက္ပါဘူး။
13.ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ခံစားသီဆိုတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဟန္ေဆာင္တာ၊ ပိုပိုကဲကဲ လုပ္တာေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။
ေလာကီအဆိုေတာ္ေတြရဲ႕ ဆိုပံုဟန္ပန္ေတြကို အတုခိုးဆိုေနတာနဲ႔ ဘုရားကို မိတ္ဖြဲ႕ဆိုေနတာဟာ မတူပါဘူး။ ၂ ရာ ၆း ၁၆။ ဘုရားအႀကိဳက္ထက္ လူႀကိဳက္ဖို႔အတြက္ ဂီတကို အေလွ်ာ့ေပးစရာ မလိုပါဘူး။ သိပ္ၿပီး စည္းကမ္းႀကီးၿပီး ဖါရိရွဲလို ခံယူေနဖို႔လည္း မေကာင္းဘူး။ ေရာမ ၁၄း ၃။
14.သင္းအုပ္က သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပမႈကို ခံယူရပါမယ္။
ႏွစ္ျခင္းေတြက ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပမႈအတိုင္း အသင္းေတာ္သြားရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ သင္းအုပ္ဆရာ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ အႀကိဳက္ေတာ့ မတူႏိုင္ဘူး။အသင္းေတာ္ တပါးနဲ႔တပါး သီခ်င္း ဆိုေလ့ရွိတာခ်င္း မတူႏိုင္ဘူး။ ေနရာ ေဒသနဲ႔ တျခားအခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ သီခ်င္းသဘာဝ ကြဲျပားႏိုင္တယ္။ တေန႔မွာေတာ့ သင္းအုပ္ဆရာဟာ သူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အသင္းေတာ္ရဲ႕ သီခ်င္းေတြအတြက္ သခင္ဘုရားေရွ႕မွာ အစစ္ခံရလိမ့္မယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပမႈကို ခံယူမႈနဲ႔ က်မ္းစာနဲ႔ ညီ,မညီ စတာေတြ အစစ္ခံရမယ္။ တမန္ ၂၀း ၂၈။
15.မတူတဲ့ေနရာေလးေတြ ရွိတတ္ေပမယ့္ ၾသဝါဒမွန္မယ္၊ ခရစ္ေတာ္ကို ဦးထိပ္ထားတဲ့ သီခ်င္းေတြကို ဦးစားေပးရမယ္။
အခုေျပာတဲ့အတိုင္း အားလံုးခံယူရမယ္လို႔ မေျပာလိုဘူး။ ဒါေပမယ့္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ အဓိကဟာ ဧဝံေဂလိပါ။ သီခ်င္းမဟုတ္ဘူး ဆိုတာ သတိျပဳရပါမယ္။ မႆဲ ၂၈း ၁၉- ၂၀။

သင္းအုပ္တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ မတူႏိုင္ဘူး။ အားႀကီးသူ ရွိမယ္။ အားနည္းသူလည္း ရွိမယ္။ ဂီတကလည္း ျငင္းခံုစရာေတြ မ်ားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေသးအမႊားေတြကို ထားၿပီး တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ အသင့္အတင့္ ေနတတ္ရမယ္။ ေရာမ ၁၄း ၁၀၊ ၁၇- ၁၉။

သီခ်င္းအေၾကာင္းေျပာရာမွာ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ အျပစ္ရွာေနၾကတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားဘုန္းထင္ရွားဖို႔သာ ဦးစားေပးၾကရမယ္။
နိဂံုး
ခရစ္ေတာ္အတြက္သာ အဓိကျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ့္အသင္းေတာ္ႀကီးလာဖို႔ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ အခုအခ်က္အလက္ေတြက အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ပါတယ္။

သီခ်င္းကလည္း မွန္ဖို႔ လိုသလို၊ တဖက္ကလည္း ေမတၱာမပ်က္ သေဘာထားႀကီးႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ က်မ္းစာအရကေတာ့ ယံုၾကည္သူဟာ ဝိညာဥ္သေဘာနဲ႔ အသက္ရွင္ရမယ္။ ဝိညာဥ္သေဘာရွိတဲ့ သီခ်င္းေတြ ဆိုရမွာပါပဲ။ အသက္တာမွာ ဘုရားအတူရွိေၾကာင္း ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။  ဧဖက္ ၅း ၁၈- ၁၉။

No comments:

Post a Comment