Thursday, May 16, 2013

07. Giving – the Believer’s Responsibility ယံုၾကည္သူ၏ တာ၀န္ - ေပးလႈၿခင္း

Dr. Curtis Hutson

 -------------------------------------------------------------------------------
အခန္း ၇
-------------------------------------------------------------------------------
           “သန္႔ရွင္းသူတို႔အဘို႔ လွဴဌါန္း၍ စုထားျခင္းအမႈမွာ၊ ဂလာတိျပည္၌ အသင္းေတာ္မ်ားကို ငါမွာထားသည္အတိုင္း သင္တို႔ၿပဳၾကေလာ့။- ငါေရာက္လာေသာအခါ လွဴဒါန္း၍ စုထားစရာမရွိေစၿခင္းငွါ၊ ခုႏွစ္ရက္တြင္ ပထမေန႔၌ အသီးအသီး ေကာင္းစားသည္အတိုင္း၊ မိမိတို႔ ဥစၥာတဘို႔ကို ထုတ္၍စုထားၾကေလာ့။- ၁ေကာ ၁၆း၁၊၂။
           ၁ေကာ ၁၅ မွာ Doctrinal ခံယူခ်က္ႀကီးတခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပထားတယ္။ ပထမအပုိဒ္ ၄-ပိုဒ္မွာ ဧ၀ံေဂလိတရားရဲ႕ အဓိပၸါယ္ျဖစ္တဲ့ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ က်မ္းစာနဲ႔အညီ အေသခံျခင္း၊ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္းေတြေျပာျပတယ္။ က်န္တဲ့အခန္းငယ္ေတြမွာေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္ၾကြလာျခင္းနဲ႔ ထေျမာက္ျခင္းဆိုင္ရာဩ၀ါဒေတြကို ေတြ႔ရတယ္။
          “နက္နဲေသာ အရာတခုကို ငါျပဦးမည္။ ငါတို႔႐ွိသမွ်သည္ အိပ္ေပ်ာ္ၾကရမည္မဟုတ္။-သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးေသာ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ တခဏျခင္းတြင္ မ်က္စိတမွိတ္၌ ငါတို႔႐ွိသမွ်သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကမည္။ ထိုတံပိုးမႈတ္ခ်ိန္ ေရာက္ေသာအခါ၊ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ မပုပ္ႏႈိင္ေသာ အျဖစ္၌တည္လ်က္ ထေျမာက္၍၊ ငါတို႔႐ွိသမွ်သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကမည္။” - အငယ္ ၅၁၊၅၂။
           အခန္း ၁၅ ကို အဆံုးသတ္တာကေတာ့- -  “သခင္ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္၍ အက်ဳိးႀကီးသည္ကိုသိမွတ္သျဖင့္ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ မေရြ႕ေလ်ာ့ မတိမ္းယိမ္းဘဲလ်က္၊ သခင္ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေလာ့။”
 အခန္း ၁၆ ရဲ႕အစမွာ- -  “သန္႔ရွင္းသူတို႔ အဘို႔လွဴဒါန္း၍ စုထားျခင္းအမႈမွာ- -”
          ခရစ္ယာန္ေပးလွဴျခင္းကို ဧ၀ံေဂလိတရားရဲ႕အဓိပၸါယ္၊ ထေျမာက္ျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ၾကြလာျခင္း စတဲ့ခံယူခ်က္ ဩ၀ါဒ         ႀကီးေတြနဲ႔ အတူတြဲေဖာ္ျပထားတာျဖစ္တယ္။
     “ခုႏွစ္ရက္တြင္ ပထမေန႔ရက္၌ အသီးအသီး ေကာင္းစားသည္အတိုင္း မိမိတို႔ ဥစၥာတဘို႔ကိုထုတ္၍ စုထားၾကေလာ့။”
      ဓမၼသစ္ကာလ ေဒသႏၱရ- အသင္းေတာ္ေတြအတြက္ ဘုရားရဲ႕ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ နည္းစနစ္ကေတာ့ အသင္းေတာ္မွာ ပါ၀င္သူေတြက ေပးလွဴေထာက္ပံ႔ၾကဖို႔ပါဘဲ။ အေၾကြးေၾကဖို႔ဆိုျပီး ပစၥည္းအေဟာင္းေတြ ထုတ္ေရာင္းေနဖို႔ အသင္းေတာ္အတြက္ မလိုအပ္ဘူး။ ဘုရားအမႈေတာ္အတြက္ ခရစ္ယာန္ေတြက ဆယ္ဘို႔တဘုိ႔နဲ႔ အျခားအလွဴေငြေတြနဲ႔ ပါဝင္ေထာက္မသင့္ပါတယ္။
                         “ငါတို႔ျမိဳ႕က အသင္းေတာ္တပါး
                           ဥာဏ္ပညာရယ္၊ ၾကီးပံုမ်ား။
                          လိုေငြရဖို႔ နည္းလမ္းရွာ၊
                          မုန္႔ေရာင္းၾကတယ္ဗ်ာ။
                          ဝင္ေငြတိုးဖို႔  စီးပြားရွာ
                         ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ၊
                         ဝယ္စားသူလည္း ေမာလာေတာ့၊
                         ေဈးေရာင္းပြဲလည္း ပ်က္ၿပီေပါ႔။
                         “ငါတို႔ၿမိဳ႕က အသင္းေတာ္တပါး ၊
                          ပညာတကယ္ အရွိသား။
                          ဆယ္ဖို႔တဖို႔ ေပးၾကတာ၊
                          ေငြေၾကး အစံု၊ လံုေလာက္စြာ။
                          ဆယ္ဖို႔တဖို႔ ေပးျခင္းဟာ
                          ႐ိုးရွင္းၿပီးေတာ့ ပညာပါ။
                         တျခားနည္းေတြ မလိုဘူး၊
                      အသင္းေတာ္အတြက္ ပညာထူး။
     ခရစ္ယာန္ ေပးလွဴျခင္း အေၾကာင္း (၃) ခ်က္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

(၁)  ေပးပုံ၊ ေပးနည္း   The rule of giving

      ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ? ဘုရားက ဘယ္ေလာက္ေပးေစခ်င္တယ္ဆိုတာ ခရစ္ယာန္တိုင္း သိသင့္ပါတယ္။ က်မ္းစာအရ အနည္းဆံုး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း(ဆယ္ဘို႔ တဘို႔) ကေန စ,ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီထက္ေတာ့ ဘယ္သူမွ မေလ်ာ့သင့္ဘူး။
      တခ်ဳိ႕က “ဒါက ပညတ္တရားပဲ။ ဓမၼေဟာင္း ပညတ္ပဲ” လို႔ ုျငင္းၾကမယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဒါကို ပညတ္တရားနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္တယ္လို႔ မေခၚဘူး။ “လူ႔အသက္မသတ္ရ” ဆိုတာ ပညတ္ပါဘဲ။ အခုေခတ္ သတ္ရင္လည္း၊ ဟိုတုန္းကလိုပဲ အျပစ္ျဖစ္ ေနဆဲ မဟုတ္လား? ဆယ္ဘို႔ တဘို႔ေပးတာဟာ ပညတ္တရား    မတိုင္မွီကတည္းက ေပးေနၾကတာပါ။ ေပးခဲ့ၾကသူေတြထဲမွာ အာျဗဟံရဲ႕အမည္ကို စေတြ႔ရတယ္။ (ကမာၻ ၁၄း၁၈-၂၀) ဒါဟာ ပညတ္တရား မတိုင္မွီကေပးခဲ့တာပါ။ သူဟာ ခရစ္ေတာ္ကို ပံုေဆာင္တဲ့ ေမလခိေဇဒက္မင္းကို ဆယ္ဘို႔တဘို႔ ေပးခဲ႔ပါတယ္။
     ကဲ- အာျဗဟံဟာ ဘာျဖစ္လို႔ ဆယ္ဘို႔တဘုိ႔ေပးခဲ႔တာလဲ? ဘုရားက လမ္းၫႊန္ဖို႔ က်မ္းစာမွာေရးမထားပဲန႔ဲ ဘာလို႔ေပးခဲ့တာလဲ? တျခား ရာခိုင္ႏွဳန္းတမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးရင္ရသားပဲ။ တျခားႏွဳန္းထား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြ တရာေလာက္ကို ရွိေနပါတယ္။
     ယာကုပ္လည္း ပညတ္တရားမတိုင္မွီမွာ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ေပးတယ္။
   “ထိုအခါ ယာကုပ္က၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါ႔ဘက္၌ရွိလ်က္၊ ငါယခုသြားရာလမ္းမွာ၊ ငါ႔ကိုေစာင္မ၍ စားစရာ အစား၊ ၀တ္စရာ အ၀တ္ကို ေပးသနားေတာ္မူလွ်င္၎၊ - ငါသည္ တဖန္ အဘ၏အိမ္သို႔ ၿငိမ္၀ပ္စြာျပန္ေရာက္၍၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူလွ်င္၎၊ မွတ္တိုင္ျပဳ၍ ငါထူေထာင္ေသာ ဤေက်ာက္သည္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ျဖစ္ရမည္။- ေပးသနားေတာ္မူသမွ်တို႔ကို ဆယ္ဘို႔တဘို႔ ပူေဇာ္ပါမည္ဟူ၍ သစၥာျပဳေလ၏။”  - (ကမာၻ ၂၈း၂၀-၂၂)
       ဘယ္ေလာက္ေပးရမယ္ဆိုတာ အာျဗဟံေရာ- ယာကုပ္အတြက္ပါ ဘုရားလမ္းၫႊန္က်မ္းစာ မရွိခဲ႔ၾကဘူး။ ရာခိုင္ႏႈန္းအတူ- ေပးဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ၾကတာေတာ့- တိုက္ဆိုင္လြန္းမေနဘူးလား? ဘာအတြက္တူေနခဲ႔တာလဲ? အာျဗဟံနဲ႔ ယာကုပ္တို႔လို လူေတြဟာ ဘုရားကို ဘယ္ေလာက္ေပးလွဴရမယ္ဆိုတာ ဘုရားသခင္ထံ အၾကံဥာဏ္မေတာင္းေလာက္ၾကဘူးလို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မထင္ဘူး။ ဘုရားသခင္က “တိက်တဲ႔လမ္းၫႊန္ခ်က္” ေပးခဲ႔တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယုံတယ္။ ဒါေၾကာင့္သာ- သူတို႔ေပးတဲ့ ေငြပမာဏ ရာႏႈန္းတူေနတာလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
       ဒါေၾကာင့္ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ဆိုတာ ပညတ္တရား မတိုင္မွီကတည္းက ေပးခဲ့ၾကတာပါ။
        ပညတ္တရားကာလမွာေတာ့  ဆယ္ဘို႔တဘို႔ ေပးဖို႔ေျပာတယ္။ ဝတ္ျပဳ ၂၇း၃၀ မွာ “စပါးျဖစ္ေစ၊ သစ္သီးျဖစ္ေစ၊ ေျမက ျဖစ္သမွ်ေသာ အသီးအႏွံ ဆယ္စုတစုသည္ ထာဝရဘုရား၏ ဘ႑ာေတာ္ျဖစ္၏။ ထာဝရဘုရားအဘို႔ သန္႔ရွင္းရမည္။”
        “ငါသည္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္၏။ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ယာကုပ္အမ်ိဳးသားတို႔၊ သင္တို႔သည္ ဆံုး႐ႈံးျခင္းသို႔ မေရာက္ၾက။”
         ဘိုးေဘးတို႔ လက္ထက္မွစ၍ သင္တို႔သည္ ငါစီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္တို႔ကို မေစာင့္၊ ေရွာင္ၾကျပီ။ ငါ႔ထံသို႔ ျပန္လာၾကေလာ့။ ငါသည္လည္း သင္တို႔ဆီသို႔ ျပန္လာမည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ ျပန္လာရပါမည္နည္းဟု သင္တို႔ေမးၾကသည္တကား။- လူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဥစၥာေတာ္ကို လုယူရမည္ေလာ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ႔ဥစၥာကို လုယူၾကျပီ။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ လုယူပါမည္နည္းဟု သင္တို႔ေမးလွ်င္ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ကို၎၊ ပူေဇာ္သကၠာတို႔ကို၎ လုယူၾကျပီ။- သင္တို႔သည္ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာကိုခံရၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ ငါ႔ဥစၥာကို လုယူၾက၏။ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ရွိသမွ်ကို ဘ႑ာတိုက္ထဲသို႔ သြင္း၍၊ ငါ႔အိမ္ေတာ္၌ စားစရာရွိေစျခင္းငွါျပဳၾကေလာ့။ ငါသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ျပတင္းေပါက္တို႔ကို ဖြင့္၍ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို အကုန္အစင္သြန္းေလာင္းမည္ မသြန္ေလာင္းမည္ကို ထိုသို႔ စံုစမ္းၾကေလာ့ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။” - မာလခိ ၃း၆-၁၀၊
          ဒါေၾကာင့္ ပညတ္မတိုင္မွီ အာျဗဟံနဲ႔ယာကုပ္တို႔ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ ေပးၾကတယ္။ ပညတ္တရားေခတ္မွာ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ ေပးရတယ္။
         ဓမၼေဟာင္းမွာ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ကို သြန္သင္တာေတာ့ အားလံုးနီးပါး လက္ခံၿပီးသားပါ။ ဓမၼသစ္မွာေတာ့ ဘယ္လိုသြန္ သင္သလဲ? သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ေခတ္က ဖာရိရွဲေတြအေၾကာင္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈက ဖာရိရွဲေတြကို အေတာ္မ်ားမ်ား ကိစၥေတြမွာ အျပစ္တင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ခ်ီးက်ဴးတယ္။
        “လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ က်မ္းျပဳဆရာ၊ ဖာရိရွဲတို႔၊ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပင္စိမ္း၊ စမႊတ္၊ ဇီယာ၊ အသီး အရြက္တို႔ကို ဆယ္ဘို႔တဘုိ႔ လွဴၾကသည္တြင္၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ သူတပါးကို သနားျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္းတည္းဟူေသာ ပညတ္တရားတြင္ ေလးေသာအရာတို႔ကိုကား လွပ္၍ထားၾက၏။ အရင္ဆိုေသာ အရာတို႔ကို အလွပ္မထား၊ ေနာက္ဆိုေသာအရာတို႔ကို က်င့္ရမည္။”- မႆဲ ၂၃း၂၃။           
          ေလးတဲ့အရာေတြ ခ်န္ထားလို႔သာ အျပစ္တင္တာပါ။ အထဲမွာေတာ့ လူေသအရိုးေတြနဲ႔ျပည့္ေနၿပီး၊ အျပင္ဖက္ကေတာ့ အုတ္ဂူလိုျဖဴေဖြးေနလို႔သာ အျပစ္တင္တာပါ။ အေတာ္မ်ားမ်ားကိစၥေတြ အျပစ္တင္ထားေပမဲ႔ - ဆယ္ဘို႔တဘို႔ ေပးတဲ့အတြက္ေတာ့ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္။ “အရင္ဆိုေသာ အရာတို႔ကို မလွပ္မထား။”
          လုကာ ၁၈း၁၉-၁၄ ထဲက အခြန္ခံနဲ႔ ဖာရိရွဲအေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ “ကိုယ္ကုသိုလ္ကိုအမွီျပဳ …. တတ္ေသာသူအခ်ဳိ႕တို႔အား” မိန္႔ေတာ္မူတာ ျဖစ္တယ္။
        ဒါက တကယ္ျဖစ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဥပမာပါ။ ကိုယ္ကုသိုလ္ကို အမွီျပဳသူေတြကို ေျပာတာပါ။ ဖာရိရွဲနဲ႔ အခြန္ခံကို ယွဥ္ျပတာ ပါ။ သတိထားၾကည့္လိုက္။ လူေကာင္းဆိုတာကို ပံုေဖာ္ျပတယ္။ ေနာက္ - “ဘုရားသခင္၊ အျပစ္မ်ားတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို သနားပါ” လို႔ ရင္ဘတ္ကို ထုၿပီး ေျပာေနတဲ့ လူဆိုးအျပစ္သားကို ပံုေဖာ္ျပတယ္။
        လူေကာင္းတေယာက္လို႔ ပံုေဖာ္ျပရာမွာ၊ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ ေပးသူျဖစ္တယ္။ ဖာရိရဲွဆုေတာင္းရာမွာ “သူတပါးတို႔သည္ အႏိုင္ အထက္လုယူျခင္း၊ မတရားသျဖင့္က်င့္ျခင္း …. အကၽြႏု္ပ္၌ရွိသည္သာမက ….. ခုႏွစ္ရက္တြင္ ႏွစ္ရက္ အစာေရွာင္ပါ၏။ ဥစၥာရွိသမွ်တို႔ကို ဆယ္ဘုိ႔တဘို႔ လွဴပါ၏။” လူေကာင္းတေယာက္ရဲ႕ အက်င့္သီလကို ပံုေဖာ္ရာမွာ အစာေ႐ွာင္ၿပီး၊ ဆယ္ဘို႔တဘုိ႔ ေပးတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဖာရိရွဲေတြ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ေပးတဲ့အတြက္ သခင္ခရစ္ေတာ္က ခ်ီးမြမ္းတယ္။ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ေပးျခင္းဟာ လူေကာင္းေတြရဲ႕ အက်င့္လို႔လည္း ေျပာျပန္တယ္။
          ေကာင္းစားတဲ့အတိုင္း ေပးလွဴျခင္းကို ဓမၼသစ္မွာ သြန္သင္တာေတြ႔ရတယ္။ ၁ေကာ ၁၆း၂.မွာ - - “ခုႏွစ္ရက္တြင္ ပထမ ေန႔ရက္၌ အသီးအသီး ေကာင္းစားသည္အတိုင္း၊ မိမိတို႔ ဥစၥာတဘို႔ကို ထုတ္၍ စုထားၾကေလာ့။” ဒါဟာ ေကာင္းစားတဲ့အတိုင္း ေပးလွဴျခင္းပါ။
          တမန္ ၁၈ - အရ ေကာရိ ႏၳဳအသင္းေတာ္ဟာ ယုဒလူမ်ဳိးေျပာင္းလဲသူေတြနဲ႔ စတင္ခဲ့တာပါ။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ယုဒလူမ်ဳိး တေယာက္ကို “ခင္မ်ား ဝင္ေငြရဲ႕တဘို႔ကိုယူျပီး၊ ဘုရားအမႈေတာ္အတြက္ ေပးလွဴပါ” လို႔ ေျပာရင္ ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္လို႔ ထင္သလဲ? သူ႔အဘ အာျဗဟံဟာ ပညတ္တရားမတိုင္မွီက ဆယ္ဘို႔တဘုိ႔ေပးတယ္။ ယာကုပ္က ပညတ္တရားမတိုင္မွီ ဆယ္ဘို႔တဘိ္ု႔ေပးတယ္။ ပညတ္တရား ကာလမွာ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ေပးဖို႔ ပညတ္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူဟာ တသက္လံုး ဆယ္ဘို႔တဘို႔ ေပးေလ့ရွိတယ္။ အခု ေျပာင္းလဲလာေတာ့၊ အမႈေတာ္အတြက္ ဝင္ေငြရဲ႕ တဘို႔ကို ေပးလွဴပါလို႔ ေျပာလာျပီ။ သူ႔အေနနဲ႔ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ထက္ ေလ်ာ့ျပီး ေပးမယ္လို႔ထင္သလား? ဆယ္ဖို႔တဖို႔ကို အနည္းဆံုးထား ေပးမွာပါ။
         ဓမၼသစ္မွာ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ထက္ ပိုေပးတဲ့သူေတြကို သခင္ေယ႐ႈက ခဏခဏ ခ်ီးမြမ္းေလ့ရွိတယ္။ အဲဒီထက္ ေလ်ာ့ေပးသူကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ခ်ီးမြမ္းေလ့မရွိဘူး။    
      အသက္ေမြးစရာအတြက္ကိုပဲ အကုန္ေပးလွဴတဲ့ မုဆိုးမကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူတယ္။ ေကာရိ ႏၳဳၿမိဳ႕က အလွ်ံပယ္လွဴတဲ့ လူေတြကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးထားတယ္။ သခင္ေယ႐ႈက ဆယ္ဘို႔တဘို႔ထက္ပိုၿပီး ေပးလွဴသူေတြကုိ ခဏခဏ ခ်ီးမြမ္းတတ္ၿပီး၊ အဲဒီထက္ ေလ်ာ့ေပးရင္ေတာ ့ခ်ီးမြမ္းေလ့မရွိပါဘူး။ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ဆိုတာ ေပးလွဴျခင္းရဲ႕ အစအဦးသေဘာပါ။ အဲဒီထက္ေတာ့ ေလ်ာ့မေပးသင့္ပါဘူး။
      တခ်ဳိ႕ ေမးမယ္။ “ဓမၼသစ္မွာ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ကို အဆုံးသတ္လိုက္ျပီ မဟုတ္လား?” ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ အဲဒီလို မထင္ဘူး။ ေန႔-လ-ရက္ေတြနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အထုံးအဖြဲ႔ေတြ အဆုံးသတ္ပါတယ္။ အေရဖ်ားလွီးျခင္း အဆံုးသတ္ပါတယ္။ အစားအေသာက္ ပညတ္ေတြနဲ႔ တျခားအရာေတြ အဆံုးသတ္ပါတယ္။ (ေကာေလာ၂) ဒါေပမယ့္ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ အဆံုးသတ္တယ္လို႔ တခါမွ မေျပာဘူး။
      အာျဗဟံက ဆယ္ဘို႔တဘို႔ေပးတယ္။ ယာကုပ္လည္း ဆယ္ဘို႔တဘို႔ ေပးတယ္။ ပညတ္တရားကလည္း ဆယ္ဘို႔တဘို႔ ေတာင္းဆိုတယ္။ ဖာရိရွဲေတြလည္း ဆယ္ဘို႔တဘို႔ေပးလို႔ ခ်ီးက်ဴးခံရတယ္။ အခြန္ခံနဲ႔ ဖာရိရွဲအေၾကာင္းမွာ လူေကာင္းဟာ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ေပးတယ္လို႔ သခင္ေယ႐ႈ သြန္သင္တယ္။ ေကာင္းစားသည့္အတိုင္း ေပးလွဴတာကို သြန္သင္တယ္။ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ လည္း အဆံုးမသတ္ေသးဘူးဆိုေတာ့ က်မ္းစာကို ႐ိုသားစြာ ေလ့လာသူတိုင္း ခရစ္ယာန္ေပးလွဴျခင္းဟာ ဆယ္ဘို႔တဘို႔က စတယ္လို႔ သေဘာတူသင့္ပါတယ္။
     ဒါေပမယ့္ စဥ္းစားစရာရွိပါတယ္။ ဝင္ေငြရဲ႕ဆယ္ဘို႔တဘို႔ကို ေပးတာဟာ ေကာင္းစားတဲ့အတိုင္း ေပးတာလို႔ မမွတ္ေစခ်င္ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ေပးလွဴတယ္ဆိုတာကို မေျပာလိုဘူး။ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ဘုရားေငြကုိ ကုိင္တြယ္သံုးစြဲသလဲဆိုတာ အဓိကပါ။ အားလံုးကုိ ဘုရားပိုင္ပါတယ္။
         ေတာက တရားေဟာဆရာတေယာက္ ဘုရားသခင္ကုိ စာေရးတယ္။ “ဘုရားသခင္၊ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ၈၂.ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔၊ ေရႊရတု အိမ္ေထာင္သက္နဲ႔ သင္းအုပ္အျဖစ္ ၄၂ ႏွစ္ေျမာက္ ပြဲက်င္းပပါမယ္။ အဲဒီပြဲေတြအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ ေဒၚလာ ၁၀၀ မ,စ ႏိုင္မလား?” တဲ့။
         ဗဟိုစာတိုက္ၾကီးရဲ႕ စာတိုက္မွဴးက အရာရွိမ်ားစည္းေဝးမွာ အဲဒီစာကို ဖတ္ျပတယ္။ ၿပီးမွ စာအိပ္ထဲမွာ ၁၀ ေဒၚလာ ထည့္ေပးၿပီး၊ တရားေဟာဆရာထံ ပို႔ေပးလိုက္တယ္။ သတင္းပတ္ အနည္းငယ္အၾကာမွာ၊ ဘုရားသခင္ အမည္နဲ႔ ေနာက္စာတေစာင္ ေရာက္လာျပန္တယ္။
ဒီတခါမွာေတာ့ …. “ဘုရားသခင္ … ေပးလိုက္တဲ့စာ ရပါတယ္။ ေမြးေန႔ အမွတ္တရပြဲလည္း ေအာင္ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္တခါ ကၽြန္ေတာ့ကုိ ေငြပုိ႔ရင္ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ကေန မပို႔ပါနဲ႔။ ၉၀% သူတို႔ ျဖတ္ယူထားလိုက္တယ္” တဲ့။
    ခရစ္ယာန္ အမ်ားစုလည္း ဒီလိုပါဘဲ။ ၉၀%ျဖတ္ သံုးထားၿပီး၊ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ဘုရားသခင္ကုိေပးတာပါ။ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ေပးရမယ္လို႔ က်မ္းစာက ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာပါဘူး။ ပိုေပးသင့္တဲ့အခ်ိန္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ထက္ ပိုေပးသူေတြလည္း ႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အနည္းဆံုးေတာ့ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ကေန အားလံုး စေပးသင့္ပါတယ္။
    ေနာက္တခုက ….

(၂ ) ေပးလွဴျခင္းရဲ႕ ဆုလာဒ္ - THE REWARD OF GIVING

        “စြန္႔ၾကဲတတ္ေသာသူသည္ ၾကြယ္ဝလိမ့္မည္။ သူတပါးကုိ ေရေလာင္းေသာသူသည္ ကုိယ္တိုင္ေရေလာင္းျခင္း အက်ဳိးကုိ ခံရလိမ့္မည္။” - သုတၱံ ၁၁း၂၅၊
     “ဆယ္ဘို႔တဘို႔ ရွိသမွ်ကုိ ဘ႑ာတိုက္ထဲသို႔သြင္း၍၊--- ငါသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ျပတင္းေပါက္တို႔ကုိဖြင့္၍ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို အကုန္အစင္ သြန္းေလာင္းမည္ မသြန္းေလာင္းမည္ကုိ ထိုသို႔ စံုစမ္းၾကေလာ့ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္၏။” -မာလခိ ၃း၁၀။
     “သင္သည္ ကုိယ္ဥစၥာႏွင့္ အဦးသီးေသာ အသီးအႏွံရွိသမွ်ကုိ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ေလာ့။- သုိ႔ျပဳလ်င္၊ သင္၏စပါးက်ီတို႔သည္ ၾကြယ္ဝ၍၊ စပ်စ္သီးနယ္ရာ တန္ဆာတို႔ကို အသစ္ေသာ စပ်စ္ရည္လွ်ံလိမ့့္မည္။”- သုတၱံ ၃း ၉၊၁၀။
     ေပးလွဴျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အႀကိဳက္ဆံုးထဲက က်မ္းခ်က္တခ်က္ကေတာ့ “သူတပါးအား ေပးၾကေလာ့။ ေပးလွ်င္ သူတပါးသည္ သင္တုိ႔အားေပးၾကလိမ့္မည္။ အမွန္ျခင္႐ံုမွ်မက၊ သိိပ္ႏွက္လ်က္၊ လႈပ္လ်က္၊ လွ်ံလ်က္ ရွိျခင္းႏွင့္ သင္တို႔ရင္ခြင္၌ ေပးၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္ခ်ိန္၊ တင္းပမာဏႏွင့္ သင္တို႔သည္ သူတပါးအားေပး၏။ ထုိပမာဏအတိုင္း ကုိယ္ခံရၾကမည္။” -  လုကာ ၆း ၃၈။
       သခင္ေယ႐ႈက “ေပးရင္ - ကုိယ္ေပးတဲ့အတိုင္း ျပန္ရမယ္။ လဘက္ရည္ခြက္နဲ႔ ျခင္ေပးရင္၊ လဘက္ရည္ခြက္ေလာက္ ျပန္ရမယ္။ ျခင္းေတာင္းနဲ႔ ျခင္ေပးရင္၊ ျခင္းေတာင္းေလာက္ ျပန္ရမယ္။ ထူးျခားမႈကေတာ့ ျပန္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ အမွန္ျခင္႐ုံမွ်မက ရပါတယ္။”
     ျခင္းေတာင္းအႀကီးႀကီးနဲ႔ သီးႏွံေတြ ဝယ္ဖူးသလား? ေရာင္းသူက ေတာင္းအေပၚမွာ လက္ခုပ္ေရ အမ်ားႀကီးနဲ႔ အမွန္ျခင္႐ံုမက ပံုေပးဖူးသလား? သခင္ဘုရားေျပာတာက အဲဒီလိုမ်ဳိးကုိ ေျပာတာပါ။
     “သိပ္ႏွက္လ်က္” လို႔ ဆက္ေျပာတယ္။ ျခင္းေတာင္းအေပၚကုိ အမွန္ျခင္႐ံုမက ပံုေပးၿပီးေတာ့ “သိပ္ႏွက္” လိုက္တယ္။
      “ - - အမွန္ျခင္႐ုံမွ်မက၊ သိပ္ႏွက္လ်က္၊ လႈပ္လ်က္ …. ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြ ေတာင္းထဲထည့္ၿပီး လႈပ္ဖူးသလား? လႈပ္ၿပီးရင္ ေနရာေခ်ာင္သြားတာ သတိထားဖူးသလား? ဘုရားသခင္ ျပန္ေပးရင္ အဲဒီအတိုင္းရတာပါ။
      သခင္ေယ႐ႈက “မင္းေပးတဲ႔အတိုင္း ငါျပန္ေပးမယ္။ ထူးျခားမွာက ငါေပးရင္ - “အမွန္ျခင္႐ုံမွ်မက၊ သိပ္ႏွက္လ်က္၊ လႈပ္လ်က္၊ လွ်ံလ်က္ ျပန္ေပးမယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ လႈပ္ၿပီးရင္ လွ်ံသြားေစေတာ္မူမွာ ျဖစ္တယ္။
    “သူတပါးအား ေပးၾကေလာ့။ ေပးလွ်င္သူတပါးသည္ သင္တို႔အားေပးၾကလိမ့္မည္။ အမွန္ျခင္႐ံုမွ်မက၊ သိပ္ႏွက္လ်က္၊ လႈပ္လ်က္၊ လွ်ံလ်က္ရွိျခင္းႏွင့္ သင္တို႔ရင္ခြင္၌ ေပးၾကလိမ့့္မည္။”
     “သင္တို႔ရင္ခြင္၌ ေပးၾကလိမ့္မည္” ဆိုတာက ဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ?
      အဲဒီေခတ္တုန္းက လူေတြက ဝတ္႐ံုဖါးဖါး ရွည္ရွည္ႀကီးေတြကို ဝတ္တတ္ၾကတယ္။ လူတေယာက္ သီးႏွံမ်ဳိးေစ့ေတြဝယ္ရင္ ကုန္သည္က အဝတ္အထည္ (သို႔ ) ၀တ္႐ံုကုိ ဖြင့္ၿပီး၊ ထည့္စရာခြက္ထဲမွာ သီးႏွံအျပည့္ထည့္ၿပီး ဝတ္႐ံုေအာက္မွာ ထားလိုက္တယ္။ ထည့္စရာခြက္ကို ဝတ္႐ံုနဲ႔ ေဘးပတ္လည္မွာ ပတ္လိုက္တယ္။ ဝယ္သူကလည္း ထည့္စရာခြက္အေပၚမွာ ဝတ္႐ံုကုိ အုပ္ကုိင္မွသာ သူလမ္းသြားရင္ သီးႏွံမ်ဳိးေစ့ေတြ ထြက္မက်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
     ေပးလွဴရင္ ၾကြယ္ဝမယ္လို႔ ဘုရားသခင္ ဂတိေပးထား႐ံုမွ်မက၊ ၾကြယ္ဝမႈကို တည္ၿမဲေစမယ္လို႔လည္း ဂတိေပးထားပါေသးတယ္။
        ကဲ… ကၽြန္ေတာ္က သိပ္ေတာ္တဲ့ လူေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုဟာက အက်ဳိးသိပ္ရွိမယ္လို႔ ထင္တယ္။ “သူတပါးအား ေပးၾကေလာ့။ ေပးလွ်င္ သူတပါးသည္ သင္တို႔အားေပးၾကလိမ့္မည္။ အမွန္ျခင္႐ံုမွ်မက၊ သိပ္ႏွက္လ်က္၊ လႈပ္လ်က္၊ လွ်ံလ်က္ရွိျခင္းႏွင့္ သင္တို႔ရင္ခြင္၌ ေပးၾကလိမ့္မည္။” ကိုယ့္ဘက္က အ႐ႈံးမရွိဘူး။
      လူေပါတေယာက္အေၾကာင္း ဖတ္ဖူးတယ္။ ဥာဏ္ရွိတဲ့လူတေယာက္က သူ႔ကို အျမတ္ထုတ္ဖို႔ အၾကံရတယ္။ ဒါနဲ႔ တို႔ဥာဏ္စမ္းေတြ အျပန္အလွန္ေမးၾကရေအာင္။ ငါေမးလို႔ မင္းမေျဖႏိုင္ရင္၊ မင္း ငါ႔ကုိ တေဒၚလာေပး။ မင္းေမးလို႔ ငါမေျဖႏိုင္ရင္- ငါမင္းကုိ တေဒၚလာေပးမယ္” လို႔ ေျပာတယ္။
      လူေပါက “အဲလို - မေကာင္းဘူး။ ခင္ဗ်ားက ပိုေတာ္တယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ဥာဏ္စမ္းတပုဒ္ေမးမယ္၊ မေျဖႏိုင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္က ေဒၚလာဝက္ေပးမယ္။” လို႔ ေျပာပါတယ္။
  “ေကာင္းၿပီ၊ ေပးမယ္” 
      လူေပါက “ပထမဥာဏ္စမ္းေမးမယ္။ ေျမမွာ ေျခ ၂ ေခ်ာင္း၊ ေလထဲမွာ ေျခ ၂ ေခ်ာင္း၊ ေပါင္း ေျခ ၄ ေခ်ာင္း၊ မ်က္လံုး ၁၃ လံုးနဲ႔ဟာ ဘာလဲ? ”
     ဥာဏ္ရွုိတဲ့သူက စဥ္းစားတယ္၊ စဥ္းစားတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လူေပါကုိ တေဒၚလာ ေပးလိုက္တယ္။ “ငါမသိဘူး။ ေရာ့ .. တေဒၚလာ။ အဲဒါ ဘာေကာင္လဲ? ေျပာ” လို႔ ေမးတယ္။
     လူေပါက တေဒၚလာဝက္ ျပန္ေပးၿပီးေတာ့ “ငါလည္း မသိဘူး။ ေရာ့ ဆင့္ ၅၀” လို႔ေျဖပါတယ္။ ကဲ.. ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သိပ္ဥာဏ္မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေပးရင္အက်ဳိး ျပန္ရပါတယ္။ သုတၱံ ၁၁း၂၄ မွာ “ စြန္႔ႀကဲေသာ္လည္း ဥစၥာ တိုးပြါးတတ္ေသာသူ ရွိ၏။”                                                                                                                                                                                                                     John Bunyan က ေျပာတယ္။                                                            
“တို႔ၿမိဳ႕မွာ လူတေယာက္ရွိတယ္။
တခ်ဳိ႕ကသူ႔ကို အရူးလို႔ထင္တယ္။
ေပးေလေလ - ရေလေလလူေပါ႔”
           တရားေဟာဆရာတေယာက္က ကုန္သည္တေယာက္ကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အသင္းေတာ္လုပ္ငန္း တခုအတြက္ အလွဴေငြ ေတာင္းတယ္။ ကုန္သည္က ေဒၚလာ ၃၀၀ တန္ ခ်က္လက္မွတ္ ေပးလိုက္တယ္။ တရားေဟာဆရာ ထြက္သြားခါနီး ေဒၚလာ ေထာင္ခ်ီၿပီးတန္တဲ့ ကုန္စည္ေတြပါတဲ့ သေဘၤာနစ္သြားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္း ဝင္လာတယ္။ ဒီကုန္ေတြက ကုန္သည္ပိုင္တဲ့ ကုန္ေတြပါ။                                                                 
     “ခဏ- ေနဦး- ဆရာ။ အဲဒီ ခ်က္လက္မွတ္ ျပန္ေပးပါဦး” လို႔ ေျပာၿပီး ေဒၚလာတေထာင္တန္ ခ်က္လက္မွတ္ ျပင္ေရးေပးတယ္။ “ဒီေလာက္ ျမန္ျမန္ႀကီး ဆံုး႐ႈံးရေတာ့- မဆံုး႐ႈံးႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ ျမွဳပ္ႏွံထားတာ ပုိေကာင္းပါတယ္” လို႔ ေျပာတယ္။
        “မဆံုး႐ႈံးႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး” ေျပာမယ္ဆိုရင္ လုကာ ၁၆ က - မတရားတဲ့ ဘ႑ာစိုး ေငြထိန္း အေၾကာင္းဖတ္ၾကည့္ပါ။ “သင္တို႔သည္ စုေတ့ေသာအခါ၊ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာဗိမာန္၌ သင္တို႔ကို လက္ခံလတံ့ေသာ အေဆြရွိေစျခင္းငွါ မၿမဲေသာ ေလာကီစည္းစိမ္ကို သံုးေဆာင္ၾကေလာ့။” မၿမဲေသာ ေလာကီစည္းစိမ္ဆိုတာ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈပါဘဲ။ ကိုယ္ခ်မ္းသာတာကိုေသရင္ ထာဝရ အေမြခံရာအရပ္မွာ လက္ခံမဲ့သူရွိလို႔ အသံုးျပဳရပါတယ္။
        ထာဝရဗိမာန္ အေမြခံရာအရပ္ဆိုတာက ဘာလဲ? ကယ္တင္ျခင္းရရင္၊ ေကာင္းကင္ေပါ႔။ အဲဒီေတာ့ ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ “ကိုယ္ေသရင္ ေကာင္းကင္မွာ အုပ္စုဖြဲ႔ႀကိဳဆိုေနသူေတြ ရွိဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ေငြကို ေပ်ာက္ဆံုးဝိညာဥ္ရဖို႔ အတြက္သံုးပါ။” ကၽြန္ေတာ္ေပးတဲ့ ေငြအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကုိရရွိခဲ့သူေတြရဲ႕ ဝိညာဥ္ေတြဟာ ေကာင္းကင္မွာ ကၽြန္ေတာ့ကို ႀကိဳဆိုေနမွာကုိ သိပ္ျမင္ခ်င္ပါတယ္။
   ေပးပံု ၊ ေပးနည္း။ ေပးလွဴျခင္းရဲ႕ဆုလာဒ္။ ကဲ - ေနာက္တခုက - -

(၃)   ေပးရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းမ်ား  THE  REASONS  FOR  GIVING

        ပထမ - မျဖစ္သင့္တဲ့႐ႈေထာင့္က ေျပာရရင္ - မေပးလို႔ မျဖစ္တဲ့သေဘာ၊ ရွက္တဲ့သေဘာနဲ႔ မေပးသင့္ဘူး။
        ဘုရားေက်ာင္းတေက်ာင္းမွာ လူငယ္ကေလးေတြက တနဂၤေႏြည ဝတ္ျပဳစည္းေဝး အလွဴေငြေကာက္ခံတယ္။ ေကာင္ကေလးတေယာက္က အလွဴေငြေကာက္တဲ့ ပန္းကန္ျပားနဲ႔ ေရွ႕တန္းကစၿပီး ေကာက္ခံတယ္။ ပထမဦးဆံုး သူသြားမိတာက သင္းေထာက္တေယာက္ပါ။ ေကာင္ေလးကရပ္ၿပီး တခုခုမ်ား ထည့္မလားဆိုၿပီး ေစာင့္ေနတယ္။ သင္းေထာက္အဘိုးႀကီးက “ငါမနက္က ထည့္ၿပီးၿပီကြ” လို႔ ေျပာၿပီး ဆက္သြားခိုင္းတယ္။
      ဒါေပမယ့္ ေကာင္ေလးကေတာ့ ဆက္ရပ္ေနတယ္။ သင္းေထာက္ႀကီးက “ငါ မနက္က စာအိတ္ထည့္လိုက္ၿပီကြ” လို႔ ေျပာတယ္။ ေကာင္ေလးကေတာ့ ဆက္ေစာင့္တုန္းဘဲ။ သူ႔ပံုစံက သင္းေထာက္ႀကီး တခုခု မထည့္မခ်င္း သြားမယ့္ပံုမေပၚဘူး။  ၾကာေတာ့ ရွက္လာတာနဲ႔ သင္းေထာက္ႀကီးလည္း အိတ္ကပ္ႏႈိက္ၿပီး အလွဴေငြတခ်ဳိ႕ ထည့္ရေတာ့တယ္။ အဲဒီဘုရားေက်ာင္းက သင္းအုပ္ဆရာက ဘုရားေက်ာင္းထဲက လူတိုင္း၊ ခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္၊ အိပ္ေဆာင္ စာအုပ္ေတြကို ႏႈိက္ၾကပါၿပီ။ အလွဴခံေတာ့မယ္ဆိုတာ သိလို႔ပါလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒီတနဂၤေႏြည အလွဴေငြဟာ အဲဒီဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ သမိုင္းမွာ အႀကီးမားဆံုး ရလိုက္တာပါဘဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ? သူတို႔အရွက္ မကြဲခ်င္လို႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ အရွက္ကြဲမွာ ေၾကာက္တဲ့သေဘာနဲ႔ေတာ့ မေပးလွဴသင့္ဘူး။
      သင္းအုပ္ဆရာတေယာက္က သူ႔ပရိတ္သတ္ကုိ ေပးလွဴဖုိ႔ေျပာတယ္။ သူတို႔က ဆုေတာင္းဖို႔ ျပန္ေျပာတယ္။ ေနာက္တပတ္ ဧည့္ႀကိဳေတြက အလွဴေငြ ေကာက္ခံတဲ့အခါ အလွဴေငြခြက္တိုင္းမွာ “အခုေပး၊ ေနာက္မွဆုေတာင္း” ဆိုတဲ့ စာတန္းကေလးေတြ ပါလာေတာ့တယ္။
        ေပးသင့္- မေပးသင့္ေတာ့ ဆုေတာင္းေနစရာ မလိုပါဘူး။ က်မ္းစာထဲမွာ ေျပာၿပီးသားပဲ။ ကိုယ္ေငြ ဘယ္ေရာက္သလဲဆိုတာ ကိုယ့္မွာတာဝန္ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ အေျခခံတရားေတြကို မယံုၾကည္တဲ့ liberal- လစ္ဘရယ္ - ေသာေကာေရာေကာ အသင္းေတာ္ေတြကုိ တျပားတခ်ပ္မွ မေပးဘူး။ တခုခုေပးမိရင္ေတာင္ ျပန္ရဖို႔ ႀကိဳးစားရမွာပဲ။ “ကၽြန္ေတာ့အသင္းေတာ္က liberal ။ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီကို မေပးႏိုင္ဘူး” လို႔ ေျပာလာရင္ေတာ့။ ေကာင္းတယ္။ အရင္ထြက္လိုက္။ စိတ္ခ်လက္ခ် ေပးႏိုင္တဲ့ အသင္းေတာ္တပါးပါးမွာ ပါဝင္လိုက္ပါ။ ရွက္လို႔ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ေတာ့ မေပးသင့္ဘူး။ ဟန္ျပဖို႔လည္း မေပးသင့္ဘူး။ ပုိင္ဆိုင္သမွ်ဟာ ဘုရားပိုင္တယ္ဆိုတဲ့အသိနဲ႔သာ ေပးရပါမယ္။
           ကေနဒါျပည္ေရာက္တုန္းက ျဖစ္ရပ္တခု အေၾကာင္းဖတ္ရတယ္။ ကေနဒါ ဖစိဖိတ္ မီးရထားဌာနပိုင္ ေျမတကြက္ရွိတယ္။ လူအမ်ားက ဘူတာသြားလမ္းအျဖစ္ သံုးေနတာပါ။ ကေနဒါမွာ ဥပေဒတခု ရွိတယ္။ လူအမ်ားက အမွတ္တမဲ့ သံုးေနတဲ့ ပစၥည္းဟာ အမ်ားပိုင္ပစၥည္း ျဖစ္ေလ့႐ွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တႏွစ္မွာ တခါေတာ့ ေျမကြက္မဆံုး႐ႈံးရေအာင္ ကေနဒါ ပစိဖိတ္ မီးရထားဌာနက လမ္းကို ျခံစည္းရိုးကာၿပီး၊ လူအမ်ား သြားခြင့္မျပဳဖို႔ လိုလာတယ္။ ဆိုင္းဘုတ္တခု ေရးထားလိုက္တယ္။ “ကေနဒါ- ပစိဖိတ္ မီးရထားဌာနပုိင္ ေျမျဖစ္သည္။”
    ေနာက္တေန႔ ျခံစည္းရိုးနဲ႔ ဆိုင္းဘုတ္ကို ဖယ္လိုက္ၾကျပန္ေတာ့ လူအမ်ားက ဆက္သြားျပန္တာပါပဲ။ ကဲ - လူအမ်ားက တႏွစ္မွာ ၃၆၄ ရက္ သံုးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပိုင္႐ွင္ရွိေၾကာင္း သိေစဖို႔ ၁ ရက္ သတ္မွတ္ထားလိုက္ပါတယ္။
         ဆယ္ဘို႔တဘို႔ေပးရင္ အားလံုး ဘုရားသခင္ပိုင္တယ္ဆုိတာ သတိရေစပါတယ္။ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ေငြကို ဘုရားသခင္ ပိုင္တယ္။ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲက ေငြကိုလည္း ဘုရားသခင္ပိုင္တယ္။ ေဘာင္းဘီအိပ္ကပ္ထဲကေငြလည္း ဘုရားသခင္ပိုင္တယ္။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာျပတဲ့ အေနနဲ႔ ေပးသင့္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ခ်စ္လို႔ေပးတာပါ။ ဘုရားသခင္ေပးသလို ျပန္ေပးသင့္ပါတယ္။ ေမတၱာမပါဘဲ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေပးဘဲနဲ႔ေတာ့ ေမတၱာျပလို႔ မရပါဘူး။
           လုပ္ေဆာင္မႈကို ယံုၾကည္တဲ့အေနနဲ႔လည္း ေပးသင့္ပါတယ္။ ေပ်ာက္ဆံုးဝိညာဥ္ေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္တာကို ယံုၾကည္ တယ္ဆိုရင္ ပါဝင္ကူညီ မစသင့္တာေပါ႔။ လုပ္ေဆာင္မႈကို ျမတ္ႏုိးလာၾကရင္၊ ဝိညာဥ္ေတြ ကယ္တင္ျခင္းရလာရင္၊ ပါဝင္ခ်င္ လာၾကမွာဘဲ။ ဒီလိုလူေတြ ပါဝင္ေပးလွဴလာဖို႔ သိပ္လုပ္စရာမလိုလွပါဘူး။
           ပံုသက္ေသေၾကာင့္လည္း ေပးသင့္ပါတယ္။ လူေတြက ကိုယ့္ကိုၾကည့္ေနမယ္။ ကိုယ့္သားသမီးေတြကို ၾကည့္ေနမယ္။ ကေလးတေယာက္ စတိုးဆိုင္တဆိုင္မွာ သူ႔အေဖနဲ႔ကစားေနတယ္။ ကေလးက အေဖကို တခ်ဳိ႕ပစၥည္းကေလး ေတြေပးတယ္။ အေဖက သားကို ၅ ဆင့္ေပးတယ္။ ကေလးက“ေဖေဖ သားတို႔ဘုရားေက်ာင္းတက္တမ္း ကစားၾကတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ စတိုးဆိုင္ဖြင့္တမ္း ကစားၾကတာ” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအေဖဟာ သားအေပၚ ပံုသက္ေသမွားေနခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ေပးတာကို သားသမီးေတြ သိေစခ်င္တယ္။ ကိုယ္လုပ္ေနတာေတြကို ယံုတာလည္း သိေစခ်င္တယ္။ ေပးတတ္ေအာင္လည္း သင္ေပးခ်င္တယ္။ ပံုသက္ေသေၾကာင့္လည္း ေပးရတာပါ။
        ကၽြန္ေတာ့အသင္းသူတေယာက္ျဖစ္တဲ့ Mrs. Montgomery (မစၥစ္ မြန္ဂိုမာရီ) ဟာ Dekalb ေဆးရံုႀကီးမွာ နာမက်န္း ျဖစ္ေနတယ္။ ခ်ိန္းထားတဲ့ တနလၤာေန႔ တရားေဟာပြဲအတြက္ မသြားခင္ ေဆးရံုကို ဝင္ေျမွာ္ခဲ့တယ္။ က်မ္းစာခ်က္တခ်ဳိ႕ ဖတ္ျပၿပီး၊ ဆုေတာင္းေပးတယ္။ ထြက္လာမယ္လုပ္ေတာ့- သူက “ဆရာ၊ ခံုေပၚက ကၽြန္မစာအုပ္ကေလး ယူေပးပါ။” ယူေပးလိုက္ေတာ့ အလွဴေငြစာအိတ္ တအိတ္ထုတ္ၿပီး ေပးလာတယ္။ “တနဂၤေႏြဘုရားေက်ာင္း လာႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး ဆရာ၊ ဒီမွာ ကၽြန္မရဲ႕ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ပါ။ ကၽြန္မ အတြက္ အလွဴေငြ ထည့္ေပးပါ ဆရာ” တဲ့။ အဲဒီသတင္းပတ္ထဲမွာပဲ သူေသဆံုးသြားတယ္။ ေနာက္တပတ္ တနဂၤေႏြ- သူ႔အလွဴေငြစာအိတ္ကိုထည့္ ေပးလိုက္ခ်ိန္မွာ ေတာ့ Mrs. Montgomery က ေကာင္းကင္ေရာက္ေနပါၿပီ။
           အဲဒီျဖစ္ရပ္က ကၽြန္ေတာ့္ကို ပိုၿပီး ေပးလွဴခ်င္စိတ္ျဖစ္လာေစတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို တကယ္ႏိႈးေဆာ္တယ္။ သူဘုန္းေတာ္ ဝင္စားၿပီး ရက္အေတာ္ၾကာေအာင္ သူ႔ဆယ္ဘို႔တဘို႔အလွဴေငြက အလွဴေငြခြက္ထဲမွာ ရွိေနဆဲပဲ။ ေကာင္းလိုက္တဲ့ ပံုသက္ေသ၊ ေကာင္းလိုက္တဲ့ စံနမူနာပါဘဲ။ ပံုသက္ေသျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေပးလွဴသင့္ပါတယ္။
                ၿပီးေတာ့ - ရႊင္ရႊင္လန္းလန္း တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ ေပးလွဴသင့္ပါတယ္။ က်မ္းစာက၂ေကာ ၉း၇ မွာ “ေစသနာစိတ္ႏွင့္ လွဴေသာသူကိုသာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။” ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ေပးလွဴတဲ့သူကို ဆိုလိုပါတယ္။ ေစတနာနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေပး   သူဟာ ဆံပင္ညွပ္ၿပီးရင္ ၄ ေဒၚလာေပးရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ မ်က္ႏွာထားမ်ဳိးနဲ႔ ထိုင္ေနတတ္သူမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ မနက္စာကို သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ ခ်ဥ္တူးတူးနဲ႔ ေတာဇီးသီး အေကၽြးခံလိုက္ရတဲ့ လူရဲ႕ မ်က္ႏွာမ်ဳိးလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဆင့္ - အစိတ္ေလာက္ အလွဴေငြထည့္ၿပီး “တို႔ျပန္ေတြ႕ၾကခ်ိန္အထိ ဘုရားသခင္ မင္းနဲ႔အတူ ရွိပါေစ” လို႔ သီခ်င္းဆိုတတ္သူလည္း မဟုတ္ပါဘူး။
        ေစတနာစိတ္နဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေပးလွဴသူဆိုတာ “ဟာ- ဟာ- ဟ၊ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ အလွဴေငြေကာက္ေနၿပီ။ ဟာ- ဟာ- ဟ၊ ရွင္မေရ ပိုက္ဆံအိတ္ ေပးပါဦးကြာ။ ျမန္ျမန္ကြ၊ အလွဴေငြခြက္ ဒီဘက္ျပန္လာပါဦး။ ေကာင္းကြာ၊ မင္းတို႔ အလွဴေငြ ေကာက္တဲ့လူေတြကလည္း တယ္ေႏွးတာကိုးကြ” လို႔ ေျပာတတ္သူပါ။ ဒါဟာ ေစတနာစိတ္နဲ႔ ေပးတာပါ။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေပးတာပါ။ ဒါမ်ဳိးေပးသူ သိပ္မရွိပါဘူး။
        အေဖတေယာက္က သူ႔သားကို ၂၅ ဆင့္ နဲ႔ ၁၀ ဆင့္ တြဲၿပီး၊ သူထည့္ခ်င္တာ ထည့္ဖို႔ေပးလိုက္တယ္။ အလွဴေငြေကာက္ခံတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူ႔သား ဘာလုပ္မလဲဆိုတာ အေဖက အရမ္းသိခ်င္ေနတယ္။ ဒါနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းဆင္းေတာ့ “သား၊ အလွဴေငြ ဘယ္ေလာက္ထည့္သလဲ။ ၂၅ ဆင့္လား၊ ၁၀ ဆင့္လား” လို႔ ေမးတယ္။
      သားက “ဟုတ္ကဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္က ၂၅ ဆင့္ထည့္မလို႔ဘဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ အလွဴေငြမေကာက္ခင္၊ သင္းအုပ္ဆရာက ေျပာတယ္။   “ဘုရားသခင္က ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ေပးတဲ့သူကိုခ်စ္တယ္” တဲ့။ ဒါနဲ႔- ကၽြန္ေတာ္လည္း ၂၅ ဆင့္ ေပးလိုက္တာထက္ ၁၀ ဆင့္ ေပးလိုက္တာက ပိုေပ်ာ္ႏိုင္မယ္ဆိုၿပီး၊ ၁၀ ဆင့္ပဲ ေပးလိုက္တယ္” တဲ့။ အဲဒီမ်ဳိး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေပးတာကို ေျပာခ်င္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေနာ္။
          အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေငြထက္ ဘုရားသခင္ ပိုလိုခ်င္တာ ရွိပါတယ္။ ၂ေကာ ၈း၅- မွာ “ေရွးဦးစြာ သခင္ဘုရား၌၎၊ ငါတို႔၌၎၊ မိမိတို႔ကို မိမိတို႔လွဴၾက၏။” ေငြထက္ ဘုရားတန္ဖိုးထားတာ လူပါ။ လူကိုရရင္ ေငြပါ- ပါပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ထံ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အပ္ႏွံလိုက္ပါ။
      ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံၿပီးၿပီလား။ အားကိုးၿပီးၿပီလား။ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ မွီခိုထားသလား။ မွီခိုထားၿပီးၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ အျပည့္အဝ ဆက္ကပ္လိုက္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ အားမကိုးရေသးရင္ေတာ့ အခုပဲ အားကိုးလိုက္ပါ။ အခုလို - ကိုယ္တိုင္ေျပာလိုက္ပါ။
       “သခင္ေယ႐ႈ- ကၽြန္ေတာ္ အျပစ္းသားပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အတြက္အေသခံေပးတာ ယံုပါတယ္။ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ အားကိုးပါတယ္။ အခုမွစ၍ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ကို အားကိုးလိုက္ပါၿပီ။”
      ခရစ္ေတာ္ကို အားကိုးၿပီးေပမယ့္ ေပးလွဴျခင္းရဲ႕ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို မခံစားဖူးေသးရင္၊ ေနာက္တခါကစၿပီး ဘုရားသခင္ကို အနည္းဆံုး ဆယ္ဘို႔တဘို႔ထားၿပီး ေပးလွဴၾကည့္ပါ။ 
      “ခုႏွစ္ရက္တြင္ ပထမေန႔ရက္၌ အသီးအသီး ေကာင္းစားသည္အတိုင္း မိမိတို႔ ဥစၥာတဘို႔ကို ထုတ္၍ စုထားၾကေလာ့။” ၁ေကာ ၁၆း၂။            ။

No comments:

Post a Comment